Direct naar de content

Genomen besluiten digitale raadsvergadering

Donderdag 17 december

De gemeenteraad heeft…

…een interpellatiedebat gevoerd over ‘Masterplan Parkhaven’ (50PLUS, Nida, PVV, PvdA);

…de Verordening financiën Rotterdam 2021 vastgesteld;

…de lijst van relevante wet- en regelgeving accountantscontrole rekeningen 2020 en 2021 vastgesteld;

…de verordening Precario- en Reclamebelasting 2020 gewijzigd;

…de volgende bestemmingsplannen vastgesteld;

  • Veldstraat
  • Vrijlandt
  • Carnisse Poort;

…besloten tot deelname aan het experiment centrale stemopneming verkiezingen leden Tweede Kamer der Staten Generaal;

…de tweede voortgangsrapportage 2020 van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) vastgesteld;

…de 10-maandsrapportage en wijziging van de begroting 2020 vastgesteld;

…een krediet van 1,5 miljoen euro ten behoeve van de realisering van een ICT-applicatie Stadszaken beschikbaar gesteld;

…het (herziene) initiatiefvoorstel-Jami ‘Rotterdam 2050 op weg naar een duurzaam arbeidsmarktbeleid’ besproken. Het onderdeel om expertsessie over de arbeidsmarkt te houden is aangenomen;

…een debat gevoerd over de wijze van verstrekking van geheime informatie. Het geamendeerde voorstel met betrekking tot het Beleidskader verstrekking openbare en geheime informatie aan de raad 2020 is met algemene stemmen aangenomen. Het amendement ‘Tussen jou en mij’ (D66, Leefbaar Rotterdam, 50PLUS, SP, PvdD, Nida, PVV) is hierop aangenomen. Daarnaast werd het voorstel tot wijziging van het Reglement van orde voor vergaderingen van de raad 2018 en de Commissieverordening 2018 met algemene stemmen aangenomen. ;

…een debat gevoerd over de 19e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 (APV). Het geamendeerde voorstel met o.a. een lachgasverbod is aangenomen. De volgende moties en amendementen werden aangenomen:

…een debat gevoerd over de integriteitskwestie Stadsbeheer. De volgende moties zijn aangenomen:

…gedebatteerd over het voorstel tot wijziging van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2019. Het raadsvoorstel is aangenomen

…een debat gevoerd over de aanwijzing van straten in kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet). Het raadsvoorstel is aangenomen;

…gedebatteerd over de uitkomst van het evaluatieonderzoek pilot trajectbegeleiding en afdoeningsvoorstel motie-Yildirim over ‘kwalitatief inzichtelijk maken ondersteuningstrajecten Reset Rotterdam’. De volgende moties werden aangenomen:

…gedebatteerd over het bestemmingsplan Feyenoord City. Het bestemmingsplan is aangenomen. Daarnaast werd er gedebatteerd over het Geluidsbeleid voetbalstadions Rotterdam en over de onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de Korte Stadionweg en de Klinkerstraat, Bankwerkerstraat, Koperslagerstraat en IJzerwerkerkade. Beide ontwerpbesluiten zijn aangenomen;

…een debat gevoerd over de voortgangsrapportage Plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers;

…gedebatteerd over de Fazantstraat. Het voorstel met betrekking tot het openen en in uitvoering nemen van de grondexploitatie Fazantstraat is met amendement A ‘Openen van een grondexploitatie voor de integrale aanpak Fazantstraat in Carnisse’ (CU-SGP, D66, GroenLinks, PvdA, SP, DENK, Leefbaar Rotterdam, Nida, PVV) met algemene stemmen aangenomen. Het amendement is ook met algemene stemmen aangenomen. Daarnaast is het geamendeerde voorstel met betrekking tot toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten voor percelen en panden geleden in de Vogelbuurt-Fazantstraat aangenomen. Op dit voorstel werd met algemene stemmen amendement A ‘Wet voorkeursrecht gemeenten – Fazantstraat’ (CU-SGP, D66, GroenLinks, PvdA, SP, DENK, Leefbaar Rotterdam, 50PLUS, Nida, PVV) aangenomen. Daarnaast werd motie ‘Meertalig voorlichten bij herstructurering‘ (DENK, GroenLinks, Nida) aangenomen;

…op verzoek van DENK een tweeminutendebat gevoerd over ‘Stand van zaken RMA-experimenten’. De volgende moties werden aangenomen:

…een tweeminutendebat gevoerd over ‘Maatregelen jaarwisseling 2020-2021’ (Leefbaar Rotterdam). Motie ‘Wat kan er wel?‘ (CDA, Leefbaar Rotterdam, CU-SGP) werd aangenomen;

..op verzoek van Leefbaar Rotterdam een tweeminutendebat gevoerd over ‘Nationaal groeifonds en regionale samenwerking’. Motie ‘Betrek kleine bedrijven bij de Groeiagenda Zuid-Holland light‘ (Leefbaar Rotterdam, GroenLinks, 50PLUS) werd aangenomen;

…op verzoek van D66 een tweeminutendebat gevoerd over ‘focus op focuswijken’. Motie ‘Extra focus op de focuswijken‘ (D66, DENK, GroenLinks, SP, Nida, PvdA) werd aangenomen;

…motie vreemd aan de orde van de dag over ‘Een fijne kerst voor iedereen’ (PvdD) aangenomen.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.