Direct naar de content

Evaluatie bestuursmodel Rotterdam van start

Gemeenteraad gunt opdracht aan DRIFT

Ruim twee jaar geleden maakten in Rotterdam de deelgemeenten plaats voor gebiedscommissies. De gemeenteraad van Rotterdam onderzoekt dit jaar of Rotterdamse doelen met dit model worden bereikt. Brengen gebiedscommissies de inwoners van Rotterdam en het bestuur van Rotterdam inderdaad dichterbij elkaar? Krijgen bewoners meer invloed op hun wijk? Dat zijn de vragen die beantwoord moeten worden. De gemeenteraad besloot op 12 mei deze onderzoeksopdracht te gunnen aan Dutch Research Institute for Transistion (DRIFT) van prof. dr. D. (Derk) Loorbach. In december zal het evaluatierapport in de raad besproken worden.

Wat wordt onderzocht?

De opdracht komt voort uit twee aangenomen moties tijdens de behandeling van de begroting 2016. Niet alleen wordt het houden van de evaluatie in tijd naar voren gehaald. Ook werd besloten dat de gemeenteraad de evaluatie zelf doet, in plaats van het college zoals in het collegeprogramma was opgenomen. De centrale onderzoeksvraag luidt: ‘In hoeverre draagt het huidige bestuursmodel op een legitieme en effectieve wijze bij aan gebiedsgerichte beleidsvorming met nauwe betrokkenheid van de burger?’. De vijf Rotterdamse kernwaarden dienen hiervoor als meetlat. Dit zijn: bestuur dichtbij de burger, vorm en inhoud geven aan de diversiteit van de gebieden en participatie van Rotterdammers bij beleidsvorming en uitvoering. Tot slot zijn de democratische legitimatie en een efficiënte en effectieve overheid richtinggevende kernwaarden.

Nog deze maand start DRIFT met interviews en het steekproefsgewijs enquêteren van Rotterdammers, politici, gebiedscommissieleden en ambtenaren.

Regie en uitvoering

De negenkoppige stuurgroep die de uitvoering en het proces van de evaluatie bewaakt, bestaat uit vier gemeenteraadsleden en vijf voorzitters van gebiedscommissies. Mevrouw I.E. (Ingeborg) Hoogveld is namens de gemeenteraad voorzitter van de stuurgroep.

Het onderzoeksteam van DRIFT wordt geleid door prof. dr. D. (Derk) Loorbach. Hij is gespecialiseerd in nieuwe vormen van maatschappelijke sturing, de nieuwe rollen van de overheid en maatschappelijke transities. DRIFT is een werkmaatschappij van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderzoeksteam bestaat verder uit onderzoekers van de vakgroep Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.


De aangenomen moties

Tijdens de Begrotingsraad op 12 november 2015 werd een motie van CDA en Leefbaar Rotterdam aangenomen die het college verzocht de evaluatie van het functioneren van de gebiedscommissies naar voren te halen en in het tweede kwartaal van 2016 te laten plaatsvinden. Er werd vervolgens een motie aangenomen die ervoor zorgde dat de evaluatie primair in handen van de gemeenteraad kwam te liggen. De motie werd ingediend door D66, SP, Leefbaar Rotterdam, NIDA, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, CU-SGP en de VVD.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie:

De voorzitter van de stuurgroep, mevrouw Hoogveld, voert het woord over de opdracht, de inhoud en het proces. U kunt haar benaderen via Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.