Direct naar de content

Gebiedscommisse Kralingen-Crooswijk ziet gezonde toekomst voor zwembad Schuttersveld.

De gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk heeft op donderdag 23 oktober haar advies uitgebracht aan het college van B en W over het voorgenomen besluit tot ‘sluiting van het zwembad bij sportcomplex Schuttersveld en het verplaatsen van de zwemactiviteiten naar andere zwembaden’.

Op basis van een hoorzetting met belanghebbenden op 15 oktober en reacties uit gesprekken, brieven, mails en onderzoek is de gebiedscommissie resoluut en unaniem over het besluit van wethouder Visser (financiën, binnenstad, cultuur en sport). “Het voorgenomen besluit lijkt ons prematuur en doet geen recht aan de wijk en gebruikers van het zwembad. Vrijwel alle argumenten om tot sluiting over te gaan hebben we kunnen weerleggen of ontkrachten. Sterker nog: nadat we ons hebben verdiept in dit onderwerp zien we ruimte voor verbeteringen met daarbij behoud van het zwembad en is de gemeente onder aan de streep nog goedkoper uit dan bij een rücksichtloze sluiting,” zegt Rens van Overdam, voorzitter van gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk.

Buurthuis van de Toekomst
Het advies is om sluiting van het zwembadgedeelte te heroverwegen en eerst een visie te ontwikkelen op de toekomstfunctie van het multifunctionele sportcentrum Schutterveld, al dan niet in combinatie met zorgfuncties, en andere sociale combinaties die aansluiten op het concept Buurthuis van de Toekomst. Verder adviseert de gebiedscommissie het zwembad minimaal tot 2017 maar mogelijk tot einde technische levensduur (tenminste tot 2021) door te exploiteren, gezien de beperkte zwemwatercapaciteit voor verenigingen in Rotterdam. En de mogelijkheden die er zijn om op korte termijn de exploitatietekorten aanzienlijk te verminderen.

Het advies is in lijn met het gebiedsplan een ‘Krachting Kralingen-Crooswijk’ en het uitvoeringsprogramma ‘Crooswijk Werkt’ en houdt ook rekening met de bezuinigingsopgave waarvoor dit College zich gesteld ziet. Dit advies kan rekenen op de unanieme steun onder de leden van de gebiedscommissie en op een zeer groot draagvlak binnen de wijk en de gebruikers van het zwembad en de betrokken verenigingen.

Via de media
“De gebiedscommissie betreurt het feit dat we het voorgenomen besluit eerst via de media hebben moeten vernemen. Gedurende het proces van adviseren hebben wij moeten constateren dat niet alle gevraagde informatie aan ons is opgeleverd. In onze optiek zijn wij hierdoor niet in staat geweest om ons zelfstandig een oordeel te kunnen vormen ten aanzien van een aantal zaken,” aldus Van Overdam. Volgens de verordening op de gebiedscommissies dient de commissie voor de uitoefening van haar adviesrol over alle genoegzame informatie te beschikken. De gebiedscommissie heeft het College eveneens gevraagd om hier op te reageren.

Als het advies wordt gevolgd door het College van B en W dan is de gebiedscommissie bereid een actieve rol te vervullen in het vervolgtraject. “Wij hopen met dit advies een constructieve bijdrage te hebben geleverd om te komen tot een weloverwogen besluit over de toekomst van het multifunctionele sportcentrum Schuttersveld,” besluit Van Overdam.

Samenvatting advies en conclusie

Het unanieme advies en conclusie van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk met betrekking tot de voorgenomen maatregel van het college van B&W inzake de sluiting van het zwembadgedeelte Schuttersveld en de verplaatsing van het zwemactiviteiten naar andere zwembaden luidt als volgt:

• Stel de beslissing uit tot er een duidelijke visie is op de toekomst van het multifunctionele sportcentrum Schuttersveld, die recht doet aan de wijk-en ontmoetingsfunctie en op een duurzame en verantwoorde wijze geëxploiteerd kan worden;
• Houdt het zwembad open tot minimaal 2017, of einde technische levensduur open zodat alle mogelijkheden onderzocht kunnen worden en het 50 meter bad in Charlois gereed is;
• Het doorexploiteren zorgt ervoor dat verenigingen de tijd krijgen om zich te oriënteren op hun eigen toekomst en niet geconfronteerd worden met het feit dat er geen plek is voor hen in andere zwembaden, dan wel met zodanige tariefstijgingen te maken krijgen die het voortbestaan van hun vereniging in gevaar brengen;
• Het doorexploiteren leidt de komende jaren niet tot extra kosten, maar biedt de mogelijkheid om middels invoering van de verbetermaatregelen het exploitatietekort te verminderen;
• Ook het sportgedeelte heeft een beperkte technische levensduur. Dit is een extra reden om te kijken naar wat we in de toekomst met het totale multifunctionele sportcentrum Schuttersveld willen;
• Het multifunctionele Schuttersveld dient een duidelijke inbedding te hebben in het gebiedsplan en het uitvoeringsprogramma ‘Crooswijk Werkt’ ;
• Bekijk en onderzoek hoe andere samenwerkingspartners op het gebied van zorg, bewegen en voorlichting en preventie een plek kunnen krijgen in het complex, betrek hierin ook de mogelijke vestiging van een gezondheidscentrum;
• Het multifunctionele Schuttersveld heeft een duidelijke wijkfunctie. Betrek in de oordeelsvorming ook hoe de buitenactiviteiten meer in verbinding kunnen worden gebracht met de zwembad- en binnenactiviteiten (betrek hierin ook onderzoek naar fysieke aanpassingen);
• Betrek in het onderzoek ook welke mogelijkheden er zijn om het zwembadgedeelte Schuttersveld open te houden in de vorm van een wijkonderneming dan wel alternatieve vormen van zelfbeheer;
• Overweeg als gemeente tegen welke voorwaarden en condities een overname van het zwembadgedeelte door een externe partij mogelijk en bespreekbaar is;
• Maak gebruik van de ideeën van verenigingen om de exploitatie te helpen verbeteren;
• Ga de samenwerking met partners en instellingen in de wijk aan, maak gebruik van de kracht van burgernetwerken en de verschillende wijkorganen;
• De gebiedscommissie wil graag haar gebiedsgerichte kennis en expertise aanbieden aan de gemeente en de dienst Sport & Cultuur ;
• Stel een onafhankelijk projectleider aan die de verschillende opties en scenario’s op haalbaarheid en duurzaamheid kan toetsen;
• Voer de verbetermaatregelen in zoals die in het rapport van Drijver & Partners zijn voorgesteld, conform het in het rapport vermelde plan van aanpak;
• Invoering van deze maatregelen kan € 250.000 meer opleveren dan de voorgestelde besparingen van het College;
Besparing voorstel college
2015 – 0
2016  – 0
2017 – € 300.000
2018 – € 300.000

Voorstel Drijver & Partners
2015 – € 114.000
2016 – € 114.000
2017 – € 311.000
2018 – € 311.000

• De bezuinigingsmaatregelen die het College beoogd, worden ook met dit plan gerealiseerd en maken een verantwoorde exploitatie tot minimaal 2021 mogelijk;

Het volledige advies is vanaf 15:00 uur beschikbaar.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dave Geensen, communicatieadviseur, gemeente Rotterdam (06 53 57 35 01 of dd.geensen@rotterdam.nl).