Direct naar de content

B en W besluiten 8 juli 2014

Burgemeester
08-07
Het college van B en W heeft kennisgenomen van het verslag van het werkbezoek van de burgemeester aan Singapore van 31 mei – 5 juni 2014.

Wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport
08-07
Het College van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie “Pop-up 010 locaties” af te doen. Er is onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden om gebruik van tijdelijke evenementenlocaties eenvoudiger te maken voor organisatoren. Deze maatregelen zijn in kaart gebracht en de uitkomsten zijn gerapporteerd aan de raad.


Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie
08-07
Het college van B en W heeft kennis genomen van het verslag van het bezoek dat wethouder Van Huffelen van 6 tot en met 9 april bracht aan de Hannover Messe in Duitsland. Dit is met 220.000 bezoekers één van de grootste Europese beurzen op het gebied van Business to Business technologie.

08-07
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie ‘Goed zichtbare zebrapaden’ (MO13-3130) af te doen. De motie riep op overal waar een beveiligde voetgangersoversteekplaats gewenst is, gebruik te blijven maken van goed zichtbare volledige ‘zebrapaden’ in plaats van de minder zichtbare ‘kanalisatiestrepen’. Het college stelt voor om bij met verkeerslichten geregelde kruispunten voortaan in alle richtingen weer zebra’s aan te leggen.

08-07
Het college van B en W heeft besloten tot het aanleggen van het fietspad Sydneystraat – Polderdwarsweg.

08-07
Het college van B en W heeft een overeenkomst gesloten met E.ON voor overname van de ondererfpacht van de terreinen (ca 50.000 m2) van de voormalige E.ON centrale aan de Galileistraat in het Merwe-/Vierhavensgebied (M4H). Deze overeenkomst over de terugname van het E.ON-terrein is de eerste noodzakelijke stap om een energieproductie op deze plek uit te sluiten, waardoor de transformatie van haven- naar stedelijk gebied weer dichterbij komt.

08-07
Het college van B en W heeft de notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER bestemmingsplan Rotterdam the Hague Airport vastgesteld. Op basis daarvan zullen een concept-MER en een conceptontwerp bestemmingsplan worden opgesteld.


Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie
08-07
Het College van B en W heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan “Waterstad” ter inzage te leggen. Doel van het plan is om het gebied van een actueel planologisch kader te voorzien. Het plangebied wordt in het noorden begrensd door de Blaak, in het oosten door de Koestraat, Spanjaardsbrug en Willemsbrug, in het zuiden door de Nieuwe Maas en in het westen door de Schiedamsedijk.
Het bestemmingsplan biedt een grote mate van flexibiliteit in het uitwisselen van centrumfuncties. Het plan staat in het bijzonder verdichting met woningen toe met een toevoeging van maximaal 800 nieuwe woningen, dan wel biedt het ruimte voor de transformatie van kantoren naar maximaal 1.600 woningen. Er is geen verdere groei
mogelijk gemaakt voor detailhandel en kantoren.

08-07
Het College van B en W heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan “Ecopassages Hofwijk” ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan maakt de aanleg van een ecologische verbinding door de Delftse Schie mogelijk als onderdeel van de ecologische verbinding tussen de moerasgebieden De Vlaardingse Vlietlanden en de Ackerdijkse Plassen.

08-07
Het College van B en W heeft besloten tot het laten opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor “Kop van Feijenoord”. Doel van het plan is om het gebied van een actueel planologisch kader te voorzien. Het plangebied is opgedeeld in twee delen:
Deel 1 wordt globaal begrensd door de Nassaukade, Roentgenstraat, Oranjeboomstraat, Rosestraat, Spoorweghaven, Laan op Zuid, Lodewijk Pincoffsweg, Levie Vorstkade, De Nieuwe Maas. Deel 2 omvat een stuk spooremplacement, het Varkenoordseviaduct, een stuk 2e Rosestraat en een deel van de locatie van de voormalige tramremise. Bekendere
onderdelen van het plangebied zijn horeca- en winkelgebied Entrepothaven, het wooncomplex de Paperclip en winkelgebied Vuurplaat.

08-07
Het College van B en W heeft ingestemd met de benoeming van de heer H. Beekman (directeur Ruimtelijk-Economische Ontwikkeling – SO) en mevrouw J. Aalstein (hoofd Externe Betrekkingen en Kabinet – BSD) als lid van het bestuur van de Vereniging RCD.

08-07
Het college van B en W doet in de rapportage verslag over de uitvoering van de in het Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunning Bouwen en Slopen 2013 uitgevoerde taken. Met het “Uitvoeringsprogramma Omgevingsgunning Bouwen en Slopen 2014” geeft het college inzicht in de wijze waarop zij uitvoering geeft aan de toetsing van en het toezicht op de omgevingsvergunning bouwen en slopen in 2013. Een en ander vloeit voort uit de wettelijke verplichtingen op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht.

08-07
Het college van B en W heeft besloten om de afspraken tussen gemeente en het Nationaal Restauratiefonds aan te passen zodat de gemeente door tussenkomst van het Nationaal Restauratiefonds weer leningen voor particuliere woningverbetering kan gaan verstrekken. Door de strengere regels voor het financieren van onderhoud aan de eigen woning van het
Ministerie van Financiën was gedurende 2013 de gesubsidieerde woningverbetering in Rotterdam in 2013 nagenoeg tot stilstand gekomen. De gemeenteraad moet de nieuwe afspraken bekrachtigen door een aanpassing van de Subsidieverordening particuliere
woningverbetering 2000.

08-07
Het college van B en W heeft voorgesteld het bestemmingsplan “Lloydkwartier” gewijzigd vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 8 november tot en met 19 december 2013 voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn er zienswijzen ingekomen. Op basis van deze zienswijzen heeft het college voorgesteld het ontwerpbestemmingsplan aan te passen en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.


Gemeentesecretaris
08-07
Het college van B en W heeft zijn lijst nevenfuncties geactualiseerd t.b.v. publicatie op Rotterdam.nl en naar de gemeenteraad gestuurd.


Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

* 01-07 de schriftelijke vragen van het raadslid A.J.M. Laan over “Gin en herenkleding”

* 01-07 de raadsleden El Ouali (NIDA), Radjkoemar (PvdA) en Strormann (SP) over criminaliteit met een kleurtje

* 01-07 het raadslid J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) over wilde dieren en illegaal verblijf circus Renz International

* 08-07 Het raadslid A. Bonte (GL) over ontgassen van schepen

* 08-07 Het raadslid A. Bonte (GL) over ontgassingsinstallaties in de haven

* 08-07 De raadsleden C. Goncalves (PvdA), L. Bruijn (PvdA) en A. Laan (VVD) over Verkoop datacenter

* 08-07 Het raadslid mw. I. van Winden (LR) over aanmelding van jongeren bij het wijkteam

* 08-07 Het raadslid mw. I. van Winden (LR) over verdwijnen DOSA

* 08-07 Het raadslid R. Buijt (LR) over Pesten en geweld op scholen naar aanleiding mishandeling leerlinge Thorbecke College

* 08-07 De raadsleden Jos Verveen (D66) en Anton Molenaar (LR) over de financiën van de stichting BOOR

* 08-07 Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bont (GroenLinks) over toegenomen veiligheidsrisico’s bij Rotterdamse BRZO-bedrijven

* 08-07 Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden Mw. I.E. Hoogveld  en Dhr. L. Wilson (LR) over de aanpak radicalisering en jihadgang in Rotterdam

* 08-07 Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid mevr. D. Knieriem over rattenoverlast

* 08-07 Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid Q. Velter (SP) over stadsinitiatief en belangenverstrengeling


Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.