Direct naar de content

B en W besluiten 24 juni 2014

Burgemeester 
24-06 
Het college van B en W stemt in met de begroting van de gemeenschappelijke regeling van de Gezamenlijke Brandweer in het haven- en industriegebied voor 2015. Het college stemt eveneens in met de concept jaarrekening 2013 en het jaarverslag 2013. De Gezamenlijke Brandweer is een initiatief van de gemeente en Deltalinqs.

Wethouder Werkgelegenheid en Economie
24-06 
Het college van B en W stemt in met een aantal wijzigingen in de Algemene Verordening Nadeelcompensatie (AVN). Nadeelcompensatie is een vergoeding van schade ontstaan als gevolg van rechtmatig overheidshandelen indien dat leidt tot onevenredige schade.

Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg
24-06 
Het college van B en W geeft een positief advies af met betrekking tot de voorgenomen institutionele fusie tussen de scholen Het Spoor en COS De Wereld van het bestuur 5MaalO.

24-06 
Het college van B en W heeft het jaarverslag Toezicht en Handhaving Kinderopvang 2013 vastgesteld.

24-06 
Het college van B en W heeft de Verordening Kinderopvang en peuterspeelzalen Rotterdam 2014 vastgesteld.  

Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie
24-06
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om de verordening voor een verplichte registratie van vrachtauto’s en hun eigenaren die Maasvlakte I en II willen oprijden. Hierdoor is een gelijke handhaving mogelijk van Nederlandse en buitenlandse vrachtauto’s van het ‘Verkeerbesluit Maasvlakte Euro VI’, waarbij de Maasvlakte gesloten is verklaard voor vrachtauto’s, met uitzondering van Euro VI of toelating in de EU niet ouder dan 7 jaar en daterend van voor 2013.

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie
24-06 
Het college van B en W legt het ontwerpbestemmingsplan “Provenierswijk-Bentincklaan“ ter inzage. De noordgrens van het plangebied ligt op de Bentincklaan en Walenburgerweg. De west- en de oostgrens worden gevormd door respectievelijk de Van Aerssenlaan en de Schiekade. De zuidgrens valt samen met het Centraal Station en het spoorwegemplacement. De belangrijkste veranderingen in het voor het merendeel conserverend plan betreffen onder andere het flexibel maken van het gebruik van bestaande kantoorruimten voor andere doeleinden, nieuwbouw en de mogelijkheid twee hotels toe te voegen.
 
24-06 
Het college van B en W laat een ontwerpbestemmingsplan opstellen voor “Liskwartier”. De Wet Ruimtelijke Ordening verplicht gemeenten om in het kader van behoorlijk bestuur bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien jaar te actualiseren. Het bestemmingsplan “Liskwartier” is in 2005 opgesteld en moet daarom worden geactualiseerd. Naar verwachting legt het college het ontwerpbestemmingsplan in het vierde kwartaal van 2014 ter inzage.

24-06 
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Admiraliteitskade 40-50-60” ongewijzigd vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 21 februari tot en met 3 april 2014 voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn er geen zienswijzen ingekomen. Dit plan maakt de herontwikkeling van het kantoorpand aan de Admiraliteitskade 40-50-60 mogelijk, waarbij naast de kantoorfunctie vooral ruimte wordt geboden aan een gevarieerde woonfunctie, werkruimtes en een multifunctioneel gebruik
van de plint.

Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen:  

24-06 
van de raadsleden N. Berndsen (D66) en Q. Velter (SP) over aanpak woonoverlast en buurtbemiddeling

24-06
van het raadslid M. van den Donk over inzicht in kostprijsdekkende huur
 
24-06
van het raadslid P.J. Verveen (D66) over een publieksonderzoek over plaatsing Zadkine op het nieuwe plein van Rotterdam CS
 
24-06
van het raadslid mevr. J. Bokhove (Groen Links) over kattenverjagers

24-06
van het raadslid dhr. R. Buijt (Leefbaar Rotterdam) over de aanstelling gymdocenten Lekker Fit!, d.d. 6 mei 2014

24-06
van het raadslid R.J. van Rij (Leefbaar Rotterdam) over uitbetaling subsidie sloopregeling


Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.