Direct naar de content

Cultuurplan 2017-2020 Rotterdam: reikwijdte en armslag

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het Cultuurplan 2017-2020 vastgesteld. 118 organisaties uit de Rotterdamse kunst- en cultuursector vroegen subsidie aan voor het Cultuurplan de komende vier jaar. 83 krijgen die. Het verdeelbare cultuurplanbudget is € 75,9 miljoen. Het college heeft weloverwogen keuzes gemaakt en prioriteit gegeven aan plannen die bijdragen aan vergroting en verbreding van het publieksbereik, vernieuwing, cultuureducatie en talentontwikkeling, internationale profilering en samenwerking.

Het Cultuurplan is het vierjarige subsidieprogramma voor kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam. Het huidige Cultuurplan loopt tot en met 2016. Instellingen die worden opgenomen in het Cultuurplan ontvangen van de gemeente gedurende vier jaar een jaarlijkse subsidie. Bij het Cultuurplan hoort het verdelingsvoorstel, de verdeling van de subsidiegelden. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) bracht op 1 juni haar advies uit aan het Rotterdamse college van B en W. Met deze stevige basis in de hand heeft het college de afgelopen maanden het uiteindelijke verdelingsvoorstel samengesteld. Het voorstel ligt nu voor aan de gemeenteraad.

Pex Langenberg, wethouder cultuur: “We zijn zeer zorgvuldig te werk gegaan bij dit Cultuurplan en hebben een aantal moeilijke afwegingen moeten maken. Daarbij zijn we waar noodzakelijk afgeweken van het gedegen advies van de RRKC. Maar we hebben ook goed geluisterd. Daarom hebben we binnen de cultuurbegroting 4,3 miljoen extra vrijgemaakt om op te nemen in het Cultuurplan 2017-2020. Dit gebruiken we om de verregaande en unieke samenwerking tussen het Wereldmuseum en de landelijke volkenkundige musea mogelijk te maken, zonder daarvoor andere instellingen te hoeven korten. Daarmee gaat het Wereldmuseum een mooie en bestendige toekomst tegemoet, houden we de Rotterdamse kunstsector op peil en kunnen 15 nieuwe initiatieven aan het Cultuurplan worden toegevoegd.
Ik ben trots op het eindresultaat. En ik ben er van overtuigd dat Rotterdam met deze instellingen en hun plannen vier mooie culturele jaren tegemoet gaat. Samen zorgen we voor een culturele sector die nationaal en internationaal meetelt, vernieuwend is en bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van onze stad. ”

Cultuurplan 2017-2020 in cijfers
• 118 instellingen dienden plannen in voor de cultuurplanperiode 2017-2020. In 2013-2016 waren dit er 109.

• 83 culturele instellingen zijn opgenomen in het Cultuurplan.

• € 75,9 miljoen is beschikbaar voor het Cultuurplan.

• € 4,3 miljoen heeft het college binnen het cultuurbudget extra vrijgemaakt voor de komende vier jaar.

• 22 nieuwe aanvragers kregen een positief advies van de RRKC. Hiervan zijn er uiteindelijk 15 in het Cultuurplan opgenomen.

• Bij zes instellingen is het bedrag hoger bijgesteld dan geadviseerd, bij 17 instellingen lager. Voor die laatste categorie geldt dat ze tenminste hetzelfde bedrag toegekend krijgen als in het huidige cultuurplan.

• In twee gevallen is er een lager subsidiebedrag opgenomen dan in 2013-2016.

• In navolging van het advies van de RRKC komen 6 instellingen die de afgelopen vier jaar subsidie kregen, de komende periode niet meer terug in het Cultuurplan.

Wereldmuseum, Luxor Theater en Hofplein Rotterdam
Voor drie culturele instellingen is substantieel afgeweken van het advies van de RRKC. Hierbij springt het Wereldmuseum het meest in het oog. De RRKC adviseerde de subsidie van het Wereldmuseum terug te brengen naar € 450.000. Dit zou betekenen dat de collectie niet meer toegankelijk zou zijn voor het publiek. Dit is een onwenselijke ontwikkeling volgens het college.

Het afgelopen jaar zijn op instigatie van de cultuurwethouder Pex Langenberg gesprekken gestart tussen het Wereldmuseum en het Nationaal Museum van Wereldculturen. Dit heeft geleid tot een voornemen tot intensieve samenwerking tussen de instellingen. Het Wereldmuseum wordt daarmee onderdeel van een nieuwe en unieke landelijke samenwerking, waardoor de meest bijzondere volkenkundige collectie van Europa ontstaat. Door de kennis en ervaring van de andere instellingen aan te wenden in exposities en bedrijfsvoering ontstaat een aantrekkelijk en toekomstbestendig Wereldmuseum voor Rotterdam. Dit heeft het college ertoe bewogen af te wijken van het advies van de RRKC en jaarlijks € 5 miljoen subsidie aan het Wereldmuseum toe te kennen. Minister Jet Bussemaker (cultuur) ondersteunt de samenwerking met een eenmalige bijdrage van € 500.000.

Het Luxor Theater biedt een toegankelijke programmering, die aantrekkelijk is voor een breed publiek. Hiermee heeft het Luxor zich ontwikkeld als essentieel onderdeel in het culturele aanbod van Rotterdam. Voor het Luxor Theater adviseerde de RRKC het subsidiebedrag over de komende jaren te laten aflopen. Om een breed cultuuraanbod voor verschillende doelgroepen te waarborgen, heeft het college – anders dan het advies- besloten het subsidiebedrag op gelijk niveau te houden en vier jaar lang € 2,5 miljoen aan het Luxor toe te kennen.

Voor Hofplein Rotterdam nam de RRKC in haar advies een halvering van het huidige bedrag op. De RRKC was kritisch op de bedrijfsvoering van het instituut. Nader extern onderzoek in opdracht van het college, heeft geleid tot een hogere toekenning dan de RRKC adviseerde. Het theater krijgt jaarlijks € 1.288.000 toegekend.

Aandacht verdient ook het besluit van het college ten aanzien van het behoud van Jazz International, als belangrijke speler in de jazzscene van Rotterdam. Ook de poppenspelers in het centrum blijven bestaan. Zij zullen voortaan vanuit een ander budget worden gefinancierd.

Cultuureducatie-onderzoek
Om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten adviseerde de RRKC een onderzoek in te stellen naar de Rotterdamse cultuureducatie. Het college geeft opdracht tot een evaluatieonderzoek naar de relatie tussen vraag en aanbod op het terrein van de binnenschoolse cultuureducatie. Het onderzoek zal zich richten op de werkzaamheden van het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam en de SKVR en zal nog in 2016 starten, opdat de resultaten van het onderzoek medio 2017 beschikbaar zijn. De instellingen worden wel voor de volledige vier jaar opgenomen in het Cultuurplan. De resultaten van het onderzoek zouden wel kunnen leiden tot accentverschuivingen.

Vervolgproces
Het college van B en W heeft het Cultuurplan aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraadscommissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS) organiseert deze maand een aantal hoorzittingen waar instellingen die een subsidie hebben aangevraagd voor het Cultuurplan in gesprek kunnen met de raadsleden. De raad heeft een aantal uitgangspunten vastgesteld voor het cultuurplan en de commissie toetst bij de instellingen de toepassing van deze uitgangspunten. Op 10 november stelt de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling het financieel kader vast. Naar verwachting besluit de gemeenteraad op 24 november over het Cultuurplan met daarbij de verdeling per instelling.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl