Direct naar de content

B en W besluiten 2 december 2014

Wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte
02-12
Het college van B en W heeft het actieplan woonoverlast 2015-2019 voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissies. De gebiedscommissies hebben tot 30 januari om een gekwalificeerd advies te geven op de aanpak van woonoverlast. Na behandeling van de adviezen van de gebiedscommissie stelt het College het plan vast en wordt het geagendeerd in de gemeenteraad.

02-12
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie Sterker door Strijd (14BB3349) af te doen. De motie verzocht het College om in 2015 ter gelegenheid van 675 jaar stadsrechten, 75 jaar na het bombardement en 70 jaar wederopbouw de Rotterdamse vlag onafgebroken te laten wapperen op (overheids)gebouwen, pleinen en bruggen ter herinnering, verbinding en inspiratie. Het College heeft een voorstel gedaan om op een groot aantal locaties te vlaggen, tenzij dit tot hoge kosten of gevaarlijke situaties leidt. Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande voorraad gemeentelijke vlaggen.

Wethouder Werkgelegenheid en Economie
25-11
Het college van B en W stelt de raad voor om drie nieuwe Bedrijven Investeringszones (BI-zones) in Rotterdam in te stellen. Een BI-zone is een afgebakend gebied waarbinnen de ondernemers gezamenlijk investeren in de leefbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de buitenruimte. Het gaat om de Stichting BIZ Charloisse Poort, Stichting Gebruikers West-Kruiskade e.o en Stichting Eigenaren West-Kruiskade e.o. Na het raadsbesluit zal per BI-zone een draagvlakmeting worden gehouden in het gebied. Pas bij voldoende steun zal de verordening in werking treden.

Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg
04-11
Het college van B en W heeft de ‘Beleidsregel gegevensverwerking in het sociale domein’ vastgesteld. Tijdens de consultatietrajecten in het kader van de Jeugdwet en de nieuwe Wmo, werden veel vragen gesteld die te maken hadden met privacybescherming, gelet op een verwachte toename van verwerking van persoonsgegevens door de gemeente. In de beleidsregel worden onder meer de uitgangspunten geformuleerd die ertoe leiden dat op een juiste manier met gegevens in het sociale domein wordt omgegaan.

Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie
02-12
Het college van B en W ondertekent op 5 december een Letter of Cooperation 2015 met de leden van de Taskforce Deltalinqs Energy Forum. De LOC ondersteunt de samenwerking met bedrijven en instellingen bij de uitvoering van projecten die bijdragen aan een duurzamer Rotterdam. Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie zal de LOC namens het College ondertekenen.

02-12
Het college van B en W heeft voor alle politiek ambtsdragers die in 2013 collegelid of in 2013 en 2014 bestuurder van een deelgemeente waren, de verrekening van neveninkomsten vastgesteld.

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie
18-11
Het college van B en W heeft de resultaten over het “Actieprogramma Aanpak risicogroepen van Marokkaanse en Antilliaanse afkomst” en bijbehorende monitor naar de gemeenteraad gestuurd. In 2013 is het actieprogramma geëindigd en is gestart met het borgen van het programma in het reguliere beleid. In de monitor Rotterdamse risicogroepen wordt aan de hand van indicatoren op het gebied van criminaliteit, onderwijs en werk de maatschappelijke positie van de verschillende groepen gevolgd en onderling vergeleken.

02-12
Het college van B en W heeft kennisgenomen van het verslag van de wethouder stedelijke ontwikkeling en integratie van het werkbezoek aan Mannheim van 13 t/m 15 oktober 2014. Thema van het bezoek was de schaduwkant van open grenzen en de gevolgen voor de steden van de komst van grote groepen mensen, onder wie ook kansarme migranten. Er is gesproken over (woon)overlast, uitbuiting, verdringing op de arbeidsmarkt en de instroom van niet-Nederlandssprekende kinderen in het onderwijs. Mannheim is zeer geïnteresseerd in de Rotterdamse aanpak. Rotterdam, Mannheim en Gent gaan dit onderwerp in Brussel agenderen.

02-12
Het college van B en W heeft de concept welstandsparagraaf Lijnbaan en Korte Lijnbaan ter vaststelling voorgelegd aan de Raad. Het College verzoekt de Raad om het gebied waar deze welstandsparagraaf van toepassing is aan te laten wijzen als ontwikkelingsgebied.

Gemeentesecretaris
28-10
Het college van B en W heeft het Handboek College 2014 vastgesteld.

Het College heeft de schriftelijke vragen beantwoord van:
02-12
Het raadslid mevr. S. Belhaj (D66) over 'Blackspot' IJsselmonde en gevaarlijke verkeersknelpunten 
02-12
Het raadslid mw I.E. Hoogveld (Leefbaar Rotterdam) en T.C. Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) over de nieuwe vorm van paspoortfraude 
02-12
Het raadslid N. El Ouali ( Nida Rotterdam) over twee derde Moskeeën slachtoffer moslimhaat. 
02-12
Het raadslid en de Kleijn (SP Rotterdam) over schriftelijke vervolgvragen over aanpak Rotterdamse Israël-gangers en ronselpraktijken. 
02-12
Het raadslid J. van der Lee (PvdD), raadslid T. Weerdmeester (SP) en raadslid J. Bokhove (GroenLinks) over noodzaak tot behoud van Midden-Delfland 
02-12
Het raadslid G.J. Engberts (PvdA); over Museumnacht


Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.