Direct naar de content

College presenteert begroting 2018

Mooie resultaten, stad staat ook nog voor uitdagingen

Het college van B&W heeft de laatste begroting van deze bestuursperiode vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Met de begroting 2018 blijft het college inzetten op een veilige, gezellige, groene maar bovenal sterke stad. Het college is blij met de resultaten van het collegeprogramma #Kendoe die samen met partners zijn bereikt, maar realiseert zich dat de stad nog genoeg uitdagingen heeft. De Begroting 2018 is online in te zien via www.begroting.rotterdam.nl.

Net als voorgaande jaren heeft het college duidelijke keuzes gemaakt om tot een meerjarige sluitende begroting te komen. Het weerstandsvermogen blijft op of boven de 160 miljoen Euro. De lasten voor de Rotterdammers dalen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De totale begroting bedraagt ruim 3,4 miljard Euro.

Zomerakkoord
In de begroting zijn de voorstellen uit de Voorjaarsnota 2017 opgenomen. Afgelopen juli sloot de coalitie het Zomerakkoord met Christen Unie/SGP. De afspraken uit dit akkoord zijn ook terug te vinden in de begroting. Zo is er een extra investering in schulddienstverlening en verhoging van het jeugdtegoed. Het college investeert ook extra in duurzaamheid met de aanleg van een zonnepark in Rijnhaven en door woningen op Rotterdam Zuid te verduurzamen. En er zijn afspraken gemaakt over de uitbreiding van het vaderschapsverlof naar 3 weken.

Extra inzet
In de begroting is aandacht voor Oud-Crooswijk en wijken op Zuid die om extra inzet en investeringen vragen voor de aanpak van fysieke, economische en sociale opgaven. Ook nieuwe vormen van criminaliteit zoals ondermijning of dreiging van terrorisme vragen aandacht, investeringen en inzet.

Investeringen
Net als voorgaande colleges, heeft het huidige college de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de stad. De komende jaren staat de stad voor grote financiële opgaven. De economie is aangetrokken, maar nog niet iedereen profiteert daarvan. Rotterdam groeit en dat vraagt om nog meer investeringen in duurzaamheid, bereikbaarheid, gezondheid, woningbouw en onderwijs. "Het college zet zich in om de stad betaalbaar te houden. Dat doen we door te zoeken naar nieuwe vormen van financiering zoals meer samenwerking tussen publieke en private partijen. Ook blijven we samen met Amsterdam, Den Haag en Utrecht aandacht vragen bij het Rijk voor meer steun aan de grote steden", aldus wethouder Financiën Adriaan Visser.

Besluitvorming gemeenteraad
Op 1 en 2 november buigen de raadsleden zich over de verschillende programma's van de begroting in de vakcommissies. Op 9 november vindt een algemene beschouwing plaats. Op 14 november vindt het afrondende debat plaats tussen de raad en het college. Meer informatie over de begrotingsbehandeling is te vinden op www.rotterdam.nl/gemeenteraad/begroting-2018. De begroting zelf is te raadplegen via www.begroting.rotterdam.nl.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique de Jongh, bestuursvoorlichter wethouder Visser, 06 – 82 51 77 42 of mae.dejongh@rotterdam.nl