Direct naar de content

B en W besluiten 27 januari 2015

Burgemeester
27-01 Het college van B en W heeft besloten dat alle Wob-verzoeken (verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur) alleen via een elektronisch formulier op www.rotterdam.nl/product:wobverzoek of via het algemene postadres ingediend kunnen worden.

Wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport
27-01 Het college van B en W heeft besloten vanuit het Evementenfonds een financiële bijdrage te leveren aan de organisatie van de World Police & Fire Games van 2021 als Rotterdam de WPFG 2021 toegewezen krijgt. De economische spin off van dit grootschalige internationale sportevenement voor politie, brandweer, douane en gevangeniswezen wordt berekend op circa € 6,5 miljoen voor de stad en omstreken.

27-01 Het college van B en W heeft de rapportage over de voortgang van het jaarrekeningsproces 2014 vastgesteld en aangeboden aan de COR (raadscommissie tot onderzoek van de rekening).

Wethouder Werkgelegenheid en Economie
27-01 Het college heeft besloten de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Rotterdam 2015 ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

27-01 Het college van B en W heeft, in aansluiting op het besluit tot vaststelling van het inrichtingsplan voor Pretorialaan Noord in juli 2014, het marktterrein voor de Afrikaandermarkt opnieuw aangewezen. Na de herinrichting komt er op Pretorialaan Noord een deel van de markt in een compactere opstelling terug. Tijdens de werkzaamheden is er naast de centrale markt een compacte tijdelijke markt op de rijbaan en in de parkeervakken van de Paul Krugerstraat, aan de winkelzijde tegenover het hek rond het park.

Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie
27-01 Het college van B en W heeft de wijziging van het Ambtenarenreglement, de Vakantie- en Verlofregeling en de Verordening Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid vastgesteld. De wijzigingen van de regelgeving vloeien voort uit de CAO Gemeenten 2013-2015.

27-01 Het college van B en W heeft een informatiebrief aan de gemeenteraad vastgesteld waarin het college beschrijft wat de toegezegde aanpassingen van de Nieuwe Binnenweg ter verbetering van de verkeersveiligheid inhouden.

27-01 Het college van B en W heeft zijn zienswijze op het Ontwerp Tracébesluit en het Milieueffectrapport inzake de Spoorverdubbeling Rijswijk – Delft Zuid kenbaar gemaakt aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie
27-01 In de bestemmingsplannen “Polder Zestienhoven” en “HSL-Ovverschie” is een uitwerkingsplicht opgenomen voor onder andere het gebied Van der Duijn van Maasdamweg. Het college van B en W heeft de 6e Uitwerking bestemmingsplan Polder Zestienhoven en Bestemmingsplan HSL-Overschie vastgesteld. De uitwerking heeft betrekking op 14 nieuw te bouwen huizen aan de Van der Duijn van Maasdamweg. Deze woningen maken deel uit van een groter bouwplan waarvan de verkoop naar verwachting binnen afzienbare tijd start.

27-01 De Wet Ruimtelijke Ordening verplicht gemeenten om bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien jaar te actualiseren. Het college van B en W laat om deze reden een nieuw bestemmingsplan “Kreekhuizen” opstellen. Het plangebied van het ontwerpbestemminsplan “Kreekhuizen” ligt tussen het spoor, de Olympiaweg, de Kreekse Bezem en de Kreekhuizenlaan.

27-01 Het college van B en W laten een nieuwe bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen in Hoek van Holland Oost opstellen. Het bestemmingsplan bevat geen nieuwe ontwikkelingen die niet mogelijk zijn op basis van de van kracht zijnde bestemmingsplannen. Het plan dient als actualisering van de huidige bestemmingsplannen. Het plangebied is gelegen in de deelgemeente Hoek van Holland en grenst aan de westzijde aan bedrijventerrein De Kulk. Aan de noordzijde grenst het aan de Bonnenpolder en aan de oostkant aan het Nieuw Oranjekanaal. De zuidelijke plangrens loopt tot aan de plangrenzen van het bestemmingsplan “Europoort en Landtong”.

Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:
27-01 Het raaraadslid J. Strörmann (SP); over IZA Cura alleen voor chronisch zieken?
27-01 Het raadslid T.C. Weerdmeester (SP); over de culturele ondernemers aan de Gouwstraat in Charlois.
27-01 Het raadslid Mw. J. Strörmann (SP); over overstappen huishoudelijke verzorging.
27-01 Het raadslid S de Langen (CDA); over huisuitzetting van gezinnen
27-01 Het raadslid Mw. J.N. Baljeu (VVD); over lage voorziening bijstandsverordening.
27-01 Het raadslid T Hoogwerf (LR); over oneerlijke concurrentie UberPOP.
27-01 Het raadslid M.G.J. van Elck; over drie keer T in plaats van drie keer B.


Noot voor de redactie: