Direct naar de content

Gelijke kansen voor Rotterdamse leerlingen

In Rotterdam mag het voor kinderen niet langer uitmaken wat de afkomst, het inkomen of het opleidingsniveau van ouders is. Gelijke kansen in het onderwijs is daarom een topprioriteit van dit college. Met het nieuwe onderwijsbeleid ‘Gelijke kansen voor elk talent’ willen gemeente, onderwijsinstellingen en kinderopvang ervoor zorgen dat meer kinderen een hoger en passend onderwijsniveau halen. Hierin investeert Rotterdam jaarlijks 117 miljoen euro.

,,Het Rotterdamse onderwijs heeft de afgelopen jaren veel bereikt, maar er liggen zeker nog uitdagingen. Het verschil met het landelijk niveau is nog aanzienlijk. De ambitie is om alle Rotterdamse kinderen de beste onderwijskansen te geven’’, zegt wethouder Said Kasmi (Onderwijs). Zo loopt het gemiddelde opleidingsniveau van Rotterdamse leerlingen nog niet in de pas met het niveau van de andere drie grote steden.

Om de kansengelijkheid te vergroten investeert Rotterdam onder andere in het verkleinen van de kwaliteitsverschillen tussen scholen, een sterk, gevarieerd en aantrekkelijk aanbod aan scholen in de buurt, de aanpak van het lerarentekort en een succesvolle doorstroom naar een hoger onderwijsniveau. Iedere leerling krijgt de kans het beste uit zichzelf te halen.

Overgangsmomenten
De verschillende keuze- en overgangsmomenten in de schoolperiode bepalen in belangrijke mate het schoolsucces van een kind. Kinderen van laagopgeleide ouders maken vijf keer zo’n grote kans op een lager schooladvies dan de Centrale Eindtoetsscore aangeeft. Om tweedeling te voorkomen investeert Rotterdam bijvoorbeeld in alternatieve routes, extra keuzemogelijkheden en een betere overgang van het voortgezet onderwijs naar het hbo. ,,Daar zijn onorthodoxe maatregelen voor nodig die misschien niet eenvoudig zijn te realiseren, maar wel nodig zijn voor een doorbraak’’, zegt Kasmi. Samen met het onderwijs worden hiervoor de plannen verder uitgewerkt. Ook gaat Rotterdam ouders beter informeren over keuze- en overgangsmomenten.

Burgerschap
Ook investeert Rotterdam in burgerschapsonderwijs. Dit draagt bij aan de kennis over democratie, de vorming van waarden en normen en integratie. Ingewikkelde thema’s moeten in elke klas kunnen worden besproken. De Rotterdamse Werkwijze Democratisch Burgerschap gaat scholen hierin ondersteunen.

Onderwijskwaliteit
Het verschil in onderwijskwaliteit tussen scholen staat kansengelijkheid in de weg. Scholen die minder goed presteren dan op basis van hun leerlingenpopulatie mag worden verwacht, moeten het totale schoolontwikkelingsbudget dat ze van de gemeente krijgen inzetten om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verbeteren van het pedagogisch klimaat, maatwerk voor leerlingen, taal- en rekenonderwijs of ouderbetrokkenheid.

Leraren
De leraar maakt voor de leerling het verschil. Nergens is de meerwaarde die je als leraar kunt leveren zo groot als in Rotterdam. Met het nieuwe onderwijsbeleid intensiveert Rotterdam de aanpak van het lerarentekort. Zo gaat Rotterdam door met het bevorderen van zij-instroom en de Rotterdamse lerarenbeurs. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het begeleiden van startende docenten en het verlagen van ervaren werkdruk.

Rotterdams onderwijs in de lift
Leerkrachten, schooldirecteuren en de kinderopvang hebben de afgelopen jaren in het Rotterdamse onderwijs veel bereikt. Betere onderwijsresultaten een hoger opleidingsniveau, meer kinderen gaan naar de voorschool en minder schooluitval. Toch zijn de uitdagingen er niet minder op geworden, want het verschil met het landelijke niveau is nog steeds aanzienlijk. Door samen met onderwijsinstellingen en kinderopvang te investeren kan en moet het onderwijsniveau in Rotterdam omhoog. Rotterdam telt bijna 153.000 leerlingen en studenten in de leeftijd van 2 tot 23 jaar.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Keunen, bestuursvoorlichter wethouder Kasmi, mm.keunen@rotterdam.nl, tel 06 28 48 94 54.