Direct naar de content

B en W besluiten 9 december 2014

Burgemeester

25-11 Het college van B en W het jaarverslag Internationale en Europese activiteiten 2013 vastgesteld.

Wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte

09-12 Het college van B en W heeft besloten tot het aangaan van de bestuursovereenkomst Schoon en gezond water Delfland 2015-2021. De afspraken over samenwerking in deze overeenkomst geven een impuls aan de gezamenlijke aanpak voor het verder verbeteren van de waterkwaliteit. Het Hoogheemraadschap van Delfland, de provincie Zuid-Holland, gemeenten en andere waterpartners zetten zich hier voor gezamenlijk in.

Wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport

09-12 Het college van B en W heeft de heren C.J.G. Verbrugge en E.M. Kolpa per 11 december 2014 benoemd tot leden van de Raad van Toezicht van Stichting Rotterdam Festivals voor een periode van 4 jaar.

09-12 Het College van B en W heeft bij de rechtbank een verzoek ingediend tot wijziging van de statuten van de stichting Museum Rotterdam. Deze wijziging houdt in dat het College de bevoegdheid krijgt om zelfstandig, zonder voordracht van de stichting, leden van de Raad van Toezicht te benoemen. Dat betreft de situatie waarin de Raad van Toezicht niet langer de statutair vereiste minimale omvang heeft.

09-12 Het college van B en W heeft de voortgangsrapportage van het jaarrekeningproces 2014 opgesteld en aangeboden aan de raadscommissie tot onderzoek van de rekening (COR). De rapportage laat zien in welke mate het rekeningproces 2014 op koers ligt.

Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg

09-12 Het college van B en W heeft de Regeling maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2015 vastgesteld. Deze regeling geeft nadere regels ten aanzien van maatwerkvoorziening en persoonsgebonden budget binnen de kaders van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2015. Het gaat hier onder andere om de loketten in Rotterdam waar cliënten zich kunnen melden en de geldigheidsduur van besluiten voor een maatwerkvoorziening.

09-12 Het college van B en W stemt in met het convenant Beschermd Wonen tussen de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Ridderkerk en Rotterdam. Dit convenant heeft als doel de overgang Beschermd Wonen
in de kader van de Wmo 2015 gezamenlijk vorm te geven.

Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie

09-12 Het college van B en W heeft het Ambtenarenreglement gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op de systematiek van opbouw en opnemen van vakantie tijdens ziekte en het vervallen en verjaren van vakantie. Deze wijziging vloeit voort uit de CAO Gemeenten 2013-2015.

09-12 Het college van B en W heeft besloten de motie “Taakstelling hergebruik meubilair” (13GR1020) af te doen. Voor de inrichtingsprojecten De Rotterdam en Timmerhuis wordt door hergebruik van een deel van het aanwezige meubilair een besparing van € 1,2 miljoen behaald.

09-12 Het college van B en W heeft het Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld. Dit dient als richtinggevend kader voor ontwikkelingen op het gebied van informatie en ICT. Het college streeft naar een wendbare, flexibele organisatie die de uitvoering effectief en efficiënt heeft georganiseerd. Betrouwbare en tijdige informatie en ICT zijn hiervoor belangrijke randvoorwaarden.

Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

  • 09-12 Het raadslid A. Bonte (GL); over Spookjongeren
  • 09-12 Het raadslid ing. L. Wilson (LR); over alarmerende situatie garage Piet Smitkade
  • 09-12 De raadsleden N. Berndsen (D66) en S.J.J. Schampers (D66); over Gevolgen van de definitiewijziging van het begrip woonruimte
  • 09-12 Het raadslid Mw. G. Eeuwijk (D66); over Controle op re-integratiebedrijven
  • 09-12 Het raadslid Bart Joost van Rij (LR); over "waarom knielen voor het vernielen
  • 09-12 Het raadslid mevr. A.M.J. Laan (VVD) over Westewagenstraat
  • 09-12 Het raadslid R. de Jong (Leefbaar Rotterdam) over Geluid- en stankoverlast dieselmotoren STC.
  • 09-12 Het raadslid S. Sies ( Christenunie/SGP) over Pensioenaanspraken (oud) bestuurders.

Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.