Direct naar de content

B & W besluiten 14 oktober

Wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport

30-09 De jaarrekening 2013, voorzien van een accountantsverklaring, is op 11 september inhoudelijk vastgesteld door de raad. De totstandkoming van de jaarrekening 2013 zal in de raadsvergadering van 16 oktober aan de orde komen. Het door de COR uitgevoerde onderzoek wordt op 2 oktober aan de raad aangeboden. Het college van B en W heeft een reactie op de inhoudelijke vaststelling van de jaarrekening 2013 vastgesteld. Het College heeft maatregelen genomen om vanaf de jaarrekening 2014 een tijdige en een door de accountant goedgekeurde jaarrekening aan de raad te kunnen aanbieden.

14-10 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om de motie “Het historisch besef van Rotterdam” af te doen. De motie droeg het College op de bescherming van cultuurhistorisch erfgoed beter te verankeren in het beleid. Er komen geen extra regels, maar het beleid wordt wel aangescherpt. Zo komt er meer duidelijkheid over objecten die voor de status gemeentelijke monument in aanmerking komen, worden beschermde stadsgezichten in principe behouden en de cultuurhistorie beter geborgd in bestemmingsplannen. Verder wordt de status van wederopbouwgebieden verder versterkt en cultuurhistorie breder gecommuniceerd met zowel stad als professionals.

Wethouder Werkgelegenheid en Economie

14-10 Het college van B en W is akkoord met het werkbezoek van wethouder Struijvenberg (werkgelegenheid en economie) van 21 tot en met 25 oktober aan het Cambridge Innovation Center (CIC) in Boston en St. Louis in de Verenigde Staten. Dit CIC huisvest de grootste agglomeratie aan startups ter wereld. Rotterdam is door het CIC uit vijf Europese steden geselecteerd voor het uitwerken van een haalbaarheidsstudie voor de eerste buitenlandse vestiging van het CIC.

14-10 Het college van B en W heeft besloten de oprichting van de Stichting Medical Delta te ondersteunen en de samenwerking met Medical Delta vast te leggen in de samenwerkingsovereenkomst Medical Delta Triple Helix. De Medical Delta zet onder andere in op de verdere economische ontwikkeling van het medische cluster in Rotterdam en de regio.


Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg

14-10 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie “Vast aanspreekpunt voor speciaal onderwijs” (13gr3119) af te doen. Deze motie droeg het college op één persoon binnen de gemeente aan te stellen voor het speciaal onderwijs. Het College heeft besloten om via de afdeling Onderwijs van de gemeente accounthouders voor het (voortgezet) speciaal onderwijs aan te stellen waar scholen en ouders/verzorgers met al hun vragen terecht kunnen.

14-10 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie Kinderombudsman af te doen en de Verordening Ombudsman aan te passen. Vanwege de decentralisaties en de nieuwe Jeugdwet per 1 januari 2015 neemt de gemeentelijke ombudsman ook de taken van gemeentelijk kinderombudsman op zich. De Verordening Ombudsman is de juridische basis hiervoor. De personele formatie van het Bureau Ombudsman wordt uitgebreid om de toename van meldingen en klachten te kunnen verwerken. Jeugdhulpinstellingen en cliënten zullen worden geïnformeerd over de aanstelling en werkzaamheden van de kinderombudsman.


Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie

14-10 Het college van B en W heeft de Fietsregeling Rotterdam 2014 vastgesteld. Deze regeling maakt het mogelijk voor (een deel van) het woon- werkverkeer fiscaal vriendelijk een fiets aan te schaffen en om een elektrische fiets te leasen. Die laatste mogelijkheid is nieuw ten opzichte van de vorige fietsregeling.

14-10 Het college van B en W heeft op grond van afspraken in de CAO gemeenten 2013-2015 besloten de gemeentelijke salarissen per 1 oktober 2014 met 1% te verhogen en eveneens in oktober elke voltijds medewerker een eenmalige uitkering van € 350,- toe te kennen. Deeltijders ontvangen deze uitkering naar rato. Per 1 april 2015 wordt het salaris structureel verhoogd met 50 euro bruto.

14-10 Het college van B en W heeft kennis genomen van de Rotterdamse Duurzaamheidmonitor 2013 “Investeren in duurzame groei”. Hierin wordt verslag gedaan van de uitvoering in 2013 van de duurzaamheidsagenda van de partners van het Rotterdam Climate Initiative (Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, DCMR en gemeente Rotterdam). 

14-10 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie ‘Openbaarheid rapporten’ (13gr2055) af te doen. De algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Rotterdam bevatten bepalingen die er op zien dat openbaarmaking van rapporten een discretionaire bevoegdheid van het college is, binnen de kaders die daaraan door de Wet Openbaarheid Bestuur zijn gesteld. Bij de recentelijke vaststelling van de Rotterdamse inkoopvoorwaarden is daarmee voorzien in het door de raad gewenste principe van openbaarheid.


Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie

14-10 Het college van B en W heeft de stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgesteld voor de gemeentelijke gebouwen van de Sportcampus Rotterdam.

14-10 Het college van B en W heeft het Programma van Eisen voor het Inrichtingsplan Wielewaal Oost vastgesteld.


Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:


14-10 Het raadslid Mw. J. Bokhove (GL) over opsporing van bijstandsfraude door externe bedrijven

14-10 Het raadslid S. de Langen (CDA) over Prinsjesdag nadelig voor veiligheid Rotterdam

14-10 Het raadslid mevr. P.M. Wijntuin (PvdA) over Pools spreekuur in de Tarwewijk 

14-10 Het raadslid mevr. E. van der Stel (LR) over overlastgevers en criminelen in seniorenflats


Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.