Direct naar de content

College presenteert financiële kaders voor de toekomst

Collegeprioriteiten leiden tot verschuivingen van budgetten

Het nieuwe college wil dat Rotterdam de komende jaren sterker, veiliger, levendiger en gezelliger wordt. Hiervoor is verschuiving van budgetten nodig.  Dat is het uitgangspunt van de kaderbrief 2014 die het college aan de gemeenteraad heeft aangeboden. In de kaderbrief doet het college van burgemeester en wethouders een voorstel aan de gemeenteraad voor de financiële kaders voor de jaren 2015 tot en met 2018.

Waar gaat meer geld naartoe?
De lokale lasten worden fors verlaagd; verschillende tarieven worden naar beneden bijgesteld. Zo gaat onder andere de afvalstoffenheffing voor gezinnen en alleenstaanden omlaag en het tarief wordt gedifferentieerd. De hondenbelasting gaat met  30% omlaag en de bouwleges met 20%.

In het sociale domein wordt onder andere extra geld uitgetrokken voor onderwijs. Het college zet in op leraren, voor- en vroegschoolse educatie en (onderwijs) voorzieningen. In deze collegeperiode begint het college met een verhoging van de investeringen in de onderwijshuisvesting.

In het fysieke domein wordt geïntensiveerd op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, de vergroening van de buitenruimte en een nieuw Programma Duurzaamheid. Bovendien zet het college extra middelen in op het gebied van veiligheid voor meer controleurs in het OV en extra handhavingscapaciteit.

Hoewel de economie een pril herstel laat zien, is de financiële ruimte van de gemeente nog altijd beperkt. Voornamelijk in de jaren 2015 en 2016 doen zich financiële tegenvallers voor ten opzichte van eerdere ramingen. Deze kunnen worden opgevangen binnen de begroting, maar laten geen ruimte over voor nieuw beleid. Hierdoor zijn verschuivingen van budgetten nodig om prioriteiten van dit college te realiseren.Voor deze prioriteiten wordt gemiddeld 24 miljoen in 2015 oplopend tot ongeveer 72 miljoen in 2018 vrij gemaakt.

Waar gaat minder geld naartoe?
Minder geld wordt besteed aan de organisatie, de subsidies aan welzijnsinstellingen en het armoedebeleid.

De besparingen op de organisatie worden onder andere gerealiseerd door maatregelen die leiden tot een verdere krimp van het ambtenarenapparaat in staf, beleid en ondersteuning.

Het  armoedebeleid wordt hervormd, waardoor werken altijd loont en ondersteuning terechtkomt bij de Rotterdammers die het echt nodig hebben. Concreet uit zich dit in een halvering van de kwijtschelding afvalstoffenheffing en het stopzetten van de langdurigheidstoeslag.

Er gaat ook minder geld naar sport en fysiek beheer van de stad.
Op het fysiek beheer van de stad wordt bezuinigd door onderhoud te faseren.

Op 10 en 15 juli bespreekt de gemeenteraad de kaderbrief. In het najaar volgt een uitwerking hiervan in de begroting.


Noot voor de redactie:

Klik hier voor de volledige kaderbrief.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marieke van Gruijthuijsen, bestuursvoorlichter wethouder Adriaan Visser, tel. 06 13155120