Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 6 en 8 juli 2021

Personalia

 • De gemeenteraad heeft afscheid genomen van voormalig gemeenteraadslid N. el Ouali (NIDA).
 • Mevrouw R.G.M. Voss is herbenoemd als lid van het college van bestuur van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR).

De gemeenteraad heeft de voorstellen tot vaststelling van de Eerste herziening van de begroting 2021 en de Voorjaarsnota 2021 aangenomen. Hierbij zijn de volgende moties en amendementen aangenomen:

De gemeenteraad heeft:

 • het voorstel met betrekking tot de borging van de investeringsruimte voor vervangingsinvesteringen, renovaties en restauraties aangenomen.
 • het voorstel met betrekking tot de investeringsvoorstellen Voorjaarsnota 2021 te dekken uit de verkoopopbrengst Eneco aangenomen.
 • het voorstel met betrekking tot de actualisatie van het grondprijzenbeleid voor sociale huurwoningen aangenomen.

De gemeenteraad heeft het voorstel met betrekking tot de toets van het Position Paper Feyenoord City aangenomen. Hierbij zijn de volgende moties en amendementen aangenomen:

De gemeenteraad heeft het voorstel tot het aanwijzen van percelen in het plangebied Feyenoord City als bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten aangenomen.

De gemeenteraad heeft verder:

 • Het voorstel tot het in behandeling nemen van een burgerinitiatief ‘Plastic zakken op markt aan de Blaak verbieden’ aangenomen.
 • Het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Tweebosbuurt Zuid-Oost’ aangenomen.
 • Het voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Piekstraat Punt’ aangenomen.
 • Het voorstel tot het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de realisering van het nieuwbouwplan Coolsingel 75 aangenomen.
 • Het voorstel tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit voor het Schiekadeblok aangenomen.
 • Het voorstel met betrekking tot de jaarstukken en het jaarverslag 2020, alsmede de eerste voortgangsrapportage 2021 van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) aangenomen.
 • Initiatiefvoorstel-Van Groningen inzake herstel van de tekst in een amendement behorende bij de Rotterdamse Transitievisie Warmte wegens een omissie aangenomen.

Het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Oude Noorden en Agniesebuurt is aangenomen. Daarbij is de volgende motie aangenomen:

Het voorstel tot vaststelling van de inkoopstrategie Wijkteams, alsmede de inkoopstrategie Jeugdhulp, is aangenomen en er is gedebatteerd naar aanleiding van de brief van burgemeester en wethouders over de voortgang aanbesteding Welzijn en WMO-maatwerkondersteuning. Daarbij zijn de volgende moties aangenomen:

Het voorstel tot vaststelling van het ‘Hotelbeleid Rotterdam; wakker worden in een wereldstad’ is aangenomen. Daarbij zijn de volgende moties en een amendement aangenomen:

Bij het debat ‘Excuses, erkenning en herstel vanwege het slavernijverleden’, is de volgende motie aangenomen:

Bij het debat ‘Verkeersexperimenten’ zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat ‘Nieuw Kralingen uitbreiden met het Boezembochtkwartier’ is de volgende motie aangenomen:

Bij het debat ‘Help de evenementensector de zomer door!’ is de volgende motie aangenomen:

De vergaderingen van 6 en 8 juli, alsmede de stemmingen, zijn via het raadsinformatiesysteem terug te kijken.