Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 9 september 2021

Personalia:

  • De gemeenteraad stond stil bij het overlijden van oud-gemeenteraadslid en oud-wethouder N.J.G. (Nico) Janssens.

De gemeenteraad heeft:

  • het bestemmingsplan ‘Afrikaanderwijk, 1e herziening’ vastgesteld.
  • het bestemmingsplan ‘Dagbesteding Doggersbank’ vastgesteld.
  • het bestemmingsplan ‘Reparatie Boezembocht Veilingterrein’ vastgesteld.
  • de herziening van de grondexploitatie Prinsenland, fase 2, vastgesteld.
  • een zienswijze vastgesteld met betrekking tot de ontwerp-programmabegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2024 van de gemeenschappelijke regeling RZG Zuidplas.
  • een herzien besluit genomen inzake de vergoeding van kosten voor opsporing en ruiming van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aangenomen.
  • een wijziging van de Tarieventabel behorende bij de Algemene legesverordening 2021 vastgesteld.
  • de bezwaren tegen het besluit tot (definitieve) vestiging van voorkeursrecht gemeenten Voetbalvelden Overschiese Kleiweg, resp. niet-ontvankelijk en ongegrond verklaard.
  • de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2021 vastgesteld.

De gemeenteraad heeft het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Onder de radar: onderzoek naar ondermijnende criminaliteit’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport aangenomen.

De gemeenteraad heeft bij het voorstel tot vaststelling van het Afwegingskader Bezonning de volgende motie aangenomen:

Er is gedebatteerd over ‘Save Museumpark!’ en daarbij zijn de volgende moties aangenomen:

Er is gedebatteerd over ‘Geweldsgolf Rotterdam’ en daarbij zijn de volgende moties aangenomen:

De Motie vreemd aan de orde van de dag over ‘Waardering strandopruimers Hoek van Holland’  (VVD, CDA, PvdA, Leefbaar Rotterdam, ChristenUnie-SGP, DENK, NIDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SP, D66) is aangenomen.