Direct naar de content

Beleidskader cultuur 2017-2020 vastgesteld

Uitgangspunten bieden ruimte voor vernieuwing en samenwerking

Vannacht heeft de gemeenteraad het beleidskader voor het Rotterdamse cultuurbeleid 2017-2020 vastgesteld. Dit beleidskader is belangrijk voor culturele instellingen in Rotterdam die een subsidieaanvraag willen doen voor de nieuwe cultuurplanperiode die loopt van 2017 tot 2020. Nieuw is dat de speerpunten gezamenlijk zijn opgesteld door de culturele sector, de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) en de gemeente Rotterdam.

Wethouder Pex Langenberg (o.a. Cultuur): “Daar waar traditioneel accenten per discipline werden bepaald, is nu meer dan ooit sprake van gezamenlijkheid en overkoepelende doelstellingen. Het veld heeft ruim meegedacht. Daar ben ik trots op. Ik kijk dan ook uit naar het vervolgproces en naar de concrete subsidieaanvragen die zullen worden ingediend."

Collectief verantwoordelijk
Publieksbereik, ruimte voor vernieuwing en samenwerking zijn de belangrijkste speerpunten. Ook komt er meer ruimte voor culturele instellingen om hun eigen koers te kiezen. De cultuursector voelt zich daarnaast collectief verantwoordelijk voor de (inter)nationale profilering, educatie, talentontwikkeling en innovatie. Ook deze onderwerpen zijn opgenomen als speerpunten in het beleid. Voor instellingen zal het mogelijk zijn om naast hun individuele aanvraag gezamenlijk een aanvraag in te dienen.

De gemeenteraad besprak eerder dit jaar de nota die in cocreatie was opgesteld. Op verzoek van de gemeenteraad is daarbij een aanvullend visiedocument opgesteld. Daarin is bijvoorbeeld opgenomen dat instellingen moeten aantonen hoe zij hun publieksbereik willen verbreden. Ook is in dit document het belang van governance toegevoegd.

Structurele subsidies
Elke vier jaar besluiten het college van Burgemeester en Wethouders (BenW) en de gemeenteraad van Rotterdam over de structurele subsidies voor culturele instellingen in het kader van het Cultuurplan. Het huidige Cultuurplan loopt tot en met 2016. Het aankomende Cultuurplan is voor de periode van 2017 tot en met 2020.

Vervolgproces
De RRKC en gemeente lichten binnenkort het beleidskader toe aan de culturele instellingen tijdens een informele bijeenkomst. Vóór 1 december publiceert het college van B&W de adviesaanvraag aan de RRKC en de inrichtingseisen, waarin de nadere instructies zijn opgenomen voor het indienen van een aanvraag.  Van 1 december 2015 tot 1 februari 2016 kunnen culturele organisaties hun aanvraag voor een meerjarensubsidie in het kader van het Cultuurplan 2017-2020 indienen bij de gemeente. In het voorjaar van 2016 beoordeelt de RRKC alle aanvragen. Op 1 juni 2016 brengt de RRKC hierover op verzoek van het college van B&W advies uit. Het college verwerkt dit advies vervolgens in een voorstel over de te verlenen subsidies, het zogenaamde verdelingsvoorstel. Het is aan de gemeenteraad om dit voorstel vast te stellen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl