Direct naar de content

Genomen besluiten digitale raadsvergadering

Donderdag 18 februari

Personalia

Mevrouw R.A. (Roos) Vermeij (PvdA) is geïnstalleerd als opvolger van de vertrokken wethouder B.C. (Barbara) Kathmann.

De heer S.F. (Steven) Lammering (PvdA) is benoemd tot voorzitter van de commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding (WIISA).

Mevrouw Mariëtte Hamer en de heer Leen Paape benoemd tot leden van het algemeen bestuur van de stichting BOOR. De benoeming gaat in met terugwerkende kracht per 1 februari.

De gemeenteraad heeft…

…de adviezen van Young010 naar aanleiding van de jongerentop in ontvangst genomen;

…geheimhouding bekrachtigd van de (geheime) brief van burgemeester en wethouders over voortgang ontwikkeling Schiekadeblok;

…het voorstel over beschikbaar stellen van extra rijksmiddelen voor Cultuur vastgesteld;

…het Integraal Huisvestingsplan Gym 2021 vastgesteld;

…een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het pad Coolsingel 75;

…een debat gevoerd over het initiatiefvoorstel-Karremans ‘Integrale aanpak bezorgaso’s’. Het initiatiefvoorstel is aangenomen;

…een debat gevoerd over integriteit. De beleidsplannen ‘Bestuurlijke integriteit’ en ‘Ambtelijke integriteit’ zijn besproken en aangenomen. De volgende moties zijn aangenomen:

…gedebatteerd over de vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025. Het raadsvoorstel is met amendement ‘Faciliteren van particulier initiatief’ (CU-SGP, CDA, D66, VVD, PvdA, Leefbaar Rotterdam) aangenomen. De volgende moties zijn aangenomen:

…een debat gevoerd over de nota’s van uitgangspunten voor het Codrico-terrein en voor het Maritiem Centrum. Het raadsvoorstel is aangenomen. Daarnaast zijn de volgende moties aangenomen:

…een debat gevoerd over het voorstel tot verlenging van het onderhandelingsmandaat Warmtebedrijf Rotterdam in het kader van WLQ+. Het raadsvoorstel is aangenomen. De motie ‘Wel de lusten, niet de lasten’ (Leefbaar Rotterdam, PvdA, D66) is daarnaast aangenomen;

…gedebatteerd over de betaalbaarheid van huisartsenpraktijken en eerstelijnszorgruimtes;

…gedebatteerd over het AOW- en Jeugdtegoed. De tweede wijziging van de Verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2020 en Verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2021 zijn besproken en met algemene stemmen aangenomen. Daarnaast zijn de volgende moties aangenomen:

…een debat gevoerd over de aanpak corruptie en criminaliteit in de haven. De volgende moties zijn aangenomen:

…gedebatteerd over het voorstel met betrekking tot de haalbaarheid van de ontwikkeling van de Parkhavenstrook zoals vastgelegd in het Masterplan Parkhaven. Het raadsvoorstel is aangenomen. De volgende moties zijn aangenomen:

…een debat gevoerd over de brief van burgemeester en wethouder met betrekking tot het locatieonderzoek Kanaalweg. De volgende moties zijn aangenomen:

…een debat gevoerd over de vaststelling van de Tijdelijke Verordening Corona-noodsteun dierentuinen en dierenparken Rotterdam 2021. Het raadsvoorstel is aangenomen. Daarnaast zijn de volgende moties aangenomen:

…gedebatteerd over het toeristische-recreatief ontwikkelingsperspectief Hoek van Holland. De volgende moties zijn aangenomen:

…op verzoek van PVV en 50PLUS een debat gevoerd over ‘Onze wethouders wonen in Rotterdam’;

…op verzoek van Leefbaar Rotterdam gesproken over ‘Geheime interne nota NCTV lekt uit: Erdogan bij opkomst salafisme in Nederland. Dit onderwerp wordt verder besproken in de commissie Veiligheid en Bestuur;

…een tweeminutendebat gevoerd over ‘Ervaringsdeskundigen bij het Hulpteam Toeslagen 010’ (SP). De motie ‘Ervaringsdeskundigen bij het Hulpteam Toeslagen010’ (SP, CU-SGP, CDA, Leefbaar Rotterdam, GroenLinks, DENK, Nida, PVV) is met algemene stemmen aangenomen;

…op verzoek van Leefbaar Rotterdam een debat gevoerd over ‘Een nieuwe visie voor de toerismebranche in Rotterdam’. De volgende moties zijn aangenomen:

…motie vreemd aan de orde van de dag ‘Ondersteun de politiebonden voor een salarisverhoging’ (SP, Leefbaar Rotterdam) aangenomen.

De heer Büyükçifci (Nida) diende het initiatiefvoorstel ‘Sterker door strijd tegen corona als grote ongelijkmaker’ in. Het initiatief wordt in behandeling genomen en besproken in de commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën.

Mevrouw Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) diende het initiatiefvoorstel ‘Jeugdhulp, zorg om de jeugd’ in. Het initiatief wordt in behandeling genomen en besproken in de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport.

De heer Verheij (VVD) diende het initiatiefvoorstel ‘Gestapeld Rotterdam’ in. Het initiatief wordt in behandeling genomen en besproken in de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.