Direct naar de content

Genomen besluiten digitale raadsvergadering

Donderdag 18 juni

De gemeenteraad heeft…

…geheimhouding bekrachtigd van:

  • de brief van burgemeester en wethouders over Monitor Grondexploitaties behorend bij de Jaarrekening 2019 (per 11 juni 2020)
  • geheime bijlage behorende bij het raadsvoorstel tot vestiging van voorkeursrecht als bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten ten behoeve van woningbouwontwikkeling op voormalige voetbalvelden gelegen aan de Overschiese Kleiweg
  • de geheime brief van burgemeester en wethouders over het Warmtebedrijf

…geheimhouding opgelegd op een document van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard over ‘Actualisatie grondexploitatie per 31-12-2019’ (per 11 juni 2020);

…gestemd over moties naar aanleiding van het verantwoordingsdebat over de jaarstukken 2019 op 11 juni 2020. De volgende moties zijn aangenomen:

…de jaarrekening van 2019, inclusief de baten en lasten per programma, de baten en lasten per taakveld en de bestemming van het rekeningresultaat vastgesteld;

…de conclusies en aanbevelingen van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening met betrekking tot de jaarrekening 2019 vastgesteld;

…besloten een presentatie over het Warmtebedrijf openbaar te maken;

…een zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 van de gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas vastgesteld;

…een zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond vastgesteld;

…besloten geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de begrotingswijziging 2020, de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard;

…het bestemmingsplan ‘Correctie net op zee Hollandse kust (zuid)’ vastgesteld;

…het voorbereidingsbesluit ‘Schiekadeblok’ vastgesteld;

…verklaart dat de coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is op het project Windpark Maasvlakte II;

…besloten tot wijziging van de Verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2020;

…besloten tot vaststelling met terugwerkende kracht van de Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2019;

…de Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020 vastgesteld;

…uit het initiatiefvoorstel-Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) over ‘Rotterdams Aanvalsplan Wapengeweld’ zijn drie onderdelen aangenomen. Uit het eerste deel zijn de onderdelen ‘Gesprek met RET over invoering OV-verbod bij wapenbezit’ en ‘Aparte registratie van steek- en vuurwapenincidenten door politie’ aangenomen. De volgende moties werden daarnaast aangenomen:

…naar aanleiding van een debat in de commissie over ‘Veiligheid op scholen’ de motie ‘Preventie seksueel grensoverschrijdend gedrag’ (Leefbaar Rotterdam) is aangenomen;

…naar aanleiding van een debat in de commissie over ‘aanpak lerarentekort’ de volgende moties aangenomen:

…naar aanleiding van een debat in de commissie over ‘Voortgang aanpak armoede en schulden’ de volgende moties aangenomen:

…naar aanleiding van een debat in de commissie over ‘Mainportbeleid’ de volgende moties aangenomen:

…naar aanleiding van een debat in de commissie over ‘BOA’s’ de motie ‘Boa-Tube’ (VVD, PvdA) aangenomen;

…de volgende moties vreemd aan de orde van de dag aangenomen:

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.