Direct naar de content

B en W besluiten 4 maart 2014

Burgemeester

04-03
Het college van B en W heeft kennis genomen van het verslag van de dienstreizen van burgemeester en wethouders in 2013 naar België, met name naar Brussel, Antwerpen en Gent.

04-03
Het college van B en W heeft kennisgenomen van het verslag van de burgemeester en de wethouder Sport en Recreatie en Kunst en Cultuur van het werkbezoek aan Sint Petersburg van 22 tot 25 november 2013.

04-03
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie 'Deelgemeente verdwijnt. Zorg voor veiligheid blijft' en de toezegging BVM – 3068 af te doen. In de motie sprak de gemeenteraad zorgen uit over de mogelijke risico’s op het gebied van veiligheid bij de overgang van deelgemeenten naar gebiedscommissies. Om de veiligheid te waarborgen zijn ambtelijk en bestuurlijk diverse maatregelen genomen. De voorzitters van de gebiedscommissies zijn op het moment van incidenten of een crisis een vooruitgeschoven post van de burgemeester en krijgen alle informatie die nodig is om hun rol richting bewoners te vervullen. Buurt Bestuurt en Veilig in de Wijk worden bestuurlijk verder verankerd.

Wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening, Vastgoed en Stedelijke Economie

04-03
Het college van B en W heeft besloten tot verkoop van het pand gelegen aan de Kralingseweg 348 te Rotterdam Prinsenland. Daarnaast heeft het college besloten tot de directeur Stadsontwikkeling te machtigen om namens de gemeente alle, in het kader van voornoemde verkoop en levering, benodigde rechtshandelingen te verrichten. 

04-03
Het college van B en W heeft de randvoorwaarden vastgesteld voor het bouwplan RottaNova aan de Hoogstraat. Het Randvoorwaardendocument is opgesteld naar aanleiding van het initiatief van initiatiefnemer van de Van Herk Groep om tussen de Hoogstraat en de Markthal een gemengd stedelijk bouwblok te ontwikkelen. Het document vormt het stedenbouwkundig kader voor het op te stellen projectbestemmingsplan war het in te dienen bouwplan in het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning aan zal worden getoetst.

04-03
Voor Rotterdam the Hague Airport (RtHA) is een nieuwe bestemmingsplan nodig. Het huidige bestemmingsplan stamt uit 1961. Hiervoor is de conceptnotitie Reikwijdte en detailniveau plan m.e.r. RtHA opgesteld. Het college van B en W geeft deze conceptnotitie vrij voor zienswijzen, als start van het bestemmingsplantraject.

Wethouder Sport en Recreatie, Kunst en Cultuur

04-03
Het College van B en W heeft de door LantarenVenster voorgestelde statutenwijziging goedgekeurd.


Wethouder Haven, Verkeer en Regionale Economie

04-03
Het college van B en W heeft de herziene Operationele Havenovereenkomst vastgesteld waarin de werkafspraken en de erfpachtgrenzen met het Havenbedrijf zijn geactualiseerd. Aanleiding voor deze herziening zijn wijzigingen in de praktische werkverhoudingen tussen het Havenbedrijf en de gemeente. Met deze actualisatie is tegemoet gekomen aan de wensen van beide partijen.

Wethouder Onderwijs, Jeugd en Gezin

25-2
Het college van B en W stemt in met de voortgangsrapportage over het Actieprogramma Grenzen Stellen, Richting Geven. Het programma is erop gericht om ernstige vormen van overlast en criminaliteit onder jongeren tot en met 23 jaar terug te dringen. Het aantal jeugdige verdachten van een strafbaar feit laat in Rotterdam al jaren een dalende trend zien. Ten opzicht van 2012 is dit aantal vorig jaar met 10% gedaald.


Wethouder Financiën, Dienstverlening en Organisatie

04-03
Het college van B en W heeft de wijzigingen van de Paspoortwet doorgevoerd in de Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014 en besloten tot afschaffing van de heffing van extra leges bij vermissing van rijbewijzen. De belangrijkste wetswijzigingen van de Paspoortwet zijn een geldigheidsduur van 10 jaar voor reisdocumenten voor personen van 18 jaar en ouder, een tariefswijziging en het niet heffen van vermissingsleges.

Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:


25-02
de raadsleden P.J. Verveen (D66) en mw. S. Belhaj (D66) over de voorzieningen voor expats.

04-03
het raadslid M. Cetin (CDA) over speeltuin Hoek van Holland.

04-03
het raadslid M. Cetin (CDA) over kansen voor vakmanschap in mbo. 

04-03
het raadslid H.C. van Schaik (Leefbaar Rotterdam) over sterke drank in levensmiddelenzaken. 

04-03
het raadslid mevr. A.G. Fähmel-van der Werf (Leefbaar Rotterdam) over extremistische predikers in centrum de Middenweg. 

04-03
het raadslid mevr. A.G. Fähmel-van der Werf (Leefbaar Rotterdam) over oudermishandeling.

04-03
het raadslid mevr. N.E. Weltevrede (CDA) en R.J. Mink (CDA) over CDA is bezorgd over Europese vennootschapsbelastingplicht voor Nederlandse zeehavens. 

04-03
het raadslid J.W. Verheij (VVD) over onveilige gemeentecomputers. 

04-03
het raadslid mevr. J. Bokhove (Groenlinks) over zorg voor roze ouderen. 

04-03
de raadsleden S. Belhaj (D66) en M.A. van de Donk (VVD) over de uitspraken van wethouder Karakus in uitzending dossier EenVandaag. 

04-03
het raadslid M.J.W. Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) over onjuist gepresenteerd bezuinigingsbedrag.

04-03
het raadslid mevr. B.S. Dirkse (D66) over afkoop parkeereis bij bouwvergunning.


Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.