Direct naar de content

Extra inzet op taal, rekenen en zorg in school

Rotterdam investeert 13,2 miljoen euro in onderwijs vanuit Nationaal Programma Onderwijs

De gemeente Rotterdam wil de impact van corona op kinderen en jongeren verder verkleinen. Met geld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) worden de komende twee jaar onder meer tutoren ingezet om kinderen en jongeren extra te begeleiden met taal en rekenen. Ook komt er meer hulp en zorg in de school via medewerkers van het wijkteam. In totaal gaat het om 13,2 miljoen euro tot 2023. De gemeente heeft gekozen voor maatregelen die ook op de lange termijn verbetering opleveren.

Samen met onderwijsinstellingen en de kinderopvang is gekeken naar de besteding van het geld dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld. Een deel daarvan gaat direct naar de scholen, een deel zet de gemeente in. Kern van de maatregelen van de gemeente is dat zorg, welzijn, sport en cultuur dichter bij school worden georganiseerd.

Onderwijswethouder Said Kasmi: ‘De gevolgen van de coronacrisis zijn pijnlijk merkbaar in het onderwijs. Met het NPO-programma dat we in Rotterdam samen met schoolbesturen en de kinderopvang hebben ontwikkeld, ligt er een mooie kans om de vertragingen van het afgelopen anderhalf jaar in te lopen. Ik ben ervan overtuigd dat deze aanpak ook in de toekomst helpt bij het versterken van de kansengelijkheid. Daar moet dan ook structureel geld vanuit het Rijk tegenover staan.’

Extra rekenen en taal
Na de herfstvakantie worden vijftig getrainde studenten ingezet als tutor in het basisonderwijs. Zij geven leerlingen met leerachterstanden extra rekenen. De tutoren starten op basisscholen in Rotterdam-Zuid, aansluitend bij de al bestaande activiteiten vanuit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), zoals Dagprogrammering. De tutoren begeleiden twee tot drie keer per week groepjes van twee kinderen. Op korte termijn wordt het aanbod van tutoren uitgebreid met taallessen. Ook het voortgezet onderwijs kan gebruik gaan maken van de tutoren voor rekenen en taal. Doel is om het aanbod van tutoren in heel Rotterdam aan alle scholen, aan te bieden. Bij de werving voor tutoren zijn momenteel Hogeschool Rotterdam, InHolland, Codarts, Thomas More en de Erasmus Universiteit Rotterdam betrokken.

Extra zorg op school
Een andere maatregel is dat medewerkers van het wijkteam van de gemeente worden toegevoegd aan de (zorg)teams op basisscholen in een aantal wijken. Het gaat dan om wijken waar gezinnen en kinderen deze hulp het hardst nodig hebben. Gestart wordt op basisscholen in de wijken Feijenoord en Delfshaven. De wijkteammedewerker werkt in de school en maakt deel uit van school-zorg-team. Ook komt er meer capaciteit voor het schoolmaatschappelijk werk en aandacht voor de sociale-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Meer maatregelen
Andere maatregelen uit het plan zijn het gratis uitproberen van de Rotterdamse Peutergroep, muzieklessen in de voorschoolse opvang, meer sporten en bewegen tijdens en buiten school en, om de druk op het lerarentekort te verminderen, het inzetten van kunstvakdocenten voor het onderwijs. Dat laatste is naast de al bestaande Rotterdamse aanpak voor het lerarentekort.

Nationaal Programma Onderwijs
De overheid geeft in totaal € 8,5 miljard uit voor het Nationaal Programma Onderwijs, dat gericht is op alle onderwijssectoren. Voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs is landelijk 5,8 miljard beschikbaar tijdens schooljaren 2021-2022 en 2022-2023.  Zij besteden deze middelen aan plannen die gericht zijn op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast ontvangen gemeenten geld uit het NPO-budget voor hun rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs.