Direct naar de content

B en W besluiten 30 september 2014

 

Burgemeester

30-09 Het college van B en W stelt de raad voor om de moties ‘Ruimte voor een feestje, oog voor bewoners’ en ‘Investeren in een bruisende én rustige stad’ af te doen. Het College steunt de zoektocht naar ondernemersmogelijkheden en heeft veel waardering voor creatief ondernemerschap. Het blijft altijd een kwestie van balanceren tussen de verschillende functionaliteiten van de stad. Het doel is om ondernemers de ruimte te geven, zonder afbreuk te doen aan de leefbaarheid van de stad. Het College concludeert op basis van onderzoek dat er voldoende draagvlak bestaat om de tijden van de geluidsontheffing voor horeca op vrijdag en zaterdag op te rekken.

Wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport

23-09 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om in principe alle gemeentelijke tarieven 2015 ten opzichte van 2014 conform de consumentenprijsindex met maximaal 1,00% te verhogen. Bij de onroerend zaakbelasting (OZB) gelden afwijkende tariefsontwikkelingen. Het tarief afvalstoffenheffing voor gezinnen en alleenstaanden wordt verlaagd, waarbij een differentiatie in tarief zal gelden. Voor een eenpersoonshuishouden daalt de heffing met 6,98% ten opzichte van 2014, voor een meerpersoonshuishouden 3,49%. Omdat de gemiddelde OZB-aanslag in 2015 nagenoeg gelijk blijft terwijl de aanslag rioolheffing met 1% trendcorrectie stijgt, zullen de gemeentelijke woonlasten (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) in 2015 voor een eenpersoonshuishouden met € 23,25 (- 3,15%), en voor een meerpersoonshuishouden met € 10,35 (- 1,40%), ten opzichte van 2014 dalen. Verder worden de tarieven voor de aanvraag bouwvergunning met ingang van 2015 met 25% verlaagd. Ook het percentage van de aanslag dat voor kwijtschelding in aanmerking komt wordt verlaagd naar 50%. Voor 2015 wordt voorgesteld de kwijtschelding naar 70% te verlagen. Tenslotte heeft het College de tarieven Stadsarchief 2015 vastgesteld.

30-09 Het college van B en W heeft een definitieve omgevingsvergunning afgegeven voor het realiseren van 8 windturbines langs de Nieuwe Waterweg te Hoek van Holland. Er zijn 45 zienswijzen ingediend, merendeels uit de gemeente Maassluis. In deze zienswijzen wordt met name de vrees geuit voor geluidsoverlast, slagschaduw en visuele hinder als gevolg van het windpark. Ook wordt in de bezwaren in gegaan op veiligheidsaspecten, zoals de
mogelijkheid dat er nog blindgangers aanwezig zijn uit de Tweede Wereldoorlog. Het College is van oordeel dat uit de uitgevoerde milieuonderzoeken en het positieve oordeel van de Commissie MER over de milieueffectrapportage blijkt dat de schriftelijke bezwaren ongegrond zijn.

Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg

30-09 Het college van B en W heeft besloten het Wmo-kader Rotterdam 2015 – 2018 “Rotterdammers voor elkaar” ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. Het Wmo-kader is opgesteld in verband met de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 op 1 januari 2015 en geeft aan hoe de gemeente Rotterdam de komende jaren vorm wil geven aan maatschappelijke ondersteuning.

30-09 Het college van B en W heeft besloten de Verordening maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2015 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad in verband met de inwerkingtreding van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 op 1 januari 2015.

30-09 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie “Onafhankelijk Klachtenmeldpunt Wmo (13GR2711) af te doen. De motie droeg het college op om in overleg met SPA 22 en VGR een voorstel te maken voor een onafhankelijk klachtenmeldpunt voor de Wmo. Per 1 januari 2015 wordt een laagdrempelig Onafhankelijk Meldpunt voor Wmo en Jeugdhulp ingesteld bij de Gemeentelijke Ombudsman. Meldingen over de uitvoering van taken die vallen onder Wmo en Jeugdhulp worden hier opgevangen en geregistreerd, zodat burgers geholpen worden én mogelijke problemen in de uitvoering worden gesignaleerd. Op korte termijn wordt ook een taskforce ingericht die eventuele meldingen en signalen van stagnatie rondom en in de wijkteams oppakt en zorg draagt voor een adequate aanpak.

30-09 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om de motie “meer allochtonen en jongeren in het vrijwilligerswerk” af te doen. De motie droeg het college op een voorstel te maken hoe jongeren en allochtonen meer gestimuleerd, uitgenodigd, en betrokken kan worden bij het vrijwilligerswerk. Daarnaast werd de Vrijwilligerscentrale Rotterdam geëvalueerd. Zowel jongeren, ouderen als allochtonen zijn nadrukkelijk in beeld geweest in 2013 bij de vrijwilligerscentrale. Er zijn verschillende activiteiten geweest waarbij er specifieke aandacht is geweest voor deze doelgroepen. Voorbeelden hiervan zijn: cursus jongerencoaching (voor en door jongeren) en een koppeling met Inburgeraars (voorlichtingsbijeenkomsten over mogelijkheden vrijwilligerswerk). Uit de Vrijetijdsomnibusenquête (VTO) uit 2013 blijkt dat er een stijging is van het aantal vrijwilligers met een niet-westerse achtergrond van (van 26% in 2011 naar 38% in 2013) en een stijging van het aantal jongeren dat acties is (van 28% in 2011 naar 37% in 2013).

Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie

30-09 Het college van B en W heeft kennisgenomen van de laatste Stuurgroeprapportage over het project Rotterdam Centraal (eerste kwartaal 2014).

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie

30-09 Het college van B en W stellen de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Westewagenstraat 62-80” vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 7 maart 2014 tot en met 17 april 2014 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn twee zienswijzen ingekomen. Deze zienswijzen leiden niet een inhoudelijke wijziging van
het bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan maakt de sloop van de bestaande kantoorpanden mogelijk en biedt ruimte voor de bouw van twee nieuwe gebouwen met woningen, waarbij in de plint een kleinschalig en gevarieerd horeca- en winkelprogramma is voorzien.

30-09 Het college van B en W heeft “Startdocument Hart van Zuid Rotterdam” vastgesteld. De gemeente Rotterdam werkt in samenwerking met Ballast Nedam aan de gebiedsontwikkeling van Hart van Zuid (het gebied rondom het Zuidplein en Ahoy). Het plan bestaat onder meer uit de renovatie van de hallen van Ahoy, nieuw congrescentrum, uitbreiding van het winkelcentrum Zuidplein, verplaatsing van het zwembad en het vernieuwen van de OV-knoop. Om realisatie van het plan mogelijk te maken, wordt momenteel een bestemmingsplanprocedure voorbereid, samen met een milieueffectrapportage en structuurvisie. De hoofdlijnen hiervan en de bijbehorende procedures zijn beschreven in het startdocument. Het startdocument ligt gedurende 6 weken ter inzage. Verder stelt het college de raad voor om de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren voor het project Hart van Zuid, zodat de verschillende procedures voor het project Hart van Zuid overzichtelijker en sneller kunnen verlopen.

Het College heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

  • 23-09 het raadslid mevr. F. Talbi over de stijging van het aantal hulpbehoevende dakloze illegalen
  • 30-09 van mw F Talbi (PvdA) en Mw B.C. Kathmann (PvdA) over vervoer gehandicapten en ouderen
  • 30-09 Het raadslid S.J. Sies (CU-SGP) over de tevredenheid van Rotterdammers over parkeren in de binnenstad
  • 30-09 Het raadslid M.G.J. van Elck (LR); over de Pauluskerk.
  • 30-09 Het raadslid mevrouw. P.M. Wijntuin over intimidatie en afpersing Eritreeërs in Rotterdam
  • 30-09 Het raadslid mevr. J.N. Baljeu (VVD) over verantwoordelijkheid College
  • 30-09 Het raadslid mevr. D. Middelman (VVD) over de voorgenomen vestiging van een BAVO kliniek in Overschie
  • 30-09 Het raadslid T. Yazir (CDA) over problemen met kentekenparkeren bij de Wereldhavendagen en bezoekersparkeren
  • 30-09 het raadslid de heer N. Berndsen (D66) over Zelfbeheer Woonblok Teilingerstraat
  • 30-09 Het raadslid S. de Lange (CDA) over veilig uitgaan in de Witte de Withstraat.

Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.