Direct naar de content

B en W besluiten

7-jan-14

Wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening, Vastgoed en Stedelijke Economie

17-12
Het college van B en W heeft de conceptnota ‘Kwaliteitseisen voor standplaatsen’ vastgesteld. Per 1 juni 2014 moeten alle verkoopinrichtingen aan de nieuwe eisen voldoen. Met name voor de standplaatsen in het stadscentrum en bij winkelcentra worden, naast schoon en heel, nu eisen gesteld aan de uiterlijke presentatie van de wagens.

Wethouder Onderwijs, Jeugd en Gezin

17-12
Het college van B en W heeft de Beleidsregel Onderwijs Rotterdam 2014-2015 vastgesteld. Op basis van deze beleidsregel kunnen schoolbesturen en instellingen die voor- en vroegschoolse educatie aanbieden gemeentelijke subsidie aanvragen voor activiteiten in het kader van het programma Beter Presteren. Met dit programma willen gemeente en schoolbesturen gezamenlijk de onderwijsresultaten in de stad verhogen.

Wethouder Werk, Inkomen en Zorg

17-12
Het college van B en W heeft een brief vastgesteld waarmee de motie “klanttevredenheid huishoudelijke verzorging via een pgb versus in natura” wordt beantwoord.

17-12
Het college van B en W stelt de raad voor om de motie Çetin inzake een prikkel voor bedrijven in relatie tot deelnemingen en een Rotterdams keurmerk af te doen. Het college geeft uitvoering aan de motie door de als kansrijk aangemerkte deelnemingen te ondersteunen bij de creatie van werkgelegenheid en actief de ontwikkeling van een keurmerk te stimuleren.

Wethouder Sport en Recreatie, Kunst en Cultuur

07-01
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie “Niet stikken of slikken” (13gr3034) af te doen. Deze motie droeg het College op in een vergadering van de raadscommissies Fysieke Infrastructuur en Buitenruimte en Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Samenleving een inspraakronde te organiseren over de komst van het nieuwe Collectiegebouw in het Museumpark om alle belanghebbenden zo goed mogelijk te informeren over de stand van zaken en de locatiekeuze. Op 4 december hebben Museum Boijmans van Beuningen en Stadsontwikkeling een presentatie verzorgd. Directeur Sjarel Ex van Boijmans heeft de commissie en belanghebbenden verteld over de noodzaak en meerwaarde van een nieuw depot. Stadsontwikkeling heeft een toelichting gegeven op het locatieonderzoek, de afstemming met omgeving en gemeenteraad, het ontwerpteam en -proces, de financiën, communicatie en gemeentelijke besluitvorming. In totaal hebben 7 instellingen en bewoners ingesproken.

Wethouder Arbeidsmarkt, Hoger Onderwijs, Innovatie en Participatie

17-12
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie ‘participatief budgetteren’ (5 juli 2012) af te doen. Deze motie droeg het college op te onderzoeken hoe participatief budgetteren in Rotterdam vorm kan krijgen en drie pilots hiertoe uit te werken in Rotterdamse wijken. Het college is van mening dat uit het onderzoek en de uitgevoerde pilots is gebleken dat participatief budgetteren een goed middel is om samenwerkingsprocessen met bewoners aan te gaan.

Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

07-01
het raadslid mevr. J. Bokhove (Groenlinks) over pilot duiventil. 

07-01
het raadslid R. de Jong (Leefbaar Rotterdam) over een innovatieve tunnelgraaftechniek voor de A13/A16 (Waar een weg is, is een tunnel). 

07-01
het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over de onderbouwing van A13/16 en Blankenburgtunnel.


Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.