Direct naar de content

B en W besluiten 31 maart 2015

Wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte

31-03 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie Waarborg Toegankelijkheid Openbare ruimte (14bb6302) af te doen. De motie droeg het college op te garanderen dat mensen met een lichamelijke en/of visuele beperking intensief betrokken blijven worden bij de (her)inrichting van de Rotterdamse buitenruimte. Samen met de Vereniging Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) is een platform opgericht en een werkproces ingericht waarin beleid, de praktijk, het ontwerp en nieuwe ontwikkelingen samenkomen en de samenwerking geborgd is. Het resultaat is een eenduidig en transparant beleid gebaseerd op gezamenlijk overeengekomen randvoorwaarden.

Wethouder Werkgelegenheid en Economie

31-03 Het college van B en W stelt voor de motie Financiële steun voor het MKB (14bb6165) af te doen. In de afdoening wordt aangegeven dat financiering voor het Rotterdamse MKB door banken een probleem is, dat er vanuit het Rijk actief wordt ingezet op het faciliteren van nieuwe aanbieders en dat er vanuit de gemeente wordt gesproken met de Minister van Economische Zaken en met initiatiefnemers van Kredietunies en private (venture capital) over investeringen in het Rotterdamse MKB.

31-03 Het college van B en W stelt voor de motie Evaluatiecriteria armoedebeleid (14BB1752) af te doen. De motie sprak de wens uit voor heldere criteria voor het armoedebeleid die over twee jaar geëvalueerd kunnen worden. De koers van het Rotterdamse armoedebeleid rust op vijf uitgangspunten: 1. schuldpreventie en educatie bieden kans op verbetering van financiële positie, 2. inkomensondersteuning is maatwerk, 3. kinderen en ouderen worden ontzien, 4. werken moet lonen en 5. er is meer ondersteuning dan de gemeente alleen.

Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg

31-03 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie Exorbitante vergoedingen kunnen niet door de beugel (13gr3159) af te doen. De motie droeg het college op de salariëring van Humanitas DMH krachtig te veroordelen en in de richting van Humanitas DMH te communiceren dat een herhaling van dit incident zal leiden tot het beëindigen van de subsidierelatie met de gemeente Rotterdam. Dit heeft de toenmalige wethouder Werk, Inkomen, Zorg en Bestuur middels een brief op 4 december 2013 aan Humanitas DMH laten weten. Daarnaast droeg de motie op tot het komen van een voorstel om juridische belemmeringen weg te nemen waardoor in de toekomst bij soortgelijke incidenten adequaat kan worden opgetreden. De subsidieverordening Rotterdam 2015 is aangepast met een bepaling over topinkomens. Daarnaast is in onder andere de Verordening maatschappelijk ondersteuning 2015 een bepaling opgenomen dat inkomens die de zogenaamde WNT-norm overschrijden (nu € 178.000 per jaar) kunnen worden gekort op de uiteindelijke vergoeding voor geleverde ondersteuning door de gemeente.

31-03 Het college van B en W stellen de gemeenteraad voor de moties Groepsgebonden budget (14bb5402) en Pilot pgb over de schotten heen (14bb540) af te doen. De eerste motie droeg het college op de mogelijkheden voor groepsgebonden budgetten in Rotterdam te onderzoeken en de raad hier voor 1 april 2015 nader over te informeren. Op basis van het huidige beleid is het mogelijk persoonsgebonden budgetten (pgb) Wmo/Jeugdwet groepsgewijs in te zetten en zo zorg in te kopen.
De tweede motie droeg het college op in overleg te treden met een Zorgverzekeraar over de opstart van een pilot voor een gezamenlijk persoonsgebonden budget. Twee verzekeraars zijn benaderd: Achmea en Coöperatie VGZ. Eerstgenoemde vindt het moment van een mogelijk pilot nog te vroeg. Coöperatie VGZ geeft aan dat Achmea in Rotterdam wijkverpleging inkoopt. Volgend jaar verandert dit waarschijnlijk en wordt deze zorg ingekocht door eigen verzekerden en verandert de positie van VGZ.

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie

31-03 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Westzeedijk 387” ongewijzigd vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 30 januari 2015 tot en met 12 maart 2015 voor iedereen ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn er geen zienswijzen ingekomen. Dit bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van het voormalig douanekantoor aan de Westzeedijk 387 tot een woongebouw met commerciële ruimten in de plint mogelijk.

Het college heeft de de schriftelijke vragen beantwoord van:

  • 31-03 Het raadslid Mw. J. Strörmann (SP) en de heer T.C. Weerdmeester (SP); over gehandicaptenparkeren in Rotterdam.
  • 31-03 Het raadslid Mw. I. van Winden (LR); over vroegtijdig ingrijpen bij het jonge kind.
  • 31-03 Het raadslid G.J. Engberts (PvdA); over Museumnacht 010.
  • 31-03 Het raadslid Mw. drs. A.J.M. Laan (VVD); over behoud kwaliteit vraagwijzer/behoud Rotterdams erfgoed.

Noot voor de redactie: