Direct naar de content

B en W besluiten 7 oktober 2014

Wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport

07-10 Het college van B en W heeft kennisgenomen van de aanpak van de Coolsingel van de wethouder Binnenstad. Het gezelliger en levendiger maken van de binnenstad is één van de prioriteiten in het Collegeprogramma. Het college laat onderzoeken op welke manier de uitstraling van de Coolsingel een nieuwe impuls kan krijgen, met goede verbindingen tussen de omliggende kwartieren en ruimte voor evenementen. Voorjaar 2015 neemt het College een besluit hierover.

Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie

07-10 Het college van B en W heeft besloten om het Covenant of Mayors Initiative on Adaptation to Climate Change (Mayors Adapt) te ondertekenen. Dit initiatief van de Europese Commissie is gericht op concrete activiteiten van steden om zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering. De ondertekening vindt plaats op 16 oktober in Brussel in aanwezigheid van Europees Commissaris Hedengaard.

07-10 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie “Grensoverschrijdende participatie” af te doen. Aanleiding van de motie is een discussie in de raad over een bewonersinitiatief op een grensgebied en welke gebiedscommissie daar over gaat. In principe worden bewonersinitiatieven in grensgebieden behandeld door één gebiedscommissie. De betreffende gebiedscommissies en indieners besluiten zelf welke dit is. Bij twijfel beslist het college.

07-10 Het college van B en W heeft kennisgenomen van de voortgangsrapportage Havenvisie 2030 – Port Compass van de regiegroep Havenvisie. In deze regiegroep werken Havenbedrijf Rotterdam, de ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken, provincie Zuid Holland, Deltalinqs en gemeente Rotterdam samen aan de uitvoering van deze visie. In deze voortgangsrapportage 2014 worden een aantal relevante ontwikkelingen en de prioriteiten voor de komende periode benoemd.

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie

07-10 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor een voorbereidingsbesluit te nemen voor gronden gelegen aan de Stationsweg in Hoek van Holland. In deze gebieden is nog geen beheersverordening of bestemmingsplan van kracht. Met dit voorbereidingsbesluit kunnen ongewenste ontwikkelingen op particuliere gronden voorkomen worden. Voor positieve ontwikkelingen kan een omgevingsvergunning worden verleend.

07-10 Het college van B en W legt het ontwerpbestemmingsplan “Sportcampus Rotterdam” ter inzage. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de vernieuwing van de Sportcampus mogelijk. Het betreft een 8-baans atletiekbaan, een multifunctionele accommodatie voor indoor sport, multifunctionele sportvelden en een clubverzamelgebouw. Het plangebied is gelegen in het gebied IJsselmonde en omvat ruwweg het oostelijk deel van het huidige sportpark Varkenoord tussen de Coen Moulijnweg, de Stadionlaan, Buitendijk en het noord-zuidpad op
het complex Varkenoord.


Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

07-10 Het raadslid mevrouw A. Laan (VVD) over afschaffen welstandscommissie

07-10 Het raadslid Mw. Drs A J M Laan (VVD) over grondwater Oud Hillegersberg 

07-10 Het raadslid mevr. F. Talbi over ondervoeding Rotterdamse bewoners verpleeg- en verzorgingshuizen 

07-10 Het raadslid mevr. T.C. Hoogwerf (LR) over het reclameverbod op de achterzijde van stadsbussen 

07-10 Het raadslid J.C. Goncalves (PvdA) over haven Rotterdam

07-10 Het raadslid van der Lee-van der Haagen (PvdD); over beroepsgeheim en toegankelijkheid zorg 

07-10 Het raadslid Mw. J.N. Baljeu (VVD) over de rol van de gebiedscommissies in de praktijk 

07-10 Het raadslid N. El Ouali (NIDA) over stereotypering als “Blikopener” 

07-10 Het raadslid J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) over roofvogelshow tijdens kunstfestival 

07-10 Het raadslid mw. D. Knieriem (CDA) over behoud het havenlicht voor Pernis 

07-10 Het raadslid N. Berndsen (D66) over 'aan de slag met flexibele bestemmingsplannen'.


Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.