Direct naar de content

B en W besluiten 20 januari 2015

Burgemeester
20-01 Het college van B en W stemt in met een uitbreiding van de categorieën bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord. Nu kan ook ambtelijk worden gehoord bij bezwaarschriften tegen besluiten op grond van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

20-01 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de Verordening behandeling bezwaarschriften 2008 te wijzigen. De wijzigingen houden o.a. in dat de behandeling van bezwaarschriften tegen besluiten die zijn genomen op grond van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 plaatsvinden in kamer VI van de Algemene bezwaarschriftencommissie.

20-01 Het college van B en W heeft voor de gecombineerde verkiezingen van de leden van Provinciale Staten en de Waterschappen op 18 maart 2015 in totaal 365 stembureaus aangewezen. Deze worden bekend gemaakt op www.rotterdam.nl/verkiezingen en op de achterkant van de kandidatenlijsten die huis-aan-huis worden verspreid. Daarbij wordt aangegeven welke stembureaus toegankelijk zijn gemaakt voor kiezers met een lichamelijke beperking. Op Rotterdam Centraal Station en in Bibliotheek Rotterdam aan de Hoogstraat wordt voor alle waterschappen een stembureau ingericht. Op alle andere locaties kan alleen voor het waterschap worden gestemd dat gekoppeld is aan het gebied waar het stembureau is ingericht. Er zijn twee mobiele stembureaus. Deze hebben afwijkende openingstijden en voor deze stembureaus is de plaats van stemopneming vastgesteld.

20-01 Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie Magazines (14bb3339) af te doen. Deze motie droeg het College op om een overzicht te maken van gesubsidieerde magazines die door derden worden gepubliceerd, hierbij aan te geven in hoeverre deze publicaties meerwaarde hebben en subsidies te verminderen of te stoppen, als de publicaties overbodig zijn. Het College heeft een overzicht samengesteld van gesubsidieerde magazines die door derden worden gepubliceerd. Die publicaties hebben hun meerwaarde daarom zullen de daarmee gepaard gaande subsidies niet verminderen of stoppen. Het betreft de publicaties Jong010 en het Rotterdams Onderwijs Magazine.

Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg
20-01 Het college van B en W heeft de ‘Verordening leerlingenvervoer Rotterdam 2015’ vastgesteld. Daarmee vervalt het ‘Besluit toepassing verordening leerlingenvervoer gemeente Rotterdam 2010’.

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie
20-01 De wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie heeft 6 en 7 oktober de vastgoedbeurs Expo Real in München bezocht om Rotterdam te profileren en het bestaande netwerk van relaties te verstevigen en uit te breiden. Het college van B en W heeft besloten dat in kader van de internationale profilering van Rotterdam de wethouder dit jaar deelneemt aan de MIPIM in Cannes (10 t/m 13 maart 2015) en aan de Expo Real (5 t/m 7 oktober).

20-01 De ingenieursbureaus Rotterdam en Amsterdam gaan de samenwerkingsovereenkomst, die op 15 januari 2014 is ondertekend, per 1 januari 2015 uitbreiden met Rijkswaterstaat.

Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:
20-01 Het raadslid J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) over varkens op daken tijdens Rotterdamse Dakendagen. 
20-01 Het raadslid Mw. B.C. Kathmann (PvdA) over verstekelingen Hoek van Holland. 
20-01 Het raadslid M.G.J. van Elck (Leefbaar Rotterdam) over de brandveiligheid in zorginstellingen. 
20-01 Het raadslid Mw. P.M. Wijntuin (PvdA) over acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze kringen.
20-01 Het raadslid Mw. drs. A.J.M. Laan (VVD) over de burgerjury. 
20-01 Het raadslid J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) over levende kerststallen.


Noot voor de redactie: