Direct naar de content

B en W besluiten 25 februari 2014

Burgemeester

25-2
Het college van B en W heeft kennisgenomen van het verslag van de burgemeester van zijn bezoek aan de C40 Cities Climate Leadership Group Mayor’s Summit te Johannesburg. Het thema van de C40 conferentie, waaraan 63 burgemeesters uit de hele wereld deelnamen, was het weerbaar maken van stedelijke gebieden tegen natuurrampen en invloeden van het klimaat.

25-2
Het college van B en W heeft een aanvulling op de geldende horecagebiedsplannen vastgesteld. Deze plannen bevatten de gewenste horecaontwikkeling per gebied, in termen van locatie, type en hoeveelheid. Dat biedt (potentiële) ondernemers en bewoners zekerheid. De aanvulling biedt nu onder strikte voorwaarden ruimte voor onvoorziene initiatieven die aansluiten bij de stedelijke ambities.

25-2
Het college van B en W heeft de plaatsen en tijdstippen vastgesteld waarop de uitgebrachte stemmen voor de gebiedscommissies geteld worden.

25-2
Het college van B en W heeft kennis genomen van de voortgangsrapportage met betrekking tot de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.

Wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening, Vastgoed en Stedelijke Economie

25-2
Het college van B en W legt het ontwerp-bestemmingsplan “Westewagenstraat 62-80” ter inzage. Dit ontwerp-bestemmingsplan maakt de sloop van de bestaande kantoorpanden mogelijk en biedt ruimte voor de bouw van twee nieuwe gebouwen met (studenten)woningen, waarbij in de plint commercieel programma is voorzien.

25-2
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie “Beslissing gemeenteraad bij budgetoverschrijdende evenementen” (2013-62A) af te doen. De motie droeg het college onder andere op om wanneer zij voornemens is om een financiële bijdrage te leveren aan een evenement waarop moet worden ingeschreven en welke bij doorgang zal resulteren in een begrotingswijziging, dit voornemen vóór de inschrijving ter goedkeuring voor te leggen bij de gemeenteraad. Het college geeft aan deze motie uitvoering. Zij heeft dit inmiddels al gedaan door het voorleggen van het besluit aan de raad om een bijdrage uit het bestemmingsreserve van het Evenementenfonds ter beschikking te stellen aan het WK Turnen in 2019, mocht dit evenement in 2015 aan Rotterdam worden toegekend. 

25-2
Het college van B en W stelt voor het stedenbouwkundig plan voor het Lloyskwartier aan te passen met minder appartementen naar meer eengezinswoningen. Het woningprogramma sluit onvoldoende aan op de huidige en toekomstige marktvraag. Herprogrammering naar meer grondgebonden woningen sluit beter aan op de huidige vraag en kan een stimulering van de bouw betekenen. Betrokken marktpartijen hebben hier positief op gereageerd. De uitwerking vindt plaats door de cluster Stadsontwikkeling in overleg met ontwikkelaars, de deelgemeente, de supervisor en omwonenden.

25-2
De Rekenkamer heeft in haar rapport Doortimmerd! van juli 2013 over het project Timmerhuis een aantal aanbevelingen gedaan. Het college heeft de wijze waarop deze aanbevelingen worden ingevuld, vastgesteld. Een voorbeeld van een van de aanbevelingen is dat bij het risicomanagement ook experts worden betrokken die onafhankelijk van het project zijn. Dat is in het project Timmerhuis het geval: een vastgoedontwikkelaar betrokken bij Hart van Zuid heeft deelgenomen aan de risicosessie van het Timmerhuis.
 

Wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte

25-2
Het college van B en W heeft de rapportages ‘Monitoring NSL Rijnmond 2013’ en de bijbehorende ‘Verantwoordingsrapportage NSL Rijnmond 2013’ vastgesteld. De rapportage gaat in op de resultaten van de vierde monitoringsronde van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) voor het Rijnmondgebied. Uit de resultaten blijkt dat in de Rijnmond voor PM10 in het toetsjaar 2012 geen (bijna) overschrijdingen van de normen worden berekend. Ook in de jaren 2015 en 2020 worden geen normoverschrijdingen berekend.
Uit de resultaten voor stikstofdioxide (NO2) blijkt dat voor toetsjaar 2015 overschrijdingen van de grenswaarde worden berekend voor een aantal doorgaande straten in Rotterdam. Naast de inzet van de aanvullende (lokale) maatregelen waartoe het college onlangs heeft besloten, zijn echter ook extra landelijke en Europese maatregelen noodzakelijk. Hierover vindt overleg plaats met het rijk.

Wethouder Haven, Verkeer en Regionale Economie

25-2
Het college van B en W stemt in met het bezoek dat wethouder Baljeu op woensdag 5 maart aan Hamburg brengt. Wethouder Baljeu is gastvrouw tijdens de Rotterdamse rederslunch. Het Havenbedrijf organiseert deze jaarlijkse bijeenkomst voor de CEO’s van de in Hamburg gevestigde Europese hoofdkantoren van containerrederijen.
 

Wethouder Arbeidsmarkt, Hoger Onderwijs, Innovatie en Participatie

25-2
Het college van B en W heeft kennisgenomen van het verslag van de reis van wethouder Louwes naar Berlijn. Op 18 november nam wethouder Louwes deel aan het door de stad Berlijn georganiseerde debat “Die Integrierte Stadt Rotterdam – Ein Beispiel für Berlin?” Doel van het debat was om van elkaars migratiegeschiedenis, ervaringen, best-practices en ideeën te kunnen leren.


Wethouder Onderwijs, Jeugd en Gezin

25-2
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om de op 13 november 2012 aangenomen Motie Realisatie aanpak verborgen vrouwen (13gr3295) af te doen. De motie droeg het college op een pilot te starten om vrouwen die in een onvrijwillig isolement leven in beeld te brengen. De pilot InZicht in Delfshaven loopt nog tot 1 april 2014. Het evaluatierapport verschijnt eind april.
 

Wethouder Financiën, Dienstverlening en Organisatie

25-2
Het college van B en W heeft een aantal vergoedingen in het Besluit kostenvergoedingen voor ambtenaren aangepast met ingang van 1 maart 2014.

25-2
Het college van B en W heeft de generieke functieprofielen vastgesteld voor de nieuwe functie van gebiedsdirecteur.

25-2
Het college van B en W heeft het evaluatierapport Bureau Rijksheffingen vastgesteld. Dit fiscale bureau is in 2009 ingesteld om afspraken te maken met de Rijksbelastingdienst over fiscale zaken. Als vervolg op de evaluatie wordt de rol van Fiscaal Controller ingesteld die samen met het Bureau wordt ondergebracht bij de Bestuursdienst. De FC heeft de opdracht om landelijke fiscale wetgeving te vertalen naar Rotterdam, het Tax Control Framework (controleketen binnen het concern) voor 1 januari 2016 te implementeren en de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie over te nemen.


Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:


25-2
Het raadslid A. Bonte (GL) over de kosten van bodemsanering in relatie tot een mogelijk faillissement Odfjell.

25-2
De raadsleden G. van Gent (VVD) en mw. J. Bokhove (GL) over Pand Van Waning.

25-2
Het raadslid mw. F. Talbi (PvdA) over Ouderenmishandeling in Rotterdam.

25-2
Het raadslid L.C. Bruijn (PvdA) over aanpak fraude bij zorginstellingen.

25-2
Het raadslid A.S. Mosch (LR) over losloopgebied Rozenburg.


Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.