Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 16 december 2021

Personalia:

  • Mevrouw mr. A.M. (Anne Mieke) Zwaneveld is eervol ontslag verleend als Gemeentelijke Ombudsman Rotterdam
  • Mevrouw drs. M.J.J. (Marianne) van den Anker is benoemd als nieuwe Gemeentelijke Ombudsman Rotterdam
  • Voor de commissie verkiezingsaangelegenheden zijn benoemd: de heer J.W. (Jan Willem) Verheij als voorzitter en als leden A. (Aart) van Zevenbergen, R.C.J. (Robin) de Roon, J.P. (Jeroen) Postma en J.W. (Hans) van Putten

De gemeenteraad heeft:

  • De Verordening commissie verkiezingsaangelegenheden gewijzigd
  • De Verordening fractieondersteuning 2022 vastgesteld
  • Het bestemmingsplan ‘Rotterdam Central District’ (herstelbesluit hangende beroep) gewijzigd
  • Het voorstel over strategisch beleidsplan ‘Sta Open – Koers 2022-2026’, Jaarplan 2022 en Begroting 2022-2026, Tweede voortgangsrapportage 2021 van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) aangenomen
  • De Verordening bedrijveninvesteringszone eigenaren Hoogkwartier 2022 gewijzigd
  • De 10-maandsrapportage en wijziging van de begroting 2021 vastgesteld

Het raadsvoorstel met betrekking tot de renovatie van het Museum Boijmans van Beuningen is aangenomen, hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Het raadsvoorstel tot wijziging van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021 is aangenomen. Hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over ‘Oliewinning door de NAM onder Charlois’ zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over ‘Voor alle Rotterdamse creatieve makers’ is de volgende motie aangenomen:

Het bestemmingsplan ‘Urkersingel’ is vastgesteld. Hierbij is de volgende motie aangenomen:

Het actieplan Middenkoop is vastgesteld, hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de realisering van een dierenasiel in Rotterdam is aangenomen, hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Bij de evaluatie van het cultuurplanproces 2021-2024 zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het vervolgproces inzake de stadsmuseale functie zijn de volgende moties aangenomen:

Bij de Quick scan van het Verwey- Jonkerinstituut naar de opvolging van de aanbevelingen uit het onderzoek naar de ketenaanpak huiselijk geweld zijn de volgende moties aangenomen:

Bij de voortgang van het actieprogramma ‘Relax. Dit is Rotterdam’, de nieuwe Wet inburgering en de Rotterdamse Aanpak inburgering en huisvesting statushouders, zijn de volgende moties aangenomen:

De Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets Rotterdam 2022 is vastgesteld, hierbij is de volgende motie en het volgende amendement aangenomen:

Bij het debat over ‘Verkeerscirculatieplan’ zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over ‘Beleidskader Rotterdam Internationaal 2021- 2024’ zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over ‘Werving Wijkraadsleden’ is de volgende motie aangenomen: