Direct naar de content

Gebiedsplan voor krachtig Kralingen-Crooswijk

De gebiedscommissie en de gebiedsdirecteur van het gebied Kralingen-Crooswijk hebben het gebiedsplan "Krachtig Kralingen-Crooswijk” formeel aangeboden aan de gemeenteraad.

In het gebiedsplan wordt de stand van zaken van de wijken met haar buurten weergegeven. Daarbij worden de kansen en bedreigingen genoemd. Ook het profiel van de wijk komt aan bod. Daarnaast zijn ambities per wijk geformuleerd. Hoe de toekomst er uit ziet en aan welke aandachtgebieden wordt gewerkt.

Behouden en versterken
“Met het gebiedsplan zetten we in op behoud van wat nu al goed is en het versterken van de plekken waar het beter kan. Zo staat Kralingen–Oost er goed voor en dat willen we vooral zo houden. In Kralingen-West en in Crooswijk zien we ruimte voor verbetering,” zegt Rens van Overdam (voorzitter van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk). Naast het fraaie Kralingse Bos, de mooie lanen en straten is er ook grootstedelijke problematiek in het gebied. Van Overdam: “Constateren is één, maar wij willen er ook mee aan de slag. Boven alles geloven we vooral in de potentie die er is. We willen nadrukkelijk gebruik maken van de talenten van mensen in de wijken. We roepen hen op om samen te werken en te komen met initiatieven om zaken te verbeteren. Dat is precies waar de gebiedscommissie bij kan helpen.”

In het gebiedsplan wordt ook stilgestaan bij een aantal wijkoverstijgende thema's en aandachtspunten:

1. Een leefbare woonomgeving is schoon, heel en veilig op niveau;
2. Wooncarriere in de wijken moet mogelijk gemaakt worden;
3. Een nieuw perspectief voor Crooswijk;
4. Geef Rotterdams ondernemersbloed meer zuurstof;
5. Maak gebruik van talenten en capaciteiten in de wijk;
6. Behoud en versterken van voorzieningen in de buurt;
7. Funderingsproblematiek;
8. Het Kralingse Bos, en in het bijzonder de blauwalgproblematiek als bedreiging voor de recreatie op en in de Kralingse Plas;

In nauw overleg
Het gebiedsplan is opgesteld in nauw overleg met professionals, betrokken bewoners uit de wijk, instellingen en ondernemers. “De gebiedscommissie spreekt haar oprechte dank uit voor een ieder die bij de totstandkoming van het gebiedsplan een bijdrage heeft geleverd. Zonder al die input waren we niet tot dit plan gekomen,” besluit Van Overdam.

Advies
Het plan betreft specifieke gebiedsopgaven die nog niet zijn opgenomen in de stadsbrede uitvoeringsprogramma's. Het gaat dan met name over veiligheid, de buitenruimte en voorzieningen in de wijk. De plannen liggen in lijn met de taken die de gebiedscommissie uitvoert namens of in opdracht van de gemeenteraad en het college van B en W. De gebiedsdirecteur heeft het gebiedsplan opgesteld in opdracht van de gebiedscommissie en in overleg met alle partijen. Het plan is nu als een advies voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad maakt bij de toekenning van middelen voor de uitvoering van het plan een stadsbrede afweging als onderdeel van de gemeentebegroting.

De gebiedscommissie heeft aangeboden om het gebiedsplan nader toe te lichten en te verduidelijken door een presentatie te geven in het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad in haar vergadering van de commissie gebieden op 9 oktober.

Voor meer informatie en het gebiedsplan kijk op: www.rotterdam.nl/kralingencrooswijk


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Dave Geensen, communicatieadviseur gemeente Rotterdam, dd.geensen@rotterdam.nl / 06 53 57 35 01