Direct naar de content

Gemeenteraad stelt nieuwe Rotterdamse Woonvisie vast

De stad aantrekkelijker maken om in te wonen. Veel aandacht voor het bouwen van woningen in het middensegment. Maar ook zorgen dat het huidige aantal sociale huurwoningen gelijk blijft. En daarnaast inzetten op het verbeteren en verduurzamen van bestaande woningen. Zo wil Rotterdam tegemoetkomen aan de vraag van bewoners en woningzoekenden op de Rotterdamse woningmarkt. De gemeenteraad heeft gisteravond de nieuwe Woonvisie vastgesteld.

“Ik ben blij dat zoveel mensen input hebben geleverd voor de Woonvisie. Huurders, particuliere verhuurders, woningcorporaties, ontwikkelaars en huidige en nieuwe Rotterdammers hebben meegedacht over wat belangrijk is voor het wonen in Rotterdam. Een toegankelijke, inclusieve en eerlijke huurmarkt. Een eerlijke verdeling van de sociale huurwoningen, met aandacht voor de opvang van kwetsbare mensen. Woningen met betere energielabels. Dat vinden veel mensen belangrijk en daar gaan we ons dan ook volop voor inzetten”, aldus wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen). Ze vervolgt: “Een betaalbare en passende woning voor iedereen is in de huidige woningmarkt niet gemakkelijk waar te maken. Met alleen nieuwbouw lukt dat ons niet. Daarom onderzoeken we ook of we het bestaande woningaanbod beter kunnen benutten, door het delen of optoppen van woningen. En we zetten in op de bouw van tijdelijke flexwoningen, voor mensen die snel een woning nodig hebben.”

Een eerlijke huurmarkt en meer betaalbare woningen door flexibeler regelgeving
De ambities uit de Woonvisie en het Woonakkoord van de gemeenteraad van begin 2023 komen samen in vier pijlers: meer en betaalbare woningen, toekomstbestendige en vitale woonwijken, aandacht voor huisvesting van groepen kwetsbare Rotterdammers, en een betere positie voor Rotterdammers op de huurwoningmarkt. Met de laatste pijler zet Rotterdam bijvoorbeeld in op de start van het platform ‘eerlijk te huur’, waarbij mensen anoniem kunnen reageren op een vrijkomende huurwoning.  De Woonvisie biedt een doorkijk tot 2040 en concrete maatregelen voor de komende vijf jaar, zoals de bouw van 3500-4000 woningen per jaar, inclusief tijdelijke woningen. Een nieuwe Rotterdamse Bouwwet moet ervoor zorgen dat er sneller betaalbare woningen komen, door flexibel om te gaan met regelgeving. Zo wil Rotterdam onderzoeken of we flexibeler kunnen omgaan met de bestaande regels. De gemeente stuurt bij nieuwbouw tot 2026 op 55% betaalbare woningen (20% sociaal en 35% middensegment). Vanaf 2026 zetten we in op 65% betaalbare woningen. Belangrijk is dat deze woningen worden bewoond door mensen met een passend inkomen.

Verbeteren en verduurzamen bestaande woningen
De concept-Woonvisie is op een aantal punten aangepast, naar aanleiding van de reacties van insprekers en de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB). Zo staat er nu in de Woonvisie dat we ernaar streven om het aantal sociale huurwoningen minimaal gelijk te houden.  Ook neemt de gemeente sterker het initiatief om, samen met woningeigenaren, de bestaande woningen te verbeteren en te verduurzamen. Om dit te kunnen doen, doet Rotterdam wel een beroep op de landelijke overheid voor financiële steun.  Verder geeft de Woonvisie expliciet aandacht aan het verminderen van dakloosheid, door projecten als Housing First.  En er is meer aandacht voor innovatieve woon- en zorgconcepten voor ouderen, zodat de grotere woning die zij achterlaten, vrijkomt voor gezinnen. Dit zorgt voor doorstroming op de woningmarkt. Ook goede voorlichting en ondersteuning van ouderen bij het zoeken naar meer geschikte woonruimte helpt hierbij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hulp van seniorenmakelaars. De groei van het aantal woningen moet verder samengaan met de groei van voorzieningen. Behalve aandacht voor voldoende betaalbare woningen moet er bijvoorbeeld ook aandacht zijn voor een goede bereikbaarheid, parkeergelegenheid en voorzieningen in wijken.

Op verzoek van de raadscommissie BWB wordt het woonbeleid ook vaker gemonitord.

Naast deze aanpassingen heeft de gemeenteraad  een aantal moties aangenomen, waaronder bijvoorbeeld het maken van afspraken met corporaties over beperken verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen om zo de sociale voorraad op peil te houden.

Meer informatie over de Rotterdamse Woonvisie staat op www.rotterdam.nl/woonvisie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ekin Yazbahar – Sonmez, bestuursvoorlichter wethouder Chantal Zeegers, 06 – 134 283 89 of e.yazbaharsonmez@rotterdam.nl