Direct naar de content

B en W besluiten 28 oktober 2014

Burgemeester
28-10
Het college van B en W heeft het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 (MVMR 2012) gewijzigd. Het gaat hier om redactionele wijzigingen en correcties. In het MVMR 2012 staat wie namens het college mandaten/bevoegdheden heeft om bepaalde beslissingen te nemen. Een voorbeeld is de gemeentearchivaris aan wie het uitvoeren (van een aantal artikelen) van de Archiefwet wordt gemandateerd.

28-10
De huidige horecagebiedsplannen zijn toe aan een herziening. Het college van B en W vindt het belangrijk dat hiervoor een zorgvuldig participatietraject met de gebiedscommissies wordt ingericht. De huidige horecagebiedsplannen blijven daarom van kracht tot het moment dat er nieuwe zijn vastgesteld (koersdatum eind 1e kwartaal 2015).

16-05
Het college van B en W heeft een nieuwe regeling voor bestuurlijke buitenlandse reizen vastgesteld die in werking treedt na publicatie in het Gemeenteblad. De regeling is openbaar en wordt ter informatie naar de gemeenteraadscommissie voor Veiligheid, Organisatie en Financiën gestuurd.

Wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte 
14-10
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de moties 'Ambitieniveau Buitenruimte' en 'De Buitenruimte op Orde' af te doen. De eerste motie droeg het college op aan te geven wat de huidige stand van zaken is van de niveaus Schoon en Heel en wat de ambities zijn voor de komende jaren. De motie 'De Buitenruimte op Orde' droeg het college op de huidige kwaliteitsniveaus van de buitenruimte in elke wijk in Rotterdam te handhaven. De buitenruimte wordt beoordeeld op enkele aspecten, zoals zwerfvuil en groen, aan de hand van standaard omschrijvingen en foto’s, waarbij 1 slecht en 5 uitstekend is. De schouwronde wordt twee keer per jaar gehouden voor het onderdeel Heel en drie keer per jaar voor het onderdeel Schoon. De huidige stand van zaken laat over het eerste half jaar van 2014 gemiddelden zien met een goed resultaat voor zowel Heel als Schoon. In het collegeprogramma #Kendoe is de ambitie voor Schoon en Heel voor de komende vier jaar vastgelegd. Het schoonniveau moet in alle buurten gemiddeld een 4 zijn. De target voor Heel is voor de gehele stad gemiddeld een 3,5.

Wethouder Werkgelegenheid en Economie
28-10
Het college van B en W vraagt de gemeenteraad de Verordening tegenprestatie Participatiewet Rotterdam 2015 vast te stellen. Op 1 januari treedt de Participatiewet in werking. Hierin is de mogelijkheid opgenomen om werkzoekenden met een bijstandsuitkering te verplichten tot een tegenprestatie.

Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg
14-10
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie 'Continuering personele kosten maaltijdvoorziening' (Mo2014-3317) af te doen. De personele kosten in verband met de maaltijdvoorziening aan de Openluchtschool, de Tyltylschool en de Reconvalescentenschool van stichting BOOR worden gecontinueerd.

28-10
Het college van B en W heeft met het oog op de uitvoering van de door de gemeenteraad vastgestelde Verordening Jeugdhulp Rotterdam 2015, de Nadere regels Jeugdhulp Rotterdam 2015 vastgesteld. De Nadere regels bevatten uitwerkingsbepalingen op enkele onderdelen van de Verordening, zoals de aanvraagprocedure en de regels voor een gespreksverslag of ondersteuningsplan.

Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie
28-10
Het college van B en W is akkoord met het bezoek van wethouder Langenberg (haven, duurzaamheid, mobiliteit en organisatie) van 11 tot en met 17 januari 2015 aan New York, Washington en Baltimore. In New York bezoekt hij onder andere de Rockefeller Foundation en de NYNJ Port Authority. In Baltimore heeft de wethouder een ontmoeting met het stadsbestuur. In Washington houdt wethouder Langenberg op uitnodiging van de Wereldbank een keynote speech tijdens de Transforming Transportation 2015 bijeenkomst. De plenaire sessie wordt bezocht door ongeveer 700 wereldleiders op het gebied van transport en mobiliteit. Verder heeft de wethouder in Washington een programma rond watermanagement, container security en de samenwerking tussen het Havenbedrijf en de International Water Trust.

28-10
Het college van B en W heeft besloten tot aanpassing van het Uitvoeringsbesluit Parkeren Rotterdam 2014. Daarmee geeft zij invulling aan de motie 'Gehandicaptenparkeerplaatsen' (13GR3090) en de toezegging met betrekking tot “Samen wonen, samen parkeren”. Verder zijn twee aanpassingen doorgevoerd als gevolg van beleidswijzigingen op het gebied van vergunningverlening voor bedrijven in het centrum en aan jachthavens voor pleziervaartuigen.

28-10
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie 'Onderbouwing extra krimp' (14bb3324) af te doen. De motie vraagt om extra informatie over de financiële haalbaarheid van de nieuwe bezuiniging op de organisatie, onder meer in relatie tot de kwaliteit van de dienstverlening. In de afdoeningsbrief wordt nader toegelicht waar in de organisatie naar bezuinigingsmogelijkheden wordt gezocht. De extra bezuinigingen zullen veel impact hebben op de organisatie. Komende jaren is er ook natuurlijk verloop (onder meer door medewerkers die met pensioen gaan). Dat verloop kan worden benut om verder te krimpen.

28-10
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie 'Klokkenluidersregeling' af te doen. Het college heeft daarnaast in concept de Regeling Melding Vermoeden Misstand en het Protocol Vermoeden Misstand en Integriteitschending vastgesteld.

28-10
Het college van B en W stelt voor de motie 'Flexibel parkeren bij werkzaamheden' af te doen. De motie droeg het college op om bewoners bij werkzaamheden, als er minder parkeerruimte is in de eigen sector, tijdelijk toestemming te geven om in andere sectoren te parkeren. Als blijkt dat er door werkzaamheden of evenementen problemen ontstaan, krijgen bewoners inderdaad toestemming in andere dan de eigen sector te parkeren.

Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

28-10
Het raadslid mevr. P.M. Wijntuin (PvdA) over situatie migrantenkinderen Midden- en Oost -Europa in Rotterdam

28-10
Het raadslid G.J. Engberts (PvdA) over mannen in het basisonderwijs

28-10
Het raadslid Mw. F. Talbi (PvdA) over huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap en achterlating

28-10
Het raadslid S.J. Sies (CU-SGP) over het gebruik en het functioneren van de Buiten Beter app

28-10
Het raadslid Hoogwerf over onderzoek naar fraude en corruptie bij anti-radicaliserings-projecten

28-10
Het raadslid mevr. P.M. Wijntuin (PvdA) over (woon)veiligheid Rotterdamse LHBT's

28-10
Het raadslid J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) over kippenslacht op het Heemraadsplein bij Rotterdams Oogstfestival

28-10
Het raadslid Mw. G. Eeuwijk (D66) over vrouwenvoetbal Rotterdam


Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.