Direct naar de content

Gemeentelijk collectiebeleid opnieuw bekeken

Nieuwe visie op de Collectie Rotterdam

Rotterdam heeft een grote rijkdom op het gebied van museale collecties, monumentale gebouwen, beeldende kunst in de openbare ruimte, archieven en archeologische vondsten. Met de conceptnota 'Schatten van Rotterdam, Visie op de Collectie Rotterdam' wil het college van b en w uiting geven aan de trots op deze rijkdom. De visie geeft aan op welke manier de stad wil zorgdragen voor onder andere beheer, behoud, zichtbaarheid en toegankelijkheid van de Collectie Rotterdam. Zij wordt nu ter consultatie aan de gemeenteraad aangeboden.

Wethouder Pex Langenberg (cultuur): "Het erfgoed in de stad is het collectieve geheugen van de stad en het ankerpunt voor nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast wordt de identiteit van Rotterdam mede bepaald door haar inwoners. Niet alleen onze generatie maar ook de generaties hierna moeten kunnen leven in een stad die zijn erfgoed koestert. Vanuit die trots en dat verantwoordelijkheidsgevoel is de Visie op de Collectie Rotterdam tot stand gekomen."

Collectie Rotterdam behouden en laten zien
De visie geeft antwoord op vragen als: wat verstaan we nu precies onder de Collectie Rotterdam, welk verhaal vertelt de collectie en hoe kan de collectie optimaal ontsloten worden? De Visie bevat de Rotterdamse kijk op behouden, verzamelen en zichtbaar maken in de 21ste eeuw en welke accenten de stad daarbij wil leggen.
De concrete acties die voortkomen uit de Visie op de Collectie Rotterdam krijgen vorm in uitvoeringsagenda’s zoals de Erfgoedagenda (over oa. cultuurhistorische gebouwen, die vorige jaar december al met de raad is gedeeld) en de Uitvoeringsagenda Museale kunst en Beeldende kunst in de openbare ruimte.

Actiepunten
De horizon voor de Visie is 2025. Voor de beheerders van delen van de Collectie Rotterdam (zoals de musea, het Stadsarchief en de Bibliotheek Rotterdam) vormen de Visie en de uitvoeringsprogramma’s of -regelingen het kader voor hun collectiebeleidsplannen.

  1. In het voorjaar van 2017 wordt een inspectie uitgevoerd door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed naar de kwaliteit van het gemeentelijke depot de Metaalhof, waar de collecties in beheer van de Rotterdamse musea zijn opgeslagen. Is de opslag nog goed genoeg, zijn er verbeteringen nodig en hoe kunnen we de collectie nog beter toegankelijk maken voor het publiek? Zijn vragen die in 2017 beantwoord worden.
  2. Er wordt aangesloten bij de systematiek van de landelijke Erfgoedwet door langdurige afspraken te maken over de kosten van het collectiebeheer en het daarmee in het vervolg geen onderdeel meer te laten zijn van de vierjarige subsidiering in het Rotterdamse Cultuurplan.
  3. Naar aanleiding van de inventarisatie van kunstwerken in de openbare ruimte door het Centrum voor Beeldende kunst in 2016, wordt in 2017 een begin gemaakt met het ontzamelen van werken in de D- en C- categorie. Hiervoor zal eerst een addendum op het ontzamelprotocol aan de raad worden aangeboden.
  4. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Rekenkamer wordt de toezicht- en inspectierol van de gemeente op de gemeentelijke collectie versterkt. Nieuwe protocollen en een herijking en actualisering van de collectiebeheerovereenkomsten met de diverse musea worden in 2017 gestart.

Vervolg
De conceptversie van de nota legt het college nu voor aan de raad voor een eerste consultatie. Ook de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is gevraagd advies te geven. De uitkomsten van de eerste consultatie van de gemeenteraad zullen samen met het advies van de RRKC worden verwerkt in de definitieve versie van de Visie op de Collectie Rotterdam en de Uitvoeringsagenda voor de museale collectie en beeldende kunst in de openbare ruimte. Voor de zomer wordt de definitieve versie aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl