Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 3 februari 2022

Personalia:

 • Mevrouw R.G.M. Voss is benoemd tot voorzitter van het college van bestuur van stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam).
 • De heer mr. A.P. Diermanse is benoemd tot voorzitter en de heer mr. drs. R. van Baaren tot plaatsvervangend voorzitter van Kamer III van de Algemene bezwaarschriftencommissie van de gemeente Rotterdam.

De gemeenteraad heeft:

 • de Gedragscode gemeenteraad Rotterdam 2022 en het Onderzoeksprotocol integriteit raadsleden Rotterdam 2022 vastgesteld.
 • de Rotterdamse gedragscode bestuurders 2022 vastgesteld.
 • het Onderzoeksprotocol Integriteit Rotterdamse bestuurders 2022 vastgesteld.
 • het Voorbereidingsbesluit ‘Actualiseren bestemming detailhandel’ vastgesteld.
 • de Verordening bekostiging leerlingenvervoer Rotterdam vastgesteld.
 • het bestemmingsplan ‘De Archipel’ vastgesteld.
 • het bestemmingsplan ‘Het Lage Land-Oosterflank, 1e herziening’ vastgesteld.
 • het voorstel met betrekking tot de afgifte van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen ten behoeve van het project ‘Pop-up theater ’40-’45 aan de Keileweg is aangenomen.
 • het voorstel met betrekking tot de afgifte van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de renovatie en vervanging van de Van Brienenoordbrug is aangenomen.
 • de Verordening AOW- en Jeugdtegoed 2021 gewijzigd.
 • een zienswijze naar aanleiding van de Tweede tussenevaluatie van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH) vastgesteld.
 • het voorstel met betrekking tot de inzet van bestemmingsreserves voor corona-noodsteun Sport en Cultuur aangenomen.
 • de nota van uitgangspunten voor de ontwikkeling van Hart010 vastgesteld.
 • het voorstel met betrekking tot de dekking van de kosten ten behoeve van de verbouwing van de Centrale Bibliotheek aangenomen.

Het voorstel tot vaststelling van het Masterplan Brainpark I is aangenomen, hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over de voortgangsrapportage Programma Rotterdam Ouder en Wijzer is de volgende motie aangenomen:

Het (herziene) voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Evenementen’ is aangenomen. Hierbij zijn de volgende moties en het volgende amendement aangenomen:

Moties:

Amendement:

De gemeenteraad heeft de volgende voorstellen aangenomen:

 • het voorstel met betrekking tot de grondexploitatie Feyenoord City.
 • het voorstel met betrekking tot de onteigening van percelen gelegen in het plangebied Feyenoord City.

Het voorstel met betrekking tot de toekomst van het Recreatieoord Hoek van Holland is aangenomen. Hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over de Tweede voortgangsrapportage Goed huren en Verhuren is de volgende motie aangenomen:

De gemeenteraad heeft het voorstel tot herstel van het bestemmingsplan ‘Lijnbaankwartier-Coolsingel’ aangenomen.

Bij het debat over Prestatieafspraken 2022-2023 gemeente, corporaties en huurdersorganisaties zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft het initiatiefvoorstel-Büyükçifçi ‘0,0% alcoholreclame’, alsmede de reactie van burgemeester en wethouders op dit initiatiefvoorstel aangenomen.

De gemeenteraad heeft het voorstel tot wijziging van de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 aangenomen, net als het volgende amendement:

Bij het debat over de Eindevaluatie aanpak Maastunnelcorridor is de volgende motie aangenomen:

Bij het (herziene) voorstel tot vaststelling van een gemeentelijk publiek kader voor het beheer van de deelneming Havenbedrijf Rotterdam NV. is de volgende motie aangenomen:

Bij het debat over de monitor Rotterdams lerarentekort zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over de Kadernota 2023 van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over het vervolg pilots Volwassenensportfonds Rotterdam is de volgende motie aangenomen:

De gemeenteraad heeft het voorstel tot vaststelling van de Verordening AOW- en jeugd-tegoed 2022 aangenomen.

Bij het debat over ‘Voortgang actieplan Rotterdam loopt’ is de volgende motie aangenomen:

Bij het debat ‘Evalueer de mosquitoon’ is de volgende motie aangenomen:

Bij het debat ‘Waarom word ik aangehouden’ zijn de volgende moties aangenomen:

Bij de motie vreemd aan de orde over ‘Zet de burgemeester in de kou’ is de volgende motie aangenomen: