Direct naar de content

Gemeente en Woonbron zoeken nieuwe marktpartij voor woningbouw op Heijplaat

Corporatie krijgt andere rol bij ontwikkeling havendorp

Woonbron en de gemeente gaan gezamenlijk op zoek naar een marktpartij die de rol van Woonbron gaat overnemen voor de woningbouwontwikkeling op Heijplaat. Deze zogenoemde uitvraag kan binnen 6 maanden leiden tot een ontwikkelovereenkomst met een marktpartij. Na deze selectie en het sluiten van een overeenkomst met de nieuwe marktpartij kan de overeenkomst met Woonbron worden ontbonden.

Er zijn de afgelopen maanden intensieve gesprekken gevoerd door de gemeente en Woonbron. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de afspraak dat de gemeente onder strikte voorwaarden de regierol van Woonbron overneemt. De gemeente faciliteert Woonbron bij de overdracht van de vastgoedontwikkeling aan een derde partij. Bij deze overdracht neemt de gemeente de gebiedsontwikkeling en de grondexploitatie over van Woonbron. Het feit dat Woonbron de gronden inmiddels bouwrijp heeft gemaakt, zorgt er voor dat de gemeente niet vooraf hoeft te investeren waarmee een oplopend renteverlies wordt vermeden.

Veranderende positie van Woonbron
In december 2013 heeft Woonbron te kennen gegeven de rol van gebiedsontwikkelaar niet langer te willen en kunnen vervullen. Door aanscherpingen vanuit de Rijksoverheid van het takenpakket van corporaties ziet Woonbron zich gedwongen deze keuze te maken. De bewoners op Heijplaat wachten al geruime tijd op uitvoering van het plan “Het Nieuwe Dorp”. Voor hen is van belang dat nieuwe bewoners zich kunnen vestigen op Heijplaat zodat de leefbaarheid en het bestaansrecht van verenigingen en voorzieningen worden versterkt.

Nieuwe Kansen
In juni 2013 hebben gemeente Rotterdam en Woonbron de overeenkomst “Het Nieuwe Dorp” gesloten. De ambitie is om van Heijplaat een energieneutrale wijk te maken voor iedereen waar innovatief wonen, werken en recreëren gerealiseerd kan worden. Het sluiten van deze overeenkomst volgde op de eerder gesloten Samenwerkingsovereenkomsten Gebiedsontwikkeling Heijplaat die door meerdere partijen zijn ondertekend. Bij uitvoering van die overeenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van maximaal 200 woningen was het de bedoeling dat Woonbron optrad als gebiedsontwikkelaar van “Het Nieuwe Dorp”.
De gemeente Rotterdam en Woonbron zien in de gezamenlijke zoektocht naar een nieuwe ontwikkelende partij kansen om Heijplaat op de kaart te zetten als een duurzame en aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Dat deze weg naar een duurzame woonomgeving al is ingeslagen blijkt bijvoorbeeld uit de tijdelijke woonconcepten, die onder de vlag van Concept House Village op Heijplaat zijn gerealiseerd.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Edwin Cornelisse, woordvoerder wethouder Ronald Schneider (Stedelijke Ontwikkeling en Integratie) 06 10064779, email: e.cornelisse@rotterdam.nl