Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 2 december 2021

Personalia:

  • De gemeenteraad stond stil bij het overlijden van oud-gemeenteraadslid mevrouw A.M. Ridderhof-Strik.

De gemeenteraad heeft:

  • de lijst van relevante wet- en regelgeving ten behoeve van de accountantscontrole van de rekeningen van de jaarrekeningen 2021 en 2022 vastgesteld.
  • het voorstel met betrekking tot de grondexploitatie ‘Grote Beer’ aangenomen.
  • het voorstel met betrekking tot het fonds Vitale Kerngebieden aangenomen.

De Omgevingsvisie Rotterdam ‘De Veranderstad, werken aan een wereldstad voor iedereen’ is vastgesteld. Hierbij zijn de volgende moties en amendementen aangenomen:

Moties:

Amendementen:

Bij het debat over ‘Schofterige behandeling Pernissers tijdens bewonersavond over windturbines’ zijn de volgende moties aangenomen:

Het voorstel met betrekking tot het burgerinitiatief ‘Museum over onder meer Afrikaanse geschiedenis en slavernij’, alsmede het voorstel van het presidium om dit burgerinitiatief niet over te nemen, is gewijzigd aangenomen. Hierbij is het volgende amendement aangenomen:

Het initiatiefvoorstel-Verheij over ‘Gestapeld Rotterdam: hoe dubbel grondgebruik de stad mooier en beter maakt’ en het initiatiefvoorstel-Tak/Engberts over ‘Het nieuwe Noorden’, alsmede de reacties van burgemeester en wethouders hierop, zijn beide aangenomen.

De herziene grondexploitatie ‘Tweebosbuurt’, alsmede afdoening van de motie-De Roon e.a. over ‘Bouwen met ambitie aan de rand van de Tweebosbuurt’ is vastgesteld.

Het voorstel tot onteigening ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan ‘Tweebosbuurt zuid-oost’ is aangenomen.

Naar aanleiding van de beantwoording schriftelijke vragen-Van der Velden ‘Het beste plan voor de wijk’ is de volgende motie aangenomen:

Bij de bespreking van de brief van burgemeester en wethouders over ‘Menskracht voor Zuid’ zijn de volgende moties aangenomen:

Het voorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2021 is aangenomen. Hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het uitvoeringsprogramma Speeltuinverenigingen zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het bespreken van de tussenrapportage ‘Rotterdam. Sterker door jongeren: evaluatie Rotterdamse herstelaanpak jongeren’ zijn de volgende moties aangenomen:

Het Regionaal beleidsplan 2022-2026 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang is vastgesteld. Hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over uitgangspunten ten behoeve van het advies aanwijzing lokale media 2023-2028 zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over de voortgangsrapportage ondersteuning gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over de toekomst van de Rotterdamse wijkbasisbaan is de volgende motie aangenomen:

Bij het debat over de energiearmoede in Rotterdam zijn de volgende moties aangenomen:

Bij de motie ‘Lobby structurele tegemoetkoming hoge energielasten’ staakten de stemmen. De besluitvorming over deze motie wordt doorschoven naar de raadsvergadering van 16 december.

Bij het debat over ‘Deelvervoer’ zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over ‘Uitvoeringsprogramma Mobiliteit’ is de volgende motie aangenomen: