Direct naar de content

B en W besluiten 22 april 2014

Burgemeester

22-04
Het college van B en W heeft kennisgenomen van het jaarverslag van de Algemene Bezwaarschriftencommissie over het jaar 2013.


Wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte

22-04
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om de Motie Mink (11GR1596) “Energie-efficiënt sporten” af te doen. De motie droeg het college op de ambitie uit te breiden en de energie-efficiëntie bij semi-openbare verlichting ook te verhogen en daarbij de aandacht te richten op sportverenigingen.In februari 2014 is het project “scoren met energie” gestart. De afspraak is gemaakt met Rotterdam Sportsupport dat in de eerste fase van de aanpak in totaal twintig sportverenigingen onderzocht worden op de organisatorische en financiële geschiktheid om aan het project deel te nemen. Doelstelling voor deze fase is dat tien sportverenigingen daadwerkelijk overgaan tot investeren. De tweede fase van het project (vanaf 2015) is gericht op opschaling en heeft tot doel vijftig verenigingen bij het project te betrekken.


Wethouder Sport en Recreatie, Kunst en Cultuur

22-04
Het college van B en W heeft de heer Arjan Schakenbos benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de Kunsthal.

22-04
Het college van B en W heeft het lidmaatschap van mevrouw Thessa Menssen bij de Raad van Toezicht van het Rotterdams Philharmonisch Orkest verlengd tot en met 28 februari 2018.

22-04
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie B3 instellingen (12gr3428) af te doen. Deze motie is ingediend tijdens de raadsbehandeling van de begroting 2013 en roept het college op om in gesprekken met B3 kunstinstellingen over de mogelijke afbouw van structurele subsidie de instellingen te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid als werkgever. Tijdens de gesprekken met de kunstinstellingen heeft de gemeente hier nogmaals op gewezen. In de Begroting 2013 zijn voldoende middelen gereserveerd voor een financiële tegemoetkoming als de frictiekosten zo hoog zijn dat een kunstinstelling in zijn voortbestaan wordt bedreigd.


Wethouder Arbeidsmarkt, Hoger Onderwijs, Innovatie en Participatie

22-04
Het college van B en W heeft kennisgenomen van het verslag van het werkbezoek dat wethouder Louwes op 9 december 2013 bracht aan Berlijn. Zij was daar aanwezig bij de uitreiking van de Urban Intervention Award aan Zus voor het concept van de Luchtsingel. Daarnaast heeft zij met partners gesproken over onderwerpen op het gebied van nieuwe economie, migratie en integratie.
 

Wethouder Financiën, Dienstverlening en Organisatie

01-04
Het college van B en W heeft een nieuw bestemmingsplan voor Dijkzigt opgesteld. De Wet ruimtelijke ordening die op 1 juli 2008 in werking trad, verplicht gemeenten om bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien jaar te actualiseren. Zo blijven de planologische en juridische kaders voor de ruimtelijke ordening in het gebied verankerd.
Het plangebied ligt in de deelgemeente Rotterdam Centrum en voor een klein deel in de Delfshaven. Het plan wordt ruwweg begrensd in het westen door een stukje Coolhaven, in het noorden door de Rochussenstraat, met uitlopen naar De Vliegerstraat, de Lieve Verschuierstraat, de Hondiusstraat en de Snellinckstraat. In het oosten door de Westersingel en in het zuiden door de Westzeedijk en in het westelijke richting door het water van de Coolhaven.

22-04
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Vlinderstrik, eerste partiële herziening” vast te stellen. Met deze herziening krijgt een bestaande woning aan de Wilderskade een woonbestemming.

22-04
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Walenburgerweg 130” vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 15 november 2013 tot en met 30 december 2013 ter inzage gelegen. In die periode zijn er geen zienswijzen ingekomen. Het bestemmingsplan maakt het gebouw aan de Walenburgerweg 130 geschikt voor de Voortgezet Onderwijsschool Wolfert College.

22-04
Het college van B en W heeft de gemeentelijke standpunten voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van de Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) vastgesteld voor de goedkeuring van de jaarrekening 2013 en het dividend over 2013.


Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:


22-04
het raadslid dhr. R. de Jong (Leefbaar Rotterdam) over gevolgen uitstappen VTTI uit Shandart TT.

22-04
het raadslid P.J. Verveen (D66) over frictiekosten en incidentele subsidies Cultuur.

22-04
het raadslid mevr. A.G. Fähmel-van der Werf (Leefbaar Rotterdam) over Gülen internaten c.q. studiehuizen in Rotterdam. 

22-04
het raadslid A. Bonte (Groenlinks) over gezond verkeer. 

22-04
het raadslid L. Bruijn (PvdA) en L.P.M. de Kleijn (SP) over Bereikbaarheid bedrijven rondom het Centraal Station voor hulpdiensten.


Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.