Direct naar de content

B en W besluiten 23 september 2014

Burgemeester

23-09 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om de leden van het algemeen bestuur en diverse commissies van de metropoolregio Rotterdam Den Haag te benoemen. Tevens is wethouder Pex Langenberg aangewezen als lid van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit en wethouder Maarten Struijvenberg als lid van de bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat.

Wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte

23-09 Het college van B en W heeft besloten de samenwerking in de afvalwaterketen voor de regio Rotterdam uit te breiden met de gemeente Capelle aan den IJssel. In juni 2013 is de Bestuurlijke overeenkomst Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen ondertekend. Deze regelt de samenwerking met het waterschap Hollandse Delta, het Hoogheemraadschap van Delfland, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Rotterdam op het gebied van de afvalwaterketen.

Wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport

23-09 Het college van B en W heeft kennisgenomen van het verslag van de toenmalig wethouder sport en recreatie aan de Fédération Equestre Internationale (FEI) in Lausanne op 22 en 23 april 2014.

23-09 Het college van B en W heeft besloten dat de wethouder financiën, buitenruimte, cultuur en sport op 10 en 11 oktober de start van de Volvo Ocean Race 2014-2015 in Alicante zal bijwonen.

23-09 Het college van B en W heeft de ontwerp-Kadernota Lokale Lasten 2014 – 2018 vastgesteld en ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd. Deze kadernota geeft in principe voor deze raadsperiode antwoord op vragen als: welke lokale lasten worden in Rotterdam geheven, op grond waarvan, wie betalen deze lasten, wat zijn de opbrengsten; en welke beleidsuitgangspunten gelden hierbij? Daarmee stelt de Raad de kaders op voor het door het college te voeren lokale lastenbeleid voor de komende jaren. En daarover legt het college periodiek verantwoording af richting Raad.

23-09 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie Molenaar: ‘Opbrengsten ontzamelen per museum bestemmen en registreren’ af te doen. Mutaties op de bestemmingsreserve ontzamelen zullen per museum worden geregistreerd en de raad ontvangt elk jaar bij de jaarrekening een gespecificeerd overzicht.

23-09 Het college van B en W stelt de raad voor het Beleidskader "Verbonden partijen 2014- 2018" vast te stellen. Dit is het kader voor het aangaan, beheren en afstoten van verbonden partijen voor de periode 2014 tot en met 2018.

Wethouder Werkgelegenheid en Economie

23-09 Het college van B en W heeft een beleidslijn vastgesteld met het oog op aanvragen bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de planperiode 2014-2022.

Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg

23-09 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om de verordening 'Verordening leerlingenvervoer Rotterdam 2014' vast te stellen. Omdat het aanvullende minimabeleid voor leerlingenvervoer is komen te vervallen vanwege een bezuinigingsopgave, is ook het besluit gewijzigd en opnieuw vastgesteld.

23-09 Het college van B en W heeft besloten om per 1 juli 2015 een brede raad op het sociale domein in te stellen. De belangrijkste reden hiervoor is de nieuwe wetgeving en de daarbij behorende taken van de gemeente in het kader van de Wmo en de Jeugdwet. Met de inbreng van Rotterdammers in een vroegtijdige fase van het beleidsproces kan het gemeentelijk beleid beter aansluiten op de dagelijkse praktijk.

Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie

23-09 Het college van B en W stemt in met de deelname van havenwethouder Langeberg aan de Rederslunch in Londen op woensdag 8 oktober. De wethouder is medegastheer bij een door het Havenbedrijf Rotterdam N.V. georganiseerde lunch met het havenbedrijfsleven en CEO’s van Europese rederijen in Londen.

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie

23-09 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de aangepaste welstandparagraaf RDM-terrein vast te stellen. De ontwerp welstandparagraaf heeft van 28 maart tot en met 8 mei 2014 voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn is er één zienswijze ontvangen. Op basis van deze zienswijze is de ontwerp welstandparagraaf aangepast.

23-09 Het college van B en W heeft de heer ir. J. Michel voorgedragen als voorzitter van de Commissie voor Welstand en Monumenten voor een termijn van drie jaar met ingang van de datum van het raadsbesluit.

23-09 Het college van B en W heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan “Collectiegebouw Museum Boijmans van Beuningen” ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van een gebouw mogelijk waarin de kunstcollectie Museum Boijmans Van Beuningen wordt beheerd en opgeslagen. Het is ook toegankelijk voor publiek.

23-09 Het college van B en W stelt de raad voor de in de Huisvestingsverordening aangewezen gebieden 2014 vast te stellen, waardoor de huisvestingsvergunning op grond van de Rotterdamwet vanaf 1 november ook in tien straten in het gebied Delfshaven (de voormalige deelgemeente Delfshaven) wordt toegepast.

Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

  • 23-09 Het raadslid M. Heijmen (PvdA); over WC’s bij de Rotterdamse parken
  • 23-09 het raadslid J.D. van der Lee – van der Haagen over Ontzameling Wereldmuseum
  • 23-09 het raadslid A.S. Mosch (LR) over de toename illegale prostitutie door Roemenen en Bulgaren
  • 23-09 het raadslid S van Dijk (SP) over grondprijzen volkstuinen
  • 23-09 Het raadslid J.D. van der Lee (PvdD) over schildpadden in sloten, singels en vijvers
  • 23-09 Het raadslid N. Berndsen (D66) over onderhoud en herinrichting Proveniersplein en omgeving.

Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.