Direct naar de content

B & W besluiten 4 november


 

Wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte

04-11
Het college van B en W heeft de gemeenteraad voorgesteld de motie “De vervuiler betaalt” af te doen. De motie droeg het college op om op basis van ervaringen in andere gemeenten met gedifferentieerde tarieven een kosten/batenanalyse te maken van de verschillende soorten systemen en deze te beoordelen op de aspecten afvalreductie, overheidkosten en beheersing van de tarieven voor verschillende groepen en huishoudensamenstellingen. Op basis van onderzoek stelde het college de gemeenteraad eerder voor om het systeem “differentiatie naar huishoudensamenstelling” verder uit te werken. In het collegeprogramma #Kendoe is een van de uitgangspunten de herziening van de tariefsstelling AfvalStoffenHeffing (ASH). Vanaf 2015 wordt onderscheid gemaakt tussen één- en meerpersoonshuishoudens. Het huidige tarief in 2014 is nu voor alle huishoudens € 372,50. Het voorstel is om het tarief voor 2015 voor éénpersoonshuishoudens vast te stellen op € 346,80 en voor meerpersoonshuishoudens op € 359,70.

04-11
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie "Babybomen" af te doen. De motie droeg het college op te onderzoeken om in 2015 voor iedere honderdste geboren baby in Rotterdam een nieuwe boom te planten. Vanaf januari 2015 krijgen ouders van een pasgeboren kind de gelegenheid een nieuwe boom te adopteren. Jaarlijks worden maximaal 80 BabyBomen geplant. Bij iedere BabyBoom wordt een bordje aangebracht met de naam en geboortedatum van het kind.


Wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport

04-11
Het college van B en W heeft besloten de heer B. Vaandrager per 1 januari 2015 te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam voor een periode van minimaal 4 jaar met de mogelijkheid van een herbenoeming voor een periode van vier jaar.

04-11
Het college van B en W heeft ingestemd met het voornemen van het Maritiem Museum Rotterdam en het Havenmuseum per 1 januari 2015 te fuseren. Beide musea geven hiermee uitvoering aan de voorwaarde zoals gesteld door het college in het Cultuurplan 2013-2016, om de fusie binnen de Cultuurplanperiode te realiseren. Het college heeft in het kader van de voorgenomen fusie besloten tot het aangaan van overeenkomsten met beide musea met betrekking tot het eigendom en beheer van de museale collectie. Ook is een wijziging in de statuten vastgesteld, in lijn met fiscale regelgeving.

04-11
Op 9 en 10 november 2014 verblijft wethouder Adriaan Visser van Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport in Glasgow, voor overleg met MTV (European Music Awards) over een mogelijk bid van Rotterdam voor de editie 2016.


Wethouder Werkgelegenheid en Economie

14-10
Het college van B en W heeft de Verordening maatregelen en handhaving Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) vastgesteld.

04-11
Het college van B en W heeft de gemeenteraad voorgesteld de motie “Maatwerkbudget armoede voor wijkteams” (14BB3301) af te doen. De 42 wijkteams krijgen elk de beschikking over €10.000 zodat wijkteammedewerkers kunnen handelen als ze inschatten dat dit nodig is.


Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg

28-10
Het college van B en W heeft de gemeenteraad geïnformeerd hoe de regio Rotterdam-Rijnmond is voorbereid als bij iemand ebola wordt vermoed. De Rotterdamse regio is hierop medisch en bestuurlijk goed voorbereid. Het kernteam Infectieziekten (onder andere het Erssmus MC, huisartsen, politie en GGD) is in augustus bijeengekomen. Protocollen zijn afgestemd, er is geoefend, speciale ambulances staan klaar en verpleegkundigen zijn getraind om dit vervoer te begeleiden. Het Erasmus MC heeft een centrumfunctie voor de regio’s West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland-Zuid. Het RIVM (bij ebola-besmetting) en de GGD (bij ebola-verdenking) verzorgen de communicatie.


Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie

04-11
Het college van B en W legt het ontwerpbestemmingsplan “Startmotor” ter inzage. Dit bestemmingsplan maakt de aanleg van 550 woningen voor jongeren, studenten en jong werkenden mogelijk in het Motorstraatgebied. “De Startmotor” huisvest een integraal woonconcept voor jongeren dat zich niet alleen richt op het voorzien in een dak boven het hoofd, maar de jongeren ook begeleidt bij hun eerste zelfstandige stappen in de wooncarrière.

04-11
14 november wordt in London de European City of the Year Award uitgereikt. Rotterdam is een van de drie genomineerde steden. Wethouder Ronald Schneider woont deze prijsuitreiking bij.

04-11
Het college van B en W heeft de nadere regels voor subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012 gewijzigd. Voortaan kunnen eigenaren die in aanmerking komen voor maatwerklening net als andere eigenaren ook in aanmerking komen voor een subsidie.

04-11
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Pernis” gewijzigd vast te stellen. De bouwhoogte van de twaalf woningen wijzigt van maximaal negen meter naar twee bouwlagen met kap, met een maximale hoogte van elf meter.

04-11
De Wet Ruimtelijke Ordening verplicht gemeenten om bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien jaar te actualiseren. Het bestemmingsplan “Blijdorp-Bergpolder” wordt om deze reden herzien. Het plangebied van het ontwerpbestemminsplan “Blijdorp-Bergpolder” wordt in het noorden begrensd door de Rijksweg A20, in het westen het Vroesenpark en dierentuin Diergaarde Blijdorp, in het oosten de Voorburgstraat en ten slotte in het zuiden de Walenburgerweg en de Bentincklaan.

04-11
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de Parapluherziening Terrassen gewijzigd vast te stellen. Tijdens de terinzagelegging van het ontwerp zijn vijf zienswijzen binnengekomen. Mede naar aanleiding van deze zienswijzen heeft de herziening niet alleen betrekking op terrassen in het openbare gebied, maar ook op reeds vergunde terrassen op particuliere gronden.

04-11
Wethouder Ronald Schneider van Stedelijke Ontwikkeling en Integratie neemt deel aan de jaarlijkse studiereis van het Platform Ontwikkeling Rotterdam naar Antwerpen op 13 november 2014. Het doel van de studiereis is om kennis en inspiratie op te doen voor de opgave in Rotterdam voor stedelijke ontwikkeling aan de hand van lokale voorbeelden en gesprekken met partijen ter plaatse.


Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:


04-11 Het raadslid L.P.M. de Kleijn (SP) over verzwegen doden in huiskamers.

04-11 Het raadslid N. Berndsen over aan de slag met flexibele bestemmingsplannen; case Ludolf de Jonghstraat.

04-11 Het raadslid M. Heijmen (PvdA) over 'Het Mooie Plan' (Lombardijen).

04-11 Het raadslid R. de Jong (Leefbaar Rotterdam) over TEW voortgang vergunning.


Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.