Direct naar de content

B en W besluiten 28 januari 2014

Burgemeester

28-01
23 leden van de huidige Algemene bezwaarschriftencommissie (ABC) verlaten per 1 juli 2014 deze commissie omdat zij de maximale zittingsduur van 8 jaar hebben bereikt. Om een goede en tijdige afhandeling van bezwaarschriften te garanderen heeft het college van B en W nieuwe voorzitters, plaatsvervangend voorzitters en leden voor diverse kamers van de ABC benoemd. Geschikte kandidaten met een goede juridische basis en brede maatschappelijke belangstelling zijn geworven via vacatures op Rotterdam.nl en de website van Binnenlands Bestuur.

Wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening, Vastgoed en Stedelijke Economie

28-01
Het college van B en W heeft de gemeenteraad voorgesteld het bestemmingsplan ‘Zevenkamp en Nesselande’ gewijzigd vast te stellen.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 28 juni 2013 tot en met 8 augustus 2013 voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn er zienswijzen ingekomen. Op basis van deze zienswijzen heeft het college voorgesteld het ontwerp bestemmingsplan aan te passen en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Wethouder Sport en Recreatie, Kunst en Cultuur

28-01
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie Popstimuleringsfonds (A18) af te doen. Deze motie riep het College op om € 100.000,- in te zetten voor de ontwikkeling van podia en liveoptredens in muziekcafés mogelijk te maken. De Popunie is een laagdrempelige organisatie voor talentontwikkeling in de popsector en heeft hier de kennis en kunde voor in huis. Zij doen dit op diverse manieren, onder andere met Music Support Rotterdam, een regeling met kleine stimuleringssubsidies voor beginnende bands / acts. Het bedrag van € 100.000,- is toegevoegd aan het beschikbare budget voor de Popunie ten behoeve van Music Support Rotterdam.

28-01
Het college van B en W heeft kennis genomen van de plannen van Stichting Bibliotheek Rotterdam om in 2014 een reorganisatie uit te voeren en deze goedgekeurd. De reorganisatie speelt in op de veranderende positionering van het bibliotheekwezen en de vraag naar nieuwe vormen van dienstverlening.

28-01
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie Strörmann (28 januari 2014) af te doen. Deze motie riep het college op om een vergelijkend onderzoek te doen naar de kosten van de reorganisatie bij de Stichting Bibliotheek Rotterdam volgens het Sociaal Plan van de bibliotheek, afgezet tegen de kosten van natuurlijk verloop. Uit het onderzoek blijkt dat de netto kosten van de reorganisatie volgens het Sociaal Plan beduidend lager zijn dan bij natuurlijk verloop. Het college onderschrijft bovendien de analyse van de bibliotheek dat de noodzakelijke modernisering van de organisatiestructuur en de daarbij horende kwaliteitsslag gebaat zijn bij de huidige reorganisatieplannen.

28-01
Het college van B en W heeft de beleidsregel en nadere regel “impuls voor vernieuwing en versterking speeltuinen” vastgesteld. Hierin staan de voorwaarden omschreven hoe speeltuinen een beroep kunnen doen op het extra budget dat het College in oktober 2013 heeft ingezet. In het kader van de notitie “Toekomst van de Rotterdamse speeltuinen” is besloten om incidenteel € 500.000,- voor 2014 en voor 2015 en structureel € 300.000,- vanaf 2016 extra te investeren in speeltuinen.

Wethouder Haven, Verkeer en Regionale Economie

28-01
Het college van B en W heeft vier toezichthouders aangewezen. Zij zullen toezien op de naleving van de Taxiverordening Rotterdam die in september 2013 door de gemeenteraad werd vastgesteld.

Wethouder Financiën, Dienstverlening en Organisatie

28-01
Het college van B en W heeft de Kadernota accountantscontrole rekening 2014 ev. vastgesteld. Deze wordt periodiek geactualiseerd naar aanleiding van relevante ontwikkelingen. Deze nota geeft de nadere kaders aan voor de accountantscontrole van de getrouwheid en rechtmatigheid van de gemeenterekening vanaf het controlejaar 2014.

28-01
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het SVR2014 (subsidiecontroleprotocol) vast te stellen en de daarbij behorende ‘opgave bezoldigingen en ontslagvergoedingen’. Die opgave maakt het mogelijk subsidie te verminderen als bestuurders of medewerkers van een gesubsidieerde organisatie meer verdienen dan de norm die is vastgelegd in de Wet normering topinkomens (WNT). Deze WNT-bepalingen zijn nu ook verwerkt in de Subsidieverordening Rotterdam 2014. Het College stelt de raad voor deze wijziging ook vast te stellen.


Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

28-01
het raadslid N.E. Weltevrede (CDA) inzake de nijpende situatie van twee Rotterdamse amateurorkesten.


Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.