Direct naar de content

B en W besluiten 25 november 2014

Wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport

25-11 Het college van B en W heeft het verslag van de algemene vergadering van Aandeelhouders RET NV najaar 2014 vastgesteld, kennisgenomen van de financiële rapportage tot en met het derde kwartaal 2014 en de conceptbegroting van RET NV 2015 vastgesteld.

25-11 Het college van B en W heeft gereageerd op de aanbevelingen van de COR bij het rapport ‘Control of controle? (14bb5080). Het gaat om maatregelen om de basis op orde te krijgen, beheers- en structuurmaatregelen en toezicht- en monitoringsmaatregelen. Alle maatregelen worden door het College ondersteund en opgevolgd.

Wethouder Werkgelegenheid en Economie

25-11 Het college van B en W heeft kennisgenomen van het verslag van de wethouder Werkgelegenheid en Economie van het bezoek aan het Cambridge Innovation Center in Boston en St. Louis in de Verenigde Staten van 21 tot en met 25 oktober 2014.

25-11 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Rotterdam 2015 vast te stellen, in verband met de inwerkingtreding van de Participatiewet 2015 op 1 januari 2015.

25-11 Het college van B en W stelt de raad voor om de motie ‘Actieprogramma MKB’ af te doen. De motie vroeg het College om samen met het MKB een actieprogramma te ontwikkelen om de aansluiting tussen het werkgeversservicepunt (WSPR) en de MKB-sector te versterken om meer stages, leerwerkplekken’, startersbanen en doorgroeimogelijkheden in het Rotterdamse MKB te creëren. Het MKB is bereid tot een constructieve samenwerking. Een brede oriëntatie en het zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande initiatieven zijn hierbij vereist. De gemeente is aan de slag gegaan met het verbeteren van de monitoring van de resultaten en het digitaal platform waar bedrijven terecht kunnen met personeelsvragen, het versterken van de afspraken met het MKB over social return en de ontwikkeling van een Personeelsbarometer in de regio Rijnmond.

25-11 Het college van B en W heeft kennisgenomen van de agenda en stukken voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van InnovationQuarter op 27 november 2014. Het College stemt in met het jaarplan en de begroting 2015 en het voorstel met betrekking tot wijziging van de statuten.

Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie

25-11 Het college van B en W is akkoord met het voornemen van wethouder Langenberg om een werkbezoek te brengen aan Hamburg. Hij is door het bestuur van de stad Hamburg uitgenodigd om als keynote speaker op te treden tijdens een bijeenkomst over klimaatverandering en havensteden. Tijdens dit eendaagse bezoek zal de wethouder ervaringen delen met zijn collega havensenator de heer Horch en de senator duurzaamheid, mevrouw Blankau. Verder spreekt hij met verschillende vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven in Hamburg.

25-11 Het college van B en W heeft besloten om in de gemeentelijke parkeergarages Kruisplein en Schouwburgplein het tweede uur parkeren gratis aan te bieden in de periode van 21 november 2014 tot en met 31 december 2014.

25-11 Het college van B en W heeft besloten de landelijke Green Deal Zero Emission Stadslogistiek ondertekenen. De ondertekenaars, waaronder 9 andere gemeenten, verklaren hiermee dat zij zich positief inspannen om met ingang van 1 januari 2025 kosteneffectief Zero Emission Stadslogistiek uit te oefenen. De gemeente Rotterdam, TNO en enkele lokale koplopers in de transportsector hebben op 7 oktober 2014 reeds een lokale Green Deal Zero Emission Stadslogistiek ondertekend, die voor de Rotterdamse situatie een meer ambitieuze invulling kent.

Het college heeft de schriftelijke vragen beantwoord van:

  • 25-11 De raadsleden M. Heijmen (PvdA) en Mw. F. Talbi (PvdA) over recidivereductie ex-gedetineerden,
  • 25-11 De raadsleden mw I.E. Hoogveld (LR), mw. T. Hoogwerf (LR) en mw. J.N. Baljeu (VVD) over de stichting nieuwe kans,
  • 25-11 Het raadslid Mw. drs. A.J.M. Laan (VVD); over nieuwe problemen met garageboxen,
  • 25-11 Het raadslid M. Heijmen (PvdA) over paalrot en verzakkingen Diamantweg,
  • 25-11 Het raadslid A. Peksert (Nida Rotterdam); over kentekenparkeren inbreuk op privacy Rotterdammers,
  • 25-11 Het raadslid A. Peksert (Nida Rotterdam); over aanvullende schriftelijke vragen 'kentekenparkeren inbreuk op privacy Rotterdammers',
  • 25-11 Het raadslid L.P.M. de Kleijn (SP) over klimaatadaptatie en resilience.

Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.