Direct naar de content

Blijven investeren in bescherming van Delta en zoetwatervoorziening

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden brengt advies uit

‘We moeten nu aan de slag om in de toekomst rampen te voorkomen door deze regio te beschermen tegen overstromingen en te zorgen voor voldoende zoetwater’, aldus burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam. Op 16 juni overhandigde hij in Rotterdam het advies van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden (Pdf) aan Deltacommissaris Wim Kuijken.

De Stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden heeft onder leiding van Aboutaleb en met partijen in de regio samen onderzocht hoe de inwoners hier ook voor de heel lange termijn beschermd blijven tegen overstromingen en voldoende zoet water ter beschikking blijft. De aanbieding van het advies markeert de overgang naar een nieuwe fase. Een fase waarin partijen stap voor stap samen deze regio veiliger gaan maken en de zoetwatervoorziening te verbeteren.

Veilig zijn én blijven
Nederland is sinds de bouw van de Deltawerken de best beveiligde delta ter wereld. De afgelopen eeuw is de zeespiegel gestegen en de bodem gedaald en die ontwikkelingen zetten door. Bij de inrichting van ons land moet er rekening mee worden houden dat regenbuien heviger worden en rivieren in korte tijd veel extra water moeten afvoeren. De zomer wordt het volgens de deskundigen juist droger waardoor de beschikbaarheid van voldoende zoetwater in het geding komt.

In dit gebied is het aantal inwoners en de waarde van woningen, bedrijven, infrastructuur sinds de zestiger jaren fors toegenomen. De economische schade bij een overstroming zou enorm zijn, vele malen groter dan de watersnoodramp van 1953. Alleen door te blijven investeren in de bescherming van de delta, kunnen onze kinderen ook in de toekomst veilig in deze regio wonen en werken.

Bescherming tegen water
Bestaande dijken, stormvloedkeringen en rivierverruiming blijven in deze regio de basis, zo adviseert de Stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden. Het stelsel van dijken is in de loop der tijden een onlosmakelijk onderdeel van stad en land geworden. Dijkversterkingen en verhogingen zijn daardoor vaak maatwerk. Een integraal ontwerp biedt ook de meeste kansen voor ruimtelijke kwaliteit.

De regio Rijnmond-Drechtsteden is groot en divers en de maatregelen zijn veelomvattend, maar niet alles hoeft tegelijk te gebeuren. Het oostelijk deel – de Alblasserwaard, de Krimpenerwaard en het Eiland van Dordrecht – vraagt op korte termijn al aandacht. Daar waar de veiligheidsnormen omhoog gaan, heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer laten weten dat zij het werk in 2050 gerealiseerd wil hebben.

Rijnmond-Drechtsteden kent een relatief groot buitendijks gebied waar gewoond en gewerkt wordt. Alle havenindustrie ligt buitendijks. Partijen in deze regio hebben afgesproken om een veiligheidsstrategie voor het gehele buitendijks gebied te ontwikkelen.

Zorgen voor voldoende zoetwater
Zoetwater is van levensbelang voor mens, landbouw, scheepvaart en industrie. West-Nederland verdroogt en verzilt. Rijnmond-Drechtsteden kiest voor een robuuste zoetwatervoorziening en innovatieve maatregelen voor een slimmer en effectiever gebruik van zoetwater en tegengaan van het binnendringen van zout water. Om de beschikbaarheid ervan in extreem droge jaren te garanderen, gaan rijk, regio en gebruikers gezamenlijk aan de slag. Geadviseerd wordt het bestaande stelsel van rivieren en kanalen dat in tijden van watertekort zoet water aanvoert, uit te breiden. Op termijn is eventueel een permanente oostelijke aanvoer van zoetwater nodig voor de gebruikers in West-Nederland. Daarnaast is het advies om het systeem van de Bernisse en het Brielse meer, leverancier van zoetwater voor de industrie, robuuster te maken. Innovatie en efficiënter omgaan met water door burgers en bedrijven moeten leiden tot waterbesparing.

Rijnmond-Drechtsteden
Rijnmond-Drechtsteden is kwetsbaar, omdat het zowel wordt bedreigd door wateroverlast vanuit de zee en de rivieren. Er wonen 1,6 miljoen mensen en de economische waarde is hoog. Bescherming is dus een absolute noodzaak. De tweede Deltacommissie onder leiding van Cees Veerman constateerde in 2008 dat het garanderen van de waterveiligheid en voldoende zoetwater complexe opgaven zijn in dit gebied. Aan de voorkeurstrategie Rijnmond-Drechtsteden is vijf jaar gewerkt.

Achtergrondinformatie
De Stuurgroep van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden (factsheet, Pdf) bestaat uit het ministerie van Infrastructuur & Milieu, de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (namens de waterschappen), gemeente Rotterdam en gemeente Dordrecht (namens de Drechtsteden).


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06- 53 28 48 13 of l.dejong@rotterdam.nl