Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 29 september 2022

Personalia:

  • De heer J.P. (Jan Peter) Rebel is beëdigd als burgerlid van een commissie namens het CDA.

De gemeenteraad heeft: 

  • het voorstel tot Vaststelling bestemmingsplan Het Lage Land- Oosterflank, herziening Rodaristraat Rotterdam aangenomen.
  • het voorstel tot verlenging van de werkingsduur van het beleidskader ‘Bouwen aan een toekomst zonder geweld’ tot eind 2023 aangenomen.
  • het voorstel om overeenkomstig het advies van de Algemene bezwaarschriftencommissie de bezwaren die zijn ingediend naar aanleiding van het besluit tot het vestigen van voorkeursrecht gemeenten voor gronden gelegen tussen de Gruttostraat, Roerdomplaan, Tapuitstraat en de Koorhaanstraat (Fazantstraat e.o.) niet ontvankelijk dan wel ongegrond te verklaren aangenomen.
  • het voorstel tot het in behandeling nemen van het burgerinitiatief ‘Lloydpark’ aangenomen.

De gemeenteraad heeft het voorstel met betrekking tot het toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten ten behoeve van het project Samenvoegen van de Utrechtsestraat aangenomen en hierbij de volgende motie aangenomen:

Het (herziene) voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kavel De Machinist’ is aangenomen en hierbij heeft de gemeenteraad het volgende amendement overgenomen:

Bij het debat over de ‘Stand van zaken opvangcrisis’ heeft de gemeenteraad de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft bij het tweeminutendebat over ‘Jaarverslag 2021 aanpak ondermijnende criminaliteit en bestuurlijke handhaving’ de volgende motie aangenomen:

De motie vreemd aan de orde van de dag over ‘Een Pepersteegje – eerbetoon Bram Peper’ (D66, PvdA, 50PLUS, ChristenUnie, CDA) is door de gemeenteraad aangenomen.