Direct naar de content

B en W besluiten 28 april

Burgemeester

 • 28-04 Het college van B en W heeft het verslag vastgesteld van het Integraal Handhavingprogramma fysieke veiligheid over het jaar 2014.
 • 28-04 Het college van B en W heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2014 van de Algemene Bezwaarschriftencommissie.
 • 28-04 Het College van B en W heeft het horecagebiedsplan Centrum 2015-2016 vastgesteld.

Wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport

 • 28-04 Het college van B en W heeft positief geadviseerd op het plan van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om concert- en congresgebouw De Doelen aan te wijzen als rijksmonument. De minister heeft landelijk 90 wederopbouwmonumenten uit de periode 1959-1965 voorgedragen om aan te wijzen als rijksmonument. Zes hiervan staan in Rotterdam. Het gaat om: concert- en congresgebouw De Doelen, Hilton Hotel, Stationspostgebouw, de Sint Dominicuskerk (‘Steigerkerk’), de Sint Bavokerk en het woonhuis van Buchem aan de Offenbachlaan.
 • 28-04 Het College heeft de heren G. Brouwer en O. van Munster en de dames P. Weichs de Wenne en M.J.L.L van der Poel per 28 april 2015 benoemd tot leden van de raad van toezicht van Stichting Wereldmuseum voor een periode van vier jaar.

Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg

 • 28-04 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie Alle kansen voor De Nieuwe Kans af te doen. Na afbouw van de wijkschool is een dekkend aanbod aan voorzieningen beschikbaar voor de opvang van de oorspronkelijke doelgroep van de wijkschool – waaronder De Nieuwe Kans. Er zijn afspraken gemaakt over de financiering in 2015.
 • 28-04 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om de motie OOVR ( exploitatiesubsidie onderwijsopvangvoorziening Rotterdam, 14bb6221) af te doen. Met deze motie verzocht de raad het College om de uitkomsten terug te koppelen van het plan van de schoolbesturen over de toekomst van de OOVR. Tot 1 augustus 2014 droeg de gemeente bij aan de exploitatie. Met de komst van de Wet Passend Onderwijs heeft de gemeente besloten de subsidie af te bouwen en samen met de exploitanten van de OOVR de omvorming naar een OPDC (orthopedagogisch didactisch centrum) in gang te zetten. Uitgangspunt is dat de expertise gewaarborgd wordt binnen de nieuwe organisatie.

Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie

 • 28-04 Het college van B en W heeft kennisgenomen van het verslag van het werkbezoek van de wethouder haven, duurzaamheid, mobiliteit en organisatie over de bijeenkomst van het Regional Executive committee van ICLEI in Freiburg in februari.
 • 28-04 Het college van B en W heeft de Koersnota “Schone lucht, voor een aantrekkelijk en gezond Rotterdam, 2015 – 2018” besproken en ter vaststelling naar de raad gestuurd. In deze nota staat het pakket aan nieuwe maatregelen waarmee de luchtkwaliteit verbeterd kan worden.

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie

 • 28-04 Het college van B en W heeft besloten het bestemmingsplan “Molenlaankwartier en Lage Limiet” ter inzage te leggen.
 • 28-04 Het college van B en W stelt de raad voor het bestemmingsplan “Waterstad” gewijzigd vast te stellen. Tijdens de termijn dat het plan ter inzage lag, zijn er zienswijzen ingediend. Op basis daarvan is het aangepast.
 • 28-04 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Sportcampus Rotterdam” gewijzigd vast te stellen. Tijdens de termijn dat het plan ter inzage lag zijn er zienswijzen ingekomen. Op basis daarvan is het ontwerpbestemmingsplan aangepast.
 • 28-04 Het college van B en W heeft besloten om het bestemmingsplan “Liskwartier” ter inzage te leggen. Het plangebied is gelegen in gebied Noord. Het ligt tussen het spoor, de Bergweg en het viaduct van de voormalige Hofpleinlijn. Het nieuwe bestemmingsplan legt de planologische situatie van het vorige bestemmingsplan vast.

Het college heeft de de schriftelijke vragen beantwoord van:

 • 28-04 Het raadslid J.D. van der Lee (Partij voor de Dieren) over aanleg Maasvlakte Plaza: vervolgvragen.
 • 28-04 De raadsleden Mw. T.C. Hoogwerf (LR) en Mw I.E. Hoogveld (LR); over mogelijke bijstandsfraude UberPOP.
 • 28-04 Het raadslid A.J.M. Laan (VVD) over 'Behoud Rotterdams Erfgoed'.
 • 28-04 Het raadslid Mw. P.M. Wijntuin (PvdA); over diefstal door thuiszorgmedewerkers.
 • 28-04 Het raadslid dhr. Van Rij (Leefbaar Rotterdam) over achterstallig onderhoud Museum Boijmans Van Beuningen.
 • 28-04 Het raadslid dhr. M van de Donk (VVD) over school Assendelftplein
 • 28-04 Het raadslid Dhr. N.E. Ouali (NIDA) over ‘Interregilieuze dialoog op scholen’
 • 28-04 Het raadslid T Yazir (CDA) over de Groothandelsmarkt
 • 28-04 Het raadslid A.S. Mosch (Leefbaar Rotterdam) over alarmerende situatie Teilingerstraat.

Noot voor de redactie: