Direct naar de content

Genomen besluiten digitale raadsvergadering

Donderdag 1 oktober

In memoriam
De raad stond stil bij het overlijden van oud-raadslid de heer A.D. den Braber.

 De gemeenteraad heeft…

… een interpellatiedebat over ‘Problematiek Trevvel’ gevoerd op het verzoek van Leefbaar Rotterdam. Een motie van treurnis tegen wethouder de Langen werd verworpen;

…geheimhouding bekrachtigd van de (geheime) brief van burgemeester en wethouders over het Warmtebedrijf;

…eervol ontslag verleend aan de heer W. de Boer als plaatsvervangend directeur van de Rekenkamer Rotterdam;

…bestemmingsplan ‘Hoek van Holland – Buitengebied’ vastgesteld;

…de herziene grondexploitatie Sportcampus en Park de Twee Heuvels vastgesteld;

…de Verordening behandeling bezwaarschriften Rotterdam en het Mandaatbesluit behandeling bezwaarschriften vastgesteld;

…een debat gevoerd over de wensen en bedenkingen met betrekking tot de oprichting van en deelneming in het Energietransitiefonds. De volgende moties zijn aangenomen:

…het voorstel tot vaststelling van de herziening 2020 van ‘Thuis in Rotterdam – Addendum Woonvisie 2030’ besproken. Het raadsvoorstel is aangenomen. De volgende moties zijn aangenomen:

…een debat gevoerd over de notitie ‘Speeltuinen, een stap naar de toekomst’. De volgende moties zijn aangenomen:

…het onderzoeksrapport van de Gemeentelijke Ombudsman naar aanleiding van een klacht van de Stichting Bloemfleur (Acato) besproken. De motie ‘Noodzakelijke aanpassing Variawet’ (PvdD, GroenLinks);

…gesproken over de brief van burgemeester en wethouders over ‘Ontwikkelingen in het kader van Rotterdam Ouder en Wijzer’. De volgende moties zijn aangenomen:

…het initiatiefvoorstel Arsieni e.a. over ‘Werkbonus werken moet lonen’ besproken. Het initiatiefvoorstel is aangenomen. Daarnaast is de volgende motie aangenomen: ‘Herziening toeslagen en participatiewet’ (VVD);

…over het Eindrapport raadsenquête Warmtebedrijf Rotterdam gedebatteerd. De motie ‘Externe audit van de gemeente Rotterdam’ (GroenLinks, VVD, D66, Leefbaar Rotterdam, 50PLUS) aangenomen. De gemeenteraad heeft de conclusies en aanbevelingen uit het rapport overgenomen en de onderzoekscommissie decharge verleend. Het raadsvoorstel is aangenomen;

…een afrondend debat gevoerd over ‘Loonsverhoging Rotterdamse zorgmedewerkers’ (Leefbaar Rotterdam, SP, DENK);

…op verzoek van D66, GroenLinks, CU-SGP, PvdA een tweeminutendebat gevoerd over ‘Een (maat-)schappelijke verdeling van ruimte in de wijken’. De volgende moties zijn aangenomen:

…een tweeminutendebat gevoerd over ‘MKB010>>Next nog niet coronaproef’ (Leefbaar Rotterdam, VVD). De volgende moties zijn aangenomen:

…op verzoek van GroenLinks en Nida een tweeminutendebat gevoerd over ‘Ondertekening ICAN Cities Appeal. De motie ‘Ondertekening ICAN Cities Appeal’ (GroenLinks, NIDA, CU-SGP, PvdD) aangenomen;

…een tweeminutendebat gevoerd over ‘Gezondheid op één voor Hoekenezen’ (Leefbaar Rotterdam);

…op verzoek van NIDA een tweeminutendebat gevoerd over ‘Extern onderzoek racistische appconversatie politie’. De motie ‘Maar niet weten waar de klepel hangt’ (D66, CU-SGP, GroenLinks, SP, PvdA, 50PLUS, NIDA, DENK, PvdD) aangenomen.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.