Direct naar de content

College presenteert begroting 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Het college van B&W heeft de begroting voor 2019 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Dit is de eerste begroting van het nieuwe college. Wethouder Financiën Adriaan Visser: “De ambities van het college voor en met Rotterdam zijn fors. Daar hoort een gezonde en duurzame financiële huishouding bij. De begroting laat een financieel sluitend en solide beeld zien”.

De totale begroting bedraagt ruim 3,4 miljard euro en is online in te zien via www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl.

Ambities en targets
Rotterdam bruist, leeft, vernieuwt en onderneemt. Tegelijk staat de stad voor grote uitdagingen. Bijvoorbeeld als het gaat om energietransitie, klimaat en digitalisering.

Deze ontwikkelingen bieden de stad grote kansen die het college wil benutten. Daar zijn doorbraken voor nodig. Het beleid en de plannen van het college zetten daar dan ook op in. Tegelijk staan Rotterdammers in het dagelijks leven voor zorgen en problemen op het gebied van werk, armoede en problematische schulden, prettig samenleven in de wijk en buurt, integratie, veiligheid en wonen. Ook hier pakt het college de komende vier jaar stevig op door.

Naast de eerste begroting van dit college, worden 14 targets gepresenteerd. De targets zijn een concrete uitwerking van de drie hoofdambities uit het coalitieakkoord:

  1. Energietransitie en nieuwe economie ontwikkelen hand in hand
  2. Fijn wonen in een wereldstad, nu en in de toekomst
  3. Kansen voor iedereen met taal, goed onderwijs, werk en minder armoede

“Met de targets laat dit college concreet zien waar wij samen met de Rotterdammers en de Rotterdamse ondernemingen en instellingen voor gaan. Ons doel is om de targets in deze collegeperiode te realiseren. En dat is niet vrijblijvend. Wij gaan dus aan de slag met de stad en voor elke Rotterdammer.” aldus wethouder Bert Wijbenga.

Investeren in Rotterdam
De ambities zijn vertaald in de begroting voor 2019. Zo investeert het college het komende jaar onder andere 9 miljoen euro in de totale bouwambitie van 18.000 woningen, wordt er 1,6 miljoen euro vrijgemaakt om te investeren in groen en gaat er ruim 1,7 miljoen euro naar een taaloffensief voor nieuwkomers en Rotterdammers. Verder investeert het college 4 miljoen om Rotterdammers blijvend uit de bijstand te halen en wordt er bijna 4,2 miljoen euro geïnvesteerd om ondermijning aan te pakken.

Ook staat de gemeente Rotterdam aan de vooravond van grote investeringen op het gebied van duurzaamheid. De totale investeringen voor de Rotterdamse energietransitie – voor bedrijven, overheid en andere partijen – lopen op tot bijna 50 miljard euro tot 2050. Daarom wordt gezocht naar mogelijkheden om het eigen investerend vermogen te bundelen met dat van andere partijen zoals de Europese Unie, het Rijk, de Provincie en private partijen.

In de komende vier jaar investeert het college ruim 150 miljoen euro in de energietransitie. In de begroting van 2019 is hiervoor al 10 miljoen euro gereserveerd. In de begroting van 2020 presenteert het college een meerjarig financieringsvoorstel en een concrete uitwerking van de plannen op het gebied van energietransitie.

Inkomsten, uitgaven en lasten
Het grootste gedeelte van de inkomsten van de gemeente komen vanuit het Rijk: ruim 2,3 miljard euro. Een andere belangrijke inkomstenbron zijn de belastingen en heffingen: 584 miljoen euro. In 2019 daalt de afvalstoffenheffing voor de meeste Rotterdamse huishoudens. Dit komt onder andere door een verdere differentiatie van de afvalstoffenheffing naar 1, 2 en meerpersoonshuishoudens. Dit past bij het principe van het college dat ‘de vervuiler betaalt’. Voor huishoudens met onvoldoende inkomen zoals minima en AOW-ers met een minimuminkomen, worden de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing aanzienlijk verruimd. Het tarief voor de logiesbelasting wordt meer op hetzelfde niveau van andere grote gemeenten gebracht. Dit geldt ook voor de tarieven van parkeervergunningen en parkeren. De extra opbrengsten uit de logiesbelasting gaan grotendeels naar het evenementenfonds. Bijdragen uit dit evenementenfonds maken de stad nog aantrekkelijker voor Rotterdammers en bezoekers.

Besluitvorming gemeenteraad
Op 31 oktober en 1 november buigen de raadsleden zich over de verschillende programma's van de begroting in de commissievergaderingen. Op 8 november vindt een algemene beschouwing plaats. Op 13 november vindt het afrondende debat plaats tussen de raad en het college. Meer informatie over de begrotingsbehandeling is te vinden op www.rotterdam.nl/gemeenteraad/begroting-2019.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leendert Vermeulen, bestuursvoorlichter wethouder Visser, 06 – 18 19 11 04 of lh.vermeulen@rotterdam.nl