Direct naar de content

B en W besluiten 21 januari 2014

Wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening, Vastgoed en Stedelijke Economie

21-01
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Servicehaven Maasvlakte” vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 4 oktober 2013 tot en met 14 november 2013 voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn er geen zienswijzen ingekomen. Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op de landzijde van de Servicehaven waar faciliteiten worden gerealiseerd voor zowel wachtende binnenvaartschepen als een aantal dienstverleners (slepers, roeiers, douane, zeehavenpolitie, divisie Havenmeester en peilschepen hydrografie).

21-01
Het college van B en W heeft besloten tot ondertekening van de vier subregionale samenwerkingsafspraken woningmarkt 2014-2020. De gemeenten in de stadsregio Rotterdam maken periodiek afspraken ten aanzien van de regionale woningmarkt. Deze vervangen de eerdere regionale woningmarktafspraken, die liepen van 2010-2015. De basis voor de afspraken is het Verstedelijkingsscenario 2020 Regio Rotterdam “Op weg naar een gezonde woningmarkt”. In deze nieuwe afspraken is, mede als gevolg van de aanhoudende crisis, sprake van een verschuiving van het woningbouwprogramma naar de bestaande voorraad. De afspraken hebben dan ook vooral betrekking op het beter benutten van de bestaande sociale voorraad in regiogemeenten, de woningbouwprogrammering als geheel en het energiezuiniger maken van woningen. Voor het eerst zijn de afspraken nu gemaakt op het niveau van de subregio’s, dat wil zeggen een aantal gemeenten binnen de stadsregio en delen van de gemeente Rotterdam, die tezamen een subregionale woningmarkt vormen.

Wethouder Sport en Recreatie, Kunst en Cultuur

21-01
Het college van B en W heeft besloten om de heer M. Jasperse te benoemen tot bestuurslid namens de gemeente Rotterdam in het bestuur van de Stichting Willem Alexander Baan als opvolger van de heer T. van Laack.


Wethouder Arbeidsmarkt, Hoger Onderwijs, Innovatie en Participatie

21-01
Het college van B en W heeft kennisgenomen van het verslag van de reis van wethouder Louwes (Arbeidsmarkt, Hoger Onderwijs, Innovatie en Participatie) naar Tampere in Finland. Ze was hier op 9 en 10 september 2013 om deel te nemen aan een door de Europese Commissie, in samenwerking met het stedennetwerk Eurocities, georganiseerde conferentie over immigratie- en integratievraagstukken.


Wethouder Financiën, Dienstverlening en Organisatie

07-01
Het college van B en W heeft de Beleidsregels 2014 vastgesteld die Gemeentebelastingen hanteert bij de uitvoering van diverse fiscale wetten. Die worden ieder jaar opnieuw vastgesteld als gevolg van mogelijke wetswijzigingen en veranderingen binnen de gemeentelijke organisatie.

14-01
Het college van B en W heeft een aantal tekstuele wijzigingen van de Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014 vastgesteld. Die zijn het gevolg van wijzigingen in Rijksregelgeving.


Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:


14-01
het raadslid M.A. van de Donk (VVD) over de website van de gemeente Rotterdam. 

14-01
het raadslid J.W. Verheij (VVD) over het betaalgedrag van de gemeente Rotterdam.


Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.