Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 15 december 2022

Personalia:

 • De heer N. (Naoufal) Akhatab is beëdigd als gemeenteraadslid voor DENK.
 • Mevrouw S.L. (Sigrid) Oosterwegel is beëdigd als burgercommissielid voor GroenLinks.
 • De heer M.C.M. (Marcel) Van der Meijs is benoemd als commissielid, deskundig op het gebied van stedenbouw en buitenruimte in de Commissie voor Welstand en Monumenten.
 • De heer F. (Focco) Vijselaar en de heer M. (Mohamed) Acharkie zijn herbenoemd als lid van het algemeen bestuur van BOOR.
 • De heer  T.S.J. (Theo) Coșkun is benoemd tot lid van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven.
 • De heer B. (Bart) van Drunen is benoemd tot lid van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven.
 • De heer R. (Richard) Moti is benoemd tot lid van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven.
 • Mevrouw M.M. (Mieke) Vlasblom is benoemd tot lid van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven.
 • De heer T.J. (Tjalling) Vonk is benoemd tot lid van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven.
 • De heer R.G.C. (René) Segers-Hoogendoorn is benoemd tot plaatsvervangend lid van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven.
 • De heer AR. (Ardi) Oostdijk is benoemd tot plaatsvervangend lid van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven.

De gemeenteraad heeft:

 • de voorstellen naar aanleiding van het advies van de Algemene bezwaarschriftencommissie met betrekking tot bezwaren tegen het raadsbesluit tot vestiging van voorkeursrecht in Oud-Carnisse aangenomen.
 • het bestemmingsplan ‘Tamboerlocatie’ vastgesteld.
 • het voorstel met betrekking tot de tweede voortgangsrapportage 2022, het jaarplan 2023 en de meerjarenbegroting 2023-2027 van de Stichting Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) aangenomen.
 • het voorstel tot wijziging van de Verordening bekostiging leerlingenvervoer Rotterdam aangenomen.
 • het voorstel tot wijziging van de Verordening financiën Rotterdam 2021 aangenomen.
 • de lijst van relevante wet- en regelgeving accountantscontrole rekening 2022 vastgesteld.
 • het voorstel tot wijziging van de Verordening bedrijveninvesteringszone gebruikers en eigenaren Lusthofstraat e.o. 2021 aangenomen.
 • het voorstel tot wijziging van de Verordening bedrijveninvesteringszone gebruikers Winkelboulevard Zuid 2023 aangenomen.
 • de volgende voorstellen tot wijzigingen aangenomen:
  a. Verordening afvalstoffenheffing 2023;
  b. Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2023;
  c. Verordening liggeld voor woonschepen 2023;
  d. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023;
  e. Verordening rioolheffing 2023.
 • het voorstel tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam 2018 aangenomen.

De gemeenteraad heeft bij het debat over  de reactie van burgemeester en wethouders op het Eindproduct Participatietraject inzake Rotterdam The Hague Airport (RTHA), alsmede de brief van burgemeester en wethouders van 29 november 2022 over de luchthaven Rotterdam The Hague Airport de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft de aanbevelingen uit het Rapport Rekenkamer Rotterdam ‘Meerwaarde voor jongeren’, onderzoek naar de effecten van jongerenwerk grotendeels overgenomen alsmede het voorstel met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport aangenomen. Hierbij is de volgende motie aangenomen:

Het voorstel met betrekking tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling beschermd wonen regio Rotterdam door burgemeester en wethouders is door de gemeenteraad aangenomen.

De gemeenteraad heeft het (herziene) voorstel tot vaststelling van de tweede wijziging van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021 aangenomen.

Het bestemmingsplan ‘Kern en Plassen’ is vastgesteld en hierbij is het volgende amendement aangenomen:

De gemeenteraad heft het bestemmingsplan ‘K.P. van de Mandelaan 130’ vastgesteld en hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over de voortgang actieprogramma EU-arbeidsmigranten heeft de gemeenteraad de volgende moties aangenomen:

Het voorstel om de bestemmingsreserve Noodsteun sport voor coronasteun om te zetten in een bestemingsreserve Noodsteun energiekosten sport is door de gemeenteraad aangenomen.

De gemeenteraad heeft bij het debat over doelgroepenvervoer Trevvel het voorstel tot wijziging van de Verordening bekostiging leerlingenvervoer Rotterdam aangenomen alsmede de volgende moties aangenomen:

Het voorstel tot vaststelling van de 10-maandsrapportage 2022 en de begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen is door de gemeenteraad aangenomen.

Bij het tweeminutendebat over ‘Rooskleurig verloop van renovatie aan de Roseknoop’ zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft bij het debat over stelsel rond bewonersinitiatieven en afdoeningen ‘Wijk aan Zet’ de volgende motie aangenomen: