Direct naar de content

B en W besluiten 18 november 2014

Wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte

04-11
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie Babybomen af te doen. De motie droeg het college op te onderzoeken om in 2015 voor iedere honderdste geboren baby in Rotterdam een nieuwe boom te planten. Vanaf januari 2015 krijgen ouders van een pasgeboren kind de gelegenheid een nieuwe boom te adopteren. Jaarlijks worden maximaal 80 BabyBomen aangeplant. Bij iedere BabyBoom wordt een bordje aangebracht met de naam en geboortedatum van het kind.

Wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport

18-11
Het college van B en W heeft besloten een bijdrage van € 400.000,- te verstrekken aan stichting Rotterdam Festivals ten behoeve van de Oud en Nieuw viering 2015/2016 en 2016/2017.

18-11
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie Naar een cultuur van samenwerking (12gr3427) af te doen. Deze motie verzocht het College de raad halverwege de looptijd van het Cultuurplan 2013-2016 te rapporteren hoe de samenwerkingsverbanden lopen, met extra aandacht voor kleinere instellingen. Omdat de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur ook tussentijds evalueert, heeft het College de RRKC verzocht ook acht samenwerkingsverbanden van Rotterdamse kunst- en cultuurinstellingen in kaart te brengen.

18-11
Het college van B en W heeft de standpunten vastgesteld voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders GBE van 24 november 2014, waaronder het interim-dividend 2014 en het bedrijfsplan 2015.

Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg

04-11
De nieuwe taken die door de decentralisatie van de jeugdzorg overkomen en de ontwikkeling van de (integrale) wijkteams kunnen niet los worden gezien van het veiligheidsbeleid. Rotterdam heeft daarom bij de ontwikkeling van het nieuwe jeugdstelsel vanaf het begin het belang onderkend van afspraken met het veiligheidsdomein. Een goede opvoeding, tijdige signalering van risico’s en waar nodig hulp en zorg voor jeugdigen leiden immers tot minder overlast op straat, minder criminaliteit, minder slachtoffers van criminaliteit en een beter perspectief voor jeugdigen om veilig op te groeien.

04-11
Op 1 januari 2015 wordt Rotterdam verantwoordelijk voor een groot aantal taken op het gebied van (jeugd)hulp, welzijn en activering. De overgang van deze taken stelt Rotterdam in staat om tot betere en efficiëntere zorg te komen. Met deze brief wordt de Raad geïnformeerd over de laatste stand van zaken van de voorbereiding op de nieuwe taken voor de stad.

18-11
Het college van B en W heeft de doelgroependefinitie VVE (Voor- en Voegschoolse Educatie) vastgesteld. In de wet op het primair onderwijs is bepaald, dat de gemeente ervoor moet zorg dragen, dat er voldoende voorzieningen in aantal en spreiding zijn waar kinderen met een risico op een achterstand in de Nederlandse taal kunnen deelnemen aan voor- en naschoolse educatie. Het college hanteert de volgende definitie: Er is sprake van een doelgroepkind voor de VVE wanneer een kind verschenen is op consult en het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft vastgesteld dat: de thuistaal van het kind niet de Nederlandse taal is óf beide ouders/verzorgers of de ouder/verzorger die met de dagelijkse zorg is belast een opleidingsniveau heeft van maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg.

18-11
Concern Auditing heeft het rapport “Evaluatie BOOR” afgerond. Dit rapport heeft betrekking op de aanbevelingen uit het rapport van de commissie Governance Openbaar Onderwijs. De belangrijkste conclusie van het rapport luidt, dat de aanbevelingen van de commissie GOO zijn vertaald in doelstellingen en zijn verankerd in onder andere het Jaarplan en het Strategisch Beleidsplan. Alle aanbevelingen zijn opgepakt, voor een aantal nog te vroeg is om te kunnen vaststellen of de genomen maatregelen ook effect hebben. Over een jaar wordt er een quick-scan uitgevoerd, gericht op de werking van de aanbevelingen.

Wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie

28-10
Het college van B en W stemt in met de door Connexxion Water voorgestelde jaarlijkse tariefsverhoging (per 1 januari 2015) voor het veer Maassluis – Rozenburg. Voorwaarde is wel dat Connexxion een bijeenkomst organiseert met vertegenwoordigers van het gebied Rozenburg en de gemeente Rotterdam over de wijze waarop de klachtenafhandeling en de serviceverlening naar de reizigers verbeterd kan worden en over de veiligheid van het veer.

18-11
Het college van B en W heeft besloten om in 2015 de stedelijke ondersteuningsstructuur voor wijk- en buurtinitiatieven te beleggen bij stichting Opzoomer Mee & Bewonersidee. Ook in 2015 krijgen Rotterdammers en de gebiedscommissies administratieve en desgewenst inhoudelijke ondersteuning bij het indienen en afhandelen van deze bewonersinitiatieven.

18-11
Het college van B en W heeft het voorstel tot wijziging van de Havenbeheersverordening ter vaststelling aan de gemeenteraad gezonden. Voorgesteld wordt regels op te nemen om de overslag van gevaarlijke stoffen op boeienspannen en palenligplaatsen in de haven te reguleren. Daarnaast worden enkele technische wijzigingen doorgevoerd.

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie

18-11
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Tracé olieleiding van Rotterdam-Meetstation-1 naar Shell Pernis, Gedeelte Charlois” ongewijzigd vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 18 juli 2014 tot en met 28 augustus 2014 voor iedereen ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn er geen zienswijzen ingekomen. Het bestemmingsplan maakt de aanleg van een nieuwe olietransportleiding mogelijk, die de functie van de bestaande leiding naar de Shell Raffinaderij in Pernis overneemt. Na het in gebruik nemen van de nieuwe leiding zal de bestaande leiding buiten bedrijf worden gesteld.

18-11
Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie “Buurgemeenten neem uw verantwoordelijkheid” af te doen. De motie droeg het college onder andere op de samenwerking tussen gemeenten op het gebeid van opvang en ondersteuning van arbeidsmigranten met prioriteit te agenderen in het overleg van de stadsregio. De gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis hebben te maken met de grootstedelijke problematiek zoals ook Rotterdam die in de kwetsbare wijken ervaart. Deze gemeenten treffen maatregelen om ondermeer overlast door overbewoning aan te gaan. De overige regiogemeenten ervaren geen of minder overlast.

Het College heeft de schriftelijke vragen beantwoord van:

 • 28-10 Het raadslid A.S. Mosch (LR); over Stankoverlast ontneemt woongenot.
 • 18-11 Het raadslid Talbi over aanval op eenzaamheid onder ouderen: het ouderenconsultatiebureau.
 • 18-11 Het raadslid S.J. Sies (CU-SGP) over onnodige betutteling van de Rotterdamse (week)markten.
 • 18-11 Het raadslid M.G.J. van Elck (LR) over zorgen om mensen met psychiatrische problemen.
 • 18-11 Het raadslid J.D. van der Lee (Partij voor de Dieren) over nut en noodzaak A13/A16.
 • 18-11 Het raadslid A. Bonte (Groenlinks) over de effecten van de aanleg A13/A16.
 • 18-11 Het raadslid N. El Ouali (Nida Rotterdam) over ophangen van zwarte piet aan bomen en lantaarnpalen strafbaar?
 • 18-11 Het Mw A.J.M Laan(VVD); over het schrikbarend aantal veelplegers in Rotterdam.
 • 18-11 Het raadslid dhr. N. Berndsen (D66) over Samenwerken aan een nieuwe Wielewaal.
 • 18-11 Het raadslid mw. D. Knieriem (CDA) over beëindiging project Studentenkwartier op Zuid.
 • 18-11 Het raadslid De Roon over kwaliteitseisen activiteitencentra voor ouderen.
 • 18-11 Het raadslid S. de Langen (CDA); over inzicht in gevolgen sluiting verzorgingshuizen.
 • 18-11 Het raadslid D. Knieriem over Witte de Withstraat autoluw.
 • 18-11 Het raadslid J.D. van der Lee (PvdD) over de raad van toezicht wereldmuseum rotterdam.

Noot voor de redactie:

De B en W besluiten van 2013 – 2009 kunt u hier terugvinden.