Direct naar de content

B en W besluiten 22 juli 2014

Burgemeester
22-07
Het college van B en W heeft kennisgenomen van het reisverslag van de burgemeester van het bezoek aan Doha in Qatar van 20 tot en met 23 juni. Aanleiding voor dit bezoek was de officiële voordracht van de Van Nellefabriek voor de Werelderfgoedlijst van Unesco. De burgemeester heeft in Qatar een bezoek gebracht aan een aantal voor Rotterdam belangrijke bedrijven en gesproken met de minister van energie en de viceminister van economie en handel van Qatar. Na terugkomst uit Qatar is hij doorgereisd naar Duitsland voor een werkbezoek.

Wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport
22-07
Op 22 juli 2014 heeft het college van B en W de jaarrekeningen 2013 van MultiEmployment Rotterdam BV en SSC Flex BV vastgesteld.

Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg
08-07
Het college van B en W heeft met het oog op de invoering van de Jeugdwet en de inwerkingtreding met ingang van 1-1-2015 aan de raad voorgesteld de Verordening Jeugdhulp Rotterdam 2015 vast te stellen. Tevens heeft het college, vooruitlopend op deze vaststelling, ter uitvoering van artikel 4 van de voornoemde verordening, kennisgenomen van de concept Nadere regels.

08-07
De Jeugdwet verplicht gemeenten om voor 31 oktober 2014 een meerjarig beleidsplan over preventie, jeugdhulp, kinderbescherming en jeugdreclassering vast te stellen. Daarvoor is het Beleidplan Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2015 – 2018 opgesteld. Op 8 juli heeft het college van B en W met dit plan ingestemd. Het Beleidsplan wordt nog voor het zomerreces aangeboden aan de gemeenteraad zodat de raad het plan voor 31 oktober kan vaststellen.

15-07
Het college van B en W geeft een positief advies met betrekking tot de voorgenomen fusie tussen de openbare basisscholen Noordereiland aan de Prins Hendriklaan 22 en De Pijler aan de Rijtuigweg 1 en W.G. Witteveenplein 10 met ingang van 1 augustus 2014 van het bestuur BOOR. Om sluiting van openbare basisscholen te voorkomen als gevolg van een daling van het aantal leerlingen is deze fusie noodzakelijk geworden. Hierdoor daalt het aantal openbare basisscholen in de gemeente Rotterdam van 64 naar 63.

22-07
Horizon Jeugdzorg en Onderwijs verzoekt de gemeente Rotterdam een verklaring van geen bezwaar af te geven voor het realiseren van twee nevenvestigingen (1 nieuw, 1 verhuizing). Hier zullen ca. 30 leerlingen verblijven.
De Wet op de Expertisecentra (WEC) regelt de stichting van nevenvestigingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). De goedkeuring van de aanvraag van een nevenvestiging bij het Ministerie van OCW (DUO) behoeft de voorafgaande instemming van de gemeente Rotterdam.

In juli zijn Horizon en Fier Fryslän gestart met de opvang van meiden die het slachtoffer zijn geworden van mensenhandel (loverboys). Met medewerking van de gemeente Rotterdam en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is het mogelijk geworden om
hiervoor een locatie in Kralingen in gebruik te nemen. De meiden die op deze nieuwe, gesloten, locatie geplaatst worden, krijgen ook onderwijs op deze locatie. Het onderwijs wordt verzorgd door de Horizon Parkschool. Om dit mogelijk te maken, dienen twee nevenvestigingen gerealiseerd te worden. Eén voor de leerlingen met een gesloten machtiging en één voor leerlingen met een AWBZ-indicatie (dit zijn in feite gewone VSO leerlingen).


Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie
22-07
Het college van B en W heeft besloten om directeur Stadsontwikkeling opdracht te geven tot de verkoop van het pand gelegen aan de Oudedijk 222b te Rotterdam Kralingen. Het college machtigt de directeur Stadsontwikkeling om namens de gemeente alle, in het kader van voornoemde verkoop en levering, benodigde rechtshandelingen te verrichten.

Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

08-07
Het raadslid Nourdin El Ouali (NIDA) over zwarte piet in Rotterdam

08-07
Het raadslid mw. A. Laan (VVD) over kritiek ambtenaar op aanpak Zuid 

15-07
Het raadslid mw. T.C. Hoogwerf (LR) over het opgebouwd vermogen Platform Buitenlanders Rijnmond 

22-07
Het raadslid Mw. J.N. Baljeu (VVD) over criminele jeugdgroepen.

22-07
Het raadslid G.J. Engberts (PvdA) en mw. A.A. Radjkoemar (PvdA) over certificaat Veilige School Rotterdam

22-07
Het raadslid A. Bonte (GL); over het beschikbaar stellen van het @rotterdam.nl domein aan alle Rotterdammers.


Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.