Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 16 t/m 18 mei

De Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) houdt op 16,17 en 18 mei hoorzittingen over de Jaarrekening 2017. Daarnaast vergaderen ook alle tijdelijke raadscommissies komende week. Hieronder eerst meer informatie over het behandelproces van de jaarrekening en de hoorzittingen, gevolgd door informatie over de agendapunten van de andere commissievergaderingen.

Commissie tot Onderzoek van de Rekening – behandeling Jaarrekening 2017
Het COR-onderzoek naar de jaarrekening richt zich op de ordelijkheid van het (financieel) beheer, de getrouwheid, de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de begrotingsuitvoering. Doel van het advies van de COR is de relevante politiek-bestuurlijke onderwerpen en beslispunten mee te geven aan de gemeenteraad voor het verantwoordingsdebat.  De COR baseert zich in haar rapport op de bevindingen van de accountant en op de bevindingen uit haar eigen onderzoek.

Hieronder het tijdschema voor de behandeling van de jaarrekening

Datum Tijdstip en locatie Activiteit
woensdag 16 mei 12.00-13.30 uur (raadzaal) openbare hoorzitting met wethouder de Langen
donderdag 17 mei

aansluitend op actualiteitenraad –
ca. 11.30-13.00 uur
(zaal 7 stadhuis)

openbare hoorzitting met wethouder Simons
vrijdag 18 mei 9.30 – 11.00 uur
(zaal 7 stadhuis)
openbare hoorzitting met wethouder Visser
uiterlijk vrijdag 25 mei 16.00 uur verschijnen COR-advies
woensdag 30 en donderdag 31 mei reguliere aanvangstijdstippen tijdelijke commissies behandeling jaarrekening in de tijdelijke raadscommissies
donderdag 14 juni vanaf 10.00 uur

raadsdebat over de jaarrekening

 


Tijdelijke commissie Ruimtelijke Ordening
Datum: woensdag 16 mei
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Hoorzitting bestemmingsplan Struisenburg
 • Hoorzitting bestemmingsplan Hoek van Holland – Buitengebied
 • Gebiedsvisie Nieuw Kralingen
 • Zelfbeheer Hoek Teilingerstraat
 • Zienswijze begroting Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

Tijdelijke commissie Sociaal
Datum: woensdag 16 mei
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Beleidsnotitie Rotterdamse aanpak Veilig Sporten
 • Evaluatie en trendanalyse Programma Lekker Fit
 • Zorgleerlingen passend onderwijs in PO (primair onderwijs)
 • Financiering Respijthuis

Tijdelijke commissie Fysiek
Datum: woensdag 16 mei
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Zienswijze op Vervoerplannen Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 2019
 • Stand van zaken Hoekse Lijn
 • Conclusies, aanbevelingen en beantwoording raadsvragen Hoekse Lijn
 • Akkoord financiële dekking tekort Hoekse Lijn
 • Afdoening motie Compensatie Hoekse ondernemers
 • Afdoening motie Fietsen op Zuid
 • Beantwoording schriftelijke vragen over Onnodig ronken

Tijdelijke commissie Bestuur
Datum: donderdag 17 mei
Aanvangstijd: 14.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Beantwoording schriftelijke vragen over Overlast Daltonlaan
 • Buitenlandse financieringsstromen in Rotterdam
 • Zienswijze begroting 2019 Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
 • Raadsvoorstel verordening inspraak, burgerinitiatief en referenda 2018

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.