Direct naar de content

Behandeling Begroting 2016 in raadscommissies en gemeenteraad

Op donderdag 24 september stuurde het college van B & W de Begroting 2016 naar de gemeenteraad en media. In de begroting staat wat de gemeente van plan is het komende jaar uit te geven en waaraan. De raad stelt de begroting uiteindelijk vast.

De begrotingsbehandeling kent een nieuwe behandelwijze. Raadsleden, wethouders en ambtenaren deden een voorstel dat het presidium van de gemeenteraad overnam. Uitgangspunt is dat er één voortgezette raadsbehandeling komt van de begroting 2016, in drie stappen:

  • de algemene beschouwingen op donderdag 8 oktober met indienen algemene moties;
  • inhoudelijke bespreking van de programma’s inclusief behandeling moties van dinsdag 27 oktober tot en met woensdag 4 november in de raadscommissies;
  • een afrondende en besluitvormende raadsvergadering op donderdag 12 november.

De voortgezette raadsvergadering maakt het mogelijk moties in de raadscommissies in te dienen en te behandelen. Vrijdag 6 november reageert het college in één integrale brief op de ingediende moties en nog openstaande vragen/toezeggingen uit de begrotingscommissies. Op donderdag 12 november vindt het afrondende en besluitvormende raadsdebat plaats. Het debat kent een eerste termijn met bespreking aangepaste en aanverwante moties en amendementen, een afrondende termijn met beperkte mogelijkheid voor politieke moties en besluitvorming.

Nieuw dit jaar is ook dat de begroting primair via een interactieve website wordt aangeboden. Op begroting.rotterdam.nl is de begroting voor 2016 te raadplegen. Op www.rotterdam.nl/begroting2016 staat alle informatie over de behandeling van de begroting. Vanuit die site is de begroting ook via een link te benaderen. Verder wordt die site tijdens de begrotingsbehandeling direct vernieuwd met de belangrijke informatie als insprekersoverzichten, motieoverzichten, besluitvorming etc.

Hieronder een volledig overzicht van de belangrijke data.

Belangrijke data

Inspreekmoment

Op dinsdag 13 oktober, vanaf 16.00 uur, kunnen burgers en instellingen inspreken over de begroting in zaal 7. Aanmelden hiervoor kan tot vrijdag 9 oktober, 12.00 uur, per mail via info@griffie.rotterdam.nl.Gebiedscommissies krijgen de gelegenheid in te spreken tijdens de begrotingscommissie Gebieden, of als het onderwerp daarom vraagt in een andere commissie.

Algemene beschouwingen

Op donderdag 8 oktober, vanaf 10.00 uur, houdt de gemeenteraad algemene beschouwingen in de Burgerzaal.Op deze eerste dag van de vergadering vindt ook een hoofdlijnendebat onderling en met het college plaats. Het gaat dan om een eerste termijn van fracties die wordt gevolgd door een eerste algemene reactie van het college. Hierbij kunnen algemene moties worden ingediend.

Vergaderschema begrotingscommissies

Het is de bedoeling dat alle specifieke moties al worden ‘ingediend’ tijdens de begrotingscommissies zodat het debat daarover met name tijdens de commissievergaderingen gevoerd kan worden.

Begrotingscommissie Gebieden

  • dinsdag 27 oktober, 16.00 – 22.00 uur, zaal 7

Begrotingscommissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid

  • woensdag 28 oktober, 09.30 – 16.30 uur, zaal 7

Begrotingscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte

  • woensdag 28 oktober, 16.30 -23.30 uur, zaal 7

Begrotingscommissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport

  • donderdag 29 oktober, 09.30 – 16.30 uur, zaal 7

Begrotingscommissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid

  • dinsdag 3 november 16.30 – 23.30 uur, zaal 7   

Begrotingscommissie Veiligheid en Organisatie

  • woensdag 4 november, 09.30 – 13.00 uur, zaal 7

Begrotingscommissie Financiën

  • woensdag 4 november, 14.00 – 17.30 uur, zaal 7

Begrotingsraad

Op donderdag 12 november vindt het afrondende en besluitvormende raadsdebat plaats in de raadzaal naar aanleiding van de inhoudelijke besprekingen in de vakcommissies. Het debat start met een eerste termijn van de raad gebaseerd op de politieke geschilpunten op basis van de uitkomsten van de commissiebehandeling. Daarbij kan ook ingegaan worden op de gewijzigde en aanverwante moties en amendementen. Vervolgens is er een afrondende termijn met beperkte mogelijkheid voor politieke moties en een termijn voor de besluitvorming. De vergadering start om 10.00 uur en kent een ochtend-, middag- en avondzitting.

Live uitgezonden

De commissievergaderingen, het inspreekmoment en de begrotingsraad worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.